ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ
SIM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เพื่อการบูรณาการและการจัดการ

SIM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช

Email: fscipok@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ext 3737

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายปรีชา งามเสาวรส

Phone Number: 0-2562-5444 ext 3733

 

ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์

Email: fscipam@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-2079