โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ
SET
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
4
2553 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ชัยวัฒน์ ชัยกุล
2554 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ชัยวัฒน์ ชัยกุล
2560 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์, ชลดา โกมินทรชาติ, สถาพร เชื้อเพ็ง
2562 การศึกษาผลกระทบในการใช้ อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอล เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกของเครื่องยนต์ดีเซลต่อการปลดปล่อยอนุภาคฝุ่น, อบ นิลผาย, สถาพร เชื้อเพ็ง

External Project

Year
External Project
60
2552 การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์, สถาพร เชื้อเพ็ง, บุญธรรม วงศ์ไชย
2552 เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับงานทางด้านยานยนต์, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ชัยวัฒน์ ชัยกุล
2552 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร, ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล, นาตยา คล้ายเรือง, ไพโรจน์ ทองประศรี, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, เมธี จันทโรปกรณ์, เกริก วงศ์สอนธรรม, จิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ, ชัยวัฒน์ ชัยกุล, พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, เกียรติยุทธ กวีญาณ, เขื่อน อินทรสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, จรรยา เจตน์เจริญ
2554 การพัฒนาต้นแบบรถเข็นของทรงพลัง, สถาพร เชื้อเพ็ง, นายชัยณรงค์ โภชนากรณ์, นายณัฐภูมิ วงศ์สิโรจน์กุล, นายปรัชญา จีนงาม
2553 การประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับรถยนต์ดีเซลเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลพิษ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สถาพร เชื้อเพ็ง
2553 การออกแบบและสร้างเครื่องเจือจางก๊าซไอเสียแบบพกพาสำหรับงานทดสอบยานยนต์, สถาพร เชื้อเพ็ง, นายบัณฑิตย์ แฉ่งน้อย, นายธราพงษ์ จิตลิขิต
2555 การศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของตัวเร่งปฎิกิริยาสำหรับการผลิตไบโอดีเซล, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง
2555 การจำลองแบบการปล่อยก๊าซไอเสียในอุปกรณ์บำบัดมลพิษของยานยนต์ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา, สถาพร เชื้อเพ็ง
2555 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม, นาตยา คล้ายเรือง, อ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร, อุเทน สุปัตติ, ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, วสันต์ ตันเจริญ
2555 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย, สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
2555 การศึกษาแนวทางในการเลือกสารทำความเย็น, รจนา ประไพนพ, K O Suen
2555 การพัฒนาต้นแบบเครื่องทดสอบสมรรถนะรถยนต์ขนาดเล็ก, สถาพร เชื้อเพ็ง, นายชูเกียรติ มาลัยลอย, นายพงศ์วิชญ์ เกียรติสุข, นายพันธวิศ นิลเศรษฐ์, นายวันชาติ คำหนองแขม, นายไวทิน สุขสุสร
2555 การพัฒนาต้นแบบเครื่องบดย่อยกิ่งไม้, สถาพร เชื้อเพ็ง, นางสาวปูชนีย์ ลาภรื่นฤดี, นางสาวพิชญ์สิณี ฉัตรอัครานนท์, นายวิรัตน์ สิทธิรัตน์
2555 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์, บุญธรรม วงศ์ไชย, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, นายศตวรรษ ภักดิ์ใส, นายมโนชา อยู่เย็น, นายจตุพร ชลาสินธุ์, นายนภดล หัสนัย, นายภากร อรุณสิงครัตน์, นายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, นายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, นายทรงยศ สินปรีดี, นายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, นายแดน ชีรนานนท์, นางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, นายนครินทร์ ตันปิติ, นายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, นายศักย์ศรณ์ สุภาษร, นายราชวิทย์ ประทุมโฉม , นายปิยะ เพ็ชรบุญมี, นายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, นายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, นายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, นายพิชิต พันธ์แตง, นายเจษดา เปรมชื่น, นายกิตติพงษ์ ชิณวงค์ , นายศิวรักษ์ รินทรักษ์, นายรักชาติ เจตสิกทัต, นายพุทัชชา สุริยันต์, นายอิสสรา ทิพย์รัตน์ , นายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, นางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม
2555 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น, รจนา ประไพนพ, นายวิษณุ แสงสุรศักดิ์ , นายสุทัศน์ นิยมวัน , นายณัฐกิตติ์ ขันแสง
2556 เครื่องผลิตน้ำสะอาดสำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชน, สถาพร เชื้อเพ็ง, นายกฤตภาส อุดมสิทธิ์, นางสาวชนาภา วงษ์เสถียร, นายธนา ศรีเล็ก
2556 การศึกษาระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก, รจนา ประไพนพ
2556 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม, นาตยา คล้ายเรือง, วิวัฒน์ ทิพจร, อุเทน สุปัตติ, ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, วสันต์ ตันเจริญ
2556 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556, อบ นิลผาย, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, บุญธรรม วงศ์ไชย, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, นาวาเอก พรีพงษ์ วนิชานันท์, นายอภิชัย เติมบุญเรือง, นายคเชนทร์ เสนหนู รหัส , นายกรวิชญ์ ตอสูงเนิน , นายนวพรรษ สนธิภักดี , นายรุจน์ดนัย ศรีจันทร์, นายกิตติวุฒิ จะแจ้ง , นายณัฐพงษ์ มะธีนี , นายชัยวุฒิ จันทร์ชัย , นายวศิน สารสมุทร์, นายวรากร จันทโกมุท , นายพงศกร อุ่นเพ็ง , นายภาณุวิชญ์ สุริยะ , นาย ชนุดม คงถาวร , นายวุฒิชัย จิตรเบิกบาน , นายณัฐภาส รุจิชัยธรรมกุล, นายภาณุเดช แสงสง่า , นายสุทัศน์ อุปมา, นายโยธิต ผุดผ่อง, นายนิตินัย สวนโคกกรวด , นายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง , นายยุทธกิจ ตัณฑเสถียร , นายสหัสณัฐ ภาษีรอด , นายธนากร บุญรักษ์วนิช , นายพิชา บุญเหมือนใจ, นายดนัยเวช พิริยะมงคลสุข , นายพีรวิชญ์ เลาห์มาศวนิช , นายกำพล ไหวดี
2557 ระบบการจัดการแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุจอมพลังสำหรับรถไฟฟ้า, อุเทน สุปัตติ
2557 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วที่มีต่อเครื่องกรองอนุภาคดีเซล, สถาพร เชื้อเพ็ง
2557 การศึกษาผลเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรมในการใช้เครื่องแสดงและอุ่นข้าวหลาม, รจนา ประไพนพ, จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล
2557 อินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า, อุเทน สุปัตติ
2556 การหาขนาดระบบที่เหมาะสมของระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระที่ใช้ระบบแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม, อุมารินทร์ แสงพานิช
2557 การประยุกต์ใช้มิเตอร์อัจฉริยะสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, อุมารินทร์ แสงพานิช, นายวิญญู นิ่มสุวรรณ
2557 การประยุกต์ใช้เครื่องสร้างความต่างศักย์สูงกับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษและการบริโภคเชื้อเพลิง, สถาพร เชื้อเพ็ง
2558 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยนำผลของการทำ Low speed balance มาปรับสมดุลค่า vibration ของเครื่อง Gas turbine ที่สภาวะการเดินเครื่องปกติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, เกียรติยุทธ กวีญาณ, ดร. มานิดา ทองรุณ, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, จิรโรจน์ บูรณะโรจน์
2558 โครงการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, นาตยา คล้ายเรือง, ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง, ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, อุเทน สุปัตติ, อภิชาต ดะลุณเพธย์, ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์
2557 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดึงเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยทางสรีรวิทยา, อ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ, อุเทน สุปัตติ
2558 อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา, อุเทน สุปัตติ
2560 การศึกษาสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็กชนิดขับเคลื่อนเชิงเส้น, รจนา ประไพนพ, สมภพ จรุงธรรมโชติ
2559 การปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, เอกชัย แวงวรรณ
2559 การสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, สถาพร เชื้อเพ็ง
2559 การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิภายห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์, สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ภูริทัต ศุภกิจจานันท์
2557 การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม, นาตยา คล้ายเรือง, วิวัฒน์ ทิพจร, อุเทน สุปัตติ, ไพโรจน์ ทองประศรี, ไพศักดิ์ พูลผกา, วสันต์ ตันเจริญ
2560 โครงการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาระบบไมโครกริดสำหรับปรับปรุงไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมและเกาะ, อุมารินทร์ แสงพานิช, นางสาวฐิติพร เผื่อนผัน, นายศุภกิตติ์ กรวัฒนะยืนยง, นายยุทธนา สุยะลือ, นายรัชกฤช ภูวราพิทักษ์
2559 การออกแบบระบบขับเคลื่อนจักรยานไฟฟ้า, อุเทน สุปัตติ
2559 พัฒนาเครื่องดึงหลอดแก้วแบบ เฟส2, อุเทน สุปัตติ, อ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ
2560 โครงการระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม, อุมารินทร์ แสงพานิช, เกวลิน มะลิ, ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
2559 การพัฒนาออกแบบซีลกันรั่วสำหรับระบบท่องอแบบไม่หยุดเดินเครื่อง, สถาพร เชื้อเพ็ง, จิรโรจน์ บูรณะโรจน์
2561 การศึกษาการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องทำน้ำเย็นระบบดูดซับชนิดซิลิกาเจลและน้ำ, รจนา ประไพนพ, Prof.Ruzhu Wang, Dr Q.W. Pan
2560 การศึกษาระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา, อุมารินทร์ แสงพานิช
2560 การศึกษานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในย่านนวัตกรรมศรีราชา, สถาพร เชื้อเพ็ง, ชลดา โกมินทรชาติ
2560 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์, ชลดา โกมินทรชาติ, สถาพร เชื้อเพ็ง
2560 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา, ธนภณ พันธเสน, ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, สถาพร เชื้อเพ็ง, รัฐภูมิ ปาการเสรี, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, อรวรรณ โมกขะเวส, ดาราพร ผุสิงห์, อนุเผ่า อบแพทย์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, อุมารินทร์ แสงพานิช, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, เกวลิน มะลิ, สุนทรี ขุนทอง, อุดมพร ตุงคะศิริ, เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ก่อโชค จันทวรางกูร, วราเมศวร์ วิเชียรแสน, Bartholomenus Wilhelmus Lambregts, จิรารักษณ์ เปรมสมบัติ, พรพิมล ปานประเสริฐแสง
2560 โครงการวิจัยระบบหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน PTTGC#4, ไพศักดิ์ พูลผกา, ไพโรจน์ ทองประศรี, อุเทน สุปัตติ, นาตยา คล้ายเรือง, วสันต์ ตันเจริญ
2561 การออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ, รจนา ประไพนพ, กิตติพงษ์ เยาวาจา
2561 การออกแบบระบบและวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุผู้โดยสารติดอยู่ในยานพาหนะ, รจนา ประไพนพ, สาริณี อุ่ยตระกูล
2561 การศึกษาสภาวะความไม่สบายทางความร้อนในสำนักงานขนาดเล็ก, รจนา ประไพนพ
2561 การวิเคราะห์เชิงความถี่ของการสั่นของฐานยึดเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-น้ำมันดีเซล, บุญธรรม วงศ์ไชย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ
2561 จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในบริเวณเทศบาลแหลมฉบัง, ธนพันธ์ คงทอง, นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อุมารินทร์ แสงพานิช
2562 การพัฒนาเครื่องออกกำลังกายระบบล้อเลื่อนจากแนวคิดรถล้อเลื่อนและเครื่องพาย, รจนา ประไพนพ, อรรถพล ชัยมนัสกุล
2562 การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ, รจนา ประไพนพ, กิตติพงษ์ เยาวาจา
2563 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลจีโนมกุ้ง, อุมารินทร์ แสงพานิช, กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์
2563 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการแสดงผลสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, อุมารินทร์ แสงพานิช, กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล, นายศุภณัฐ กมเลศร์, นางสาวณิชา เปี่ยมการุญวงษ์
2563 โครงการวิจัยพัฒนาระบบ API, อุมารินทร์ แสงพานิช, กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์
2562 โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานสูญเสียในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปส์, อุมารินทร์ แสงพานิช, นางสาวรัตนประภา เจริญวัฒนะ, นางสาวประภาวดี เจริญวัฒนะ
2562 Onboard ชาร์เจอร์ สำหรับระบบ V2G, อุเทน สุปัตติ, อรรถพล พิมผุย
2562 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า, วสันต์ ตันเจริญ, อุเทน สุปัตติ, ไพโรจน์ ทองประศรี, นาตยา คล้ายเรือง, สืบสกุล คุรุรัตน์, ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์
2563 การพัฒนาระบบการเดินรถไฟฟ้ารางเบาและรางเดี่ยวโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรในเขตเทศบาลแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียง, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ชวเลข วณิชเวทิน, ดร.สว่าง แป้นจันทร์, ผศ.ดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, สถาพร เชื้อเพ็ง