ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้
Scrap Lab
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากวัสดุเหลือใช้

Scrap Lab

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สิงห์ อินทรชูโต

Email: archsit@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8960

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี

Email: arctwc@ku.ac.th

Phone Number: -

ผศ.รัชด ชมภูนิช

Email: archrcc@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960

ผศ.รุ่งทิพย์ ลุยเลา

Email: agrrtl@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-5514

ผศ.ชิราวุฒิ เพชรเย็น

Email: fagicvp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5259 ต่อ 5295

รศ.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

Email: fagipas@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5058

ผศ.ชนัสสา นันทิวัชรินทร์

Email: fagicsn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5055 ต่อ 5055

รศ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

Email: fscirwm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8844

นางวารุณี ธนะแพสย์

Email: aapwnt@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600

นายวุฒินันท์ คงทัด

Email: aapwnk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

Email: libarn@ku.ac.th

Phone Number: 029405837

กนกอร หั้นเจริญ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

คณาวุฒิ วีระไวทยะ

 

 

จักรสิน น้อยไร่ภูมิ

 

 

เจษฎา วรรณสินธุ์

 

 

ชดช้อย โสภณพนิช

 

 

ชัยวัฒน์ พิภพพรชัย

 

 

ชินเทพ แองขุมทรัพย์

 

 

ฐิตาภา สมิตินนท์

 

 

ทัศนียา ตระกูลสัจจาวัตร

 

 

ธนพงษ์ ดวงมณี

 

 

นิติพันธ์ ดารกานนท์

 

 

พรพิมล วราทร

 

 

พลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ

 

 

พิศุทธ์ พงศ์รพีพร

 

 

พีรพล ธนทวี

 

 

ภัทรารัตน์ ธัญนุกิจ

 

 

ยุทธนา เจียมตระการ

 

 

ยุทธนา อโนทัยสินทวี

 

 

ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน

 

 

วิโรจน์ เพียรผาสุก

 

 

วีรนุช ตันชูเกียรติ

 

 

สรรฐิชัย ชีวสุทธิศิลป์

 

 

สิทธา สุขกสิ

 

 

องค์อร อาภากร ณ อยุธยา

 

 

อัจฉรี พัชรากิตติ