ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้
Scrap Lab
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 7 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 7 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 7 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 9 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 6 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2566
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 6 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 6 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 4 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 5 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
38
2566 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-added riceberry rice products to support Thailand 4.0 policy decisions และ 2) Development of a low-carbon, healthy and innovative value-added riceberry rice product through life cycle design ซึ่งจัดอยู่ใน Q1
2562 สิงห์ อินทรชูโต, ศิลปินศิลปาธร ปี 2562, ศิลปาธรหมายถึงผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะหรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ โดย สศร.ได้ดำเนินการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ผลงานการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุของ ดร.สิงห์ ถือเป็นผลงานที่นำไปสู่การตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขยะล้นโลก ให้กับสังคมไทย
2560 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำส่วนงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
2560 วุฒินันท์ คงทัด, การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยเเลนด์ 4.0", ผลิตกระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าว
2559 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Certificate of Recognition for Excellent Contribution in Participating in the 10th International Warsaw Invention Show (IWIS 2016) KU-oXense Inventors: P. Suppakul, A. Mills, W. Boonsupthip, C. Nandhivajrin and S. Khankaew
2559 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1.5 ค่า Pi รวม = 3
2559 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
2559 วุฒินันท์ คงทัด, การผลิตกระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าว (รางวัล Silver Medal, Special Award in honor of Outstanding Creativity and Innovativeness และ Leading Innovation Award, พัฒนากระาดาษซับน้ำมันจากอาหารทอดที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟโดยใช้เยื่อจากฟางข้าวเป็นวัตถุดิบ
2559 วุฒินันท์ คงทัด, การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่ม่้งเป้าตอบสนองควมต้องการในการพัฒนาประเทศ", การพัฒนากระดาษพิเศษจากฟางข้าวเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอดที่ต้องการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
2559 วุฒินันท์ คงทัด, โครงการ"Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม" และการนำผลงานขิงนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ", การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอดที่ต้องการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
2558 สิงห์ อินทรชูโต, Thailand Green Design Honorary Award 2015, Scrap Design Process
2558 สิงห์ อินทรชูโต, Wallpaper* Achievement Award 2015, การพัฒนาการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการ Upcycling สู่มาตรฐานสากลด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม G-Upcycle และ Upcycling Carbon Footprint (ตีพิมพ์ในนิตยสาร Wallpaper* (Thailand), August 2015, หน้า 158-159.
2558 วุฒินันท์ คงทัด, Specialty Paper Production from Rice Straws, การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอดที่ต้องการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ
2557 สิงห์ อินทรชูโต, Design for Asia Bronze Award 2014, Javacore: construction material from coffee ground
2557 สิงห์ อินทรชูโต, Holcim Award for Sustainable Construction 2014(Gold Asia Pacific Region), Bird Sanctuary Chiang Mai
2556 วารุณี ธนะแพสย์, 2012 JCNIRS Award Prize, The JCNIRS Award has been established this year, The purpose of the prestige JCNIRS Award is to recognize a scientist/researcher in Asia who has dedicated themselves to promote NIR spectroscopy in the continent as well as make significant contribution to Japanese NIR research and industrial community. Your dedication over the past 2 decades is well recognized both in Thailand and on bilateral and multilateral scale
2555 สิงห์ อินทรชูโต, Holcim Award for Sustainable Construction 2012 (Silver Asia Pacific Region), Urban Farm Urban Barn
2555 ชิราวุฒิ เพชรเย็น, อาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 (Outstanding Award 2012), การเชิดชูเกียรติและสร้างแรงผลักดันแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยมีผลงานการวิจัยดีเยี่ยมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง และโครงการภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยกว่า 150 โครงการ ซึ่งทางโครงการได้พิจารณามอบรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม ภายใต้ชื่อผลงาน Preparation of LLDPE Reinforced Nano Silica/LDPE/LLDPE Multilayer Film for Microwavable Packaging Materials
2555 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Dictionary of International Biography-36th Edition
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 2012, An intellectual is a "person possessing a good understanding, enlightened person". Surely, therefore, this definition is the reason for your selection to be included in this prestigious publication.
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, International Dictionary of Professionals, You have been chosen exclusively for inclusion in a new definitive professional reference book. You have been singled out among thousands of men and women we researched for the 2012 Executive Edition. Congratulations!
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Who's Who in ASIA 2012-2nd Edition
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Who's Who in the World 2012-29th Edition
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 4 ผลงาน
2554 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2553
2553 ชิราวุฒิ เพชรเย็น, รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award)
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Who's Who in the World 2011-28th Edition
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 รองชนะเลิศอันดับ 2, “เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม-เฟรชเซ็นซ์
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2, "เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
2551 สิงห์ อินทรชูโต, โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงาน "สุดยอดนักสิ่งแวดล้อม" ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
2551 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี พ.ศ.2550
2551 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, โล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Certificate of Appreciation 2008, for support and contribution given to the Team “OvaGuard” that enabled the Team to receive Awards in Many International Business Plan Competitions in the Year 2008, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
2549 อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, รางวัลผลงานดีเด่น บุคลากร สายสนับสนุน ด้านบริการ ประจำปี พ.ศ. 2548 ของ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.), ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
47
2563 สิงห์ อินทรชูโต, ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ, 16 พฤศจิกายน 2563
2562 สิงห์ อินทรชูโต, ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, นางสาว สายสุดา เกษมธนะศักดิ์, DEmark, ช้อนสำหรับผู้สูงอายุ, 10 มิถุนายน 2562
2562 สิงห์ อินทรชูโต, ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ, นางสาว สายสุดา เกษมธนะศักดิ์, Good Design Award (G-Mark) 2019, ช้อนผู้สูงอายุ, 31 ตุลาคม 2562
2560 สิงห์ อินทรชูโต, นาย นิติพันธ์ ดารกานนท์, รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, EMarble, 30 มกราคม 2560
2559 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Excellence Award, Innovative and Eco-Tableware Design from Oil Palm Bio-composite, 13 พฤษภาคม 2559
2559 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ITEX Bronze Medal, Innovative and Eco-Tableware Design from Oil Palm Bio-composite, 14 พฤษภาคม 2559
2559 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, วิษณุ อรรถวานิช, ศ.แชบเบียร์ กีวาลา, รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER, การประเมินวัฏจักรชีวิตนำอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 15 มกราคม 2559
2559 สิงห์ อินทรชูโต, รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ GOLD, กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุและระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมอัพไซเคิล, 15 มกราคม 2559
2558 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Tananon Nudchanate, Kannika Sorakon, Best Paper Award, Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction, 4 ธันวาคม 2558
2558 วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง, ได้รับ 3 รางวัล คือ 1.special Award 2.LEADING INNOVATION AWARD 3.SILVER MEDAL, การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว, 4 ธันวาคม 2558
2558 รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 ครั้งที่ 21 , การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 9 มีนาคม 2558
2557 สิงห์ อินทรชูโต, วุฒินันท์ คงทัด, รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระดาษผ้ายีนส์, 31 มกราคม 2557
2557 สิงห์ อินทรชูโต, คุณจริยาวดี เลขะวัฒนะ, Holcim Award for Sustainable Construction (Gold), Chaing Mai Bird Sanctuary, 14 พฤศจิกายน 2557
2557 สิงห์ อินทรชูโต, คุณนิติพันธ์ ดารกานนท์, Best of the Year Awards 2014, Javacore, 27 พฤศจิกายน 2557
2557 สิงห์ อินทรชูโต, คุณนิติพันธ์ ดารกานนท์, Design for Asia Bronze Award 2014, , 5 ธันวาคม 2557
2557 สิงห์ อินทรชูโต, รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธ์ุ, รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Metiles, 31 มกราคม 2557
2557 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ณมาพร อัฒวิโรจน์, ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Prof.Sumio Kawano, ANS2014 Best Poster Award, Single kernel NIR analysis for detection of variety adulteration in rough and milled Thai jasmine rice, 19 มิถุนายน 2557
2556 สิงห์ อินทรชูโต, รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ Java Stool, 31 มกราคม 2556
2556 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Kees Sonneveld, Stephen W. Bigger, Joseph Miltz, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Loss of AM additives from antimicrobial films during storage, 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Sonneveld, K., Bigger, S.W., Miltz, J., รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging films, 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Shabbir H. Gheewala, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556, การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต, 12 ธันวาคม 2556
2556 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายศุภโชค ตาปนานนท์, นายณัฐพล ชัยวรรณาการ, นายธนนท์ นุชเนตร, นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, นางสาวภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์, นายศุภวัช นวพักตร์พิไล, ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นางสาวพรรัตน์ เพชรภักดี, รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555, เครื่องมือคำนวณและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, 3 ตุลาคม 2556
2556 Nuttawut KONGKLOM, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Emerald Hotel กรุงเทพฯ, Preparation of Bacillus sp. derived poly(?glutamic acid) hydrogel by ?irradiation, 16 ตุลาคม 2556
2556 จารุวรรณ มารุจกล้า, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รางวัลชมเชยจากโปสเตอร์ รางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2013 (http://www.tsb2013.kasetsart.org/) “The 25th Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology and International Conference Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ The Eme, The Poly?hydroxybutyrate (PHB) production by Alcaligenes eutrophus DSM 545 from coconut oil waste, 16 ตุลาคม 2556
2555 สิงห์ อินทรชูโต, นาย ชัยวัฒน์ พิภพพรชัย, Room Selection Award 2012, Boulders, 1 พฤศจิกายน 2555
2555 ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Amcor Innovation Packaging Contest 2012, บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความข้นหนืด, 23 มีนาคม 2555
2555 วารุณี ธนะแพสย์, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ , การศึกษาตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลิ้นจี่, 3 กุมภาพันธ์ 2555
2555 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, SLIM Poster Award, Shelf Life Prediction of Packaged CassavaFlourbased Baked Product using Empirical Models and Activation Energy, 31 พฤษภาคม 2555
2554 สิงห์ อินทรชูโต, คุณจริยาวดี เลขะวัฒนะ, Holcim Award for Sustainable Construction (Silver), Urban Farm Urban Barn, 8 กันยายน 2554
2554 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวสุทธิสุดา วานิช, The Best Poster Presentation, Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard, 18 พฤษภาคม 2554
2554 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, The Best Poster Presentation, Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products, 16 พฤษภาคม 2554
2554 นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, นางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, อำพร เสน่ห์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย, กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดอนุมูลอิสระของอนุภาคนาโนเคอคิวมิน, 20 พฤษภาคม 2554
2554 Chaniga CHUENSANGJUN, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic, 9 สิงหาคม 2554
2554 Chaniga CHUENSANGJUN, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รางวัลที่สองของการประกวดโปสเตอร์งานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ CMICBA2011 , Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic, 9 สิงหาคม 2554
2554 รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วุฒินันท์ คงทัด, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รางวัลระดับดี, การศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน, 1 กุมภาพันธ์ 2554
2554 ศุมาพร เกษมสำราญ, วิเชียร กีรตินิจกาล, วารุณี ธนะแพสย์, Prof.Yukihiro Ozaki, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Near infrared quantitative analysis of totalcurcuminoids in rhizomes of Curcuma longaby moving window partial least squaresregression, 20 กันยายน 2554
2554 อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, บทความวิจัยดีเด่น, การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน, 1 เมษายน 2554
2553 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553, “เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า”, 5 ตุลาคม 2553
2553 ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, วารุณี ธนะแพสย์, จริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ, ซาโตรุ มิยาตะ, การนำเสอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1, การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, 23 กรกฎาคม 2553
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2552 รางวัลที่ 2 , "เคยู เฟรชเซ้นซ์" ฉลากบอกความสดใหม่จากสตาร์ชข้าวเจ้า, 5 ตุลาคม 2552
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ, 22 กรกฎาคม 2552
2552 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, สุดสาย ตรีวานิช, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารฐานสีย้อมผสม เฟรชเซ็นต์, 22 กรกฎาคม 2552
2552 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย, ดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof. Sumio Kawano, รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ , การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้, 8 พฤษภาคม 2552
2552 ชวาน พรรณดวงเนตร นิสิต มหาบัณฑิต, ศรันย์ สมันตรัฐ, สิงห์ อินทรชูโต, รางวัลชมเชย การประกวดนวตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา, หลังคาใบตาลป้องกันลูกเห็บ, 22 กรกฎาคม 2552
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi., 19 มิถุนายน 2552
2551 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Prof. Yukihiro Ozaki, Best poster award, Multivariate Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil using NIRS, 12 พฤศจิกายน 2551
2548 อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548, การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย , 4 กุมภาพันธ์ 2548