ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ
SET
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 10 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 7 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 5 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
17
2561 Monthiean Rattanathom, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, Physio-geometrical Characterization of Combustion Generated Nano-particle Emissions from a Palm Oil Based Biodiesel Fueled Agricultural Engine, The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 22-39
2561 ภูริทัต ศุภกิจจานันท์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับประเทศไทย, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 71-81
2560 สมภพ จรุงธรรมโชติ, รจนา ประไพนพ, Adiabatic Temperature Change of Gadolinium Modeling using Artificial Neural Network, NARESUAN UNIVERSITY ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 21-28
2559 สถาพร เชื้อเพ็ง, Athanasios Tsolakis, Kampanart Theinnoi, Reformed Exhaust Gas Recirculation Products of Rapeseed-based Biodiesel: A Chemical Equilibrium Simulation, The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2559, หน้า 1-10
2559 ดร.ภญ.สุธีรา สังข์ศิริ, อุเทน สุปัตติ, Design and development of a local microelectrode puller for electrophysiology research in Thailand, KKU Engineering Journal, ปีที่ 43, ฉบับที่ S1, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559, หน้า 158-161
2559 นพดล กาญจนอุดม, อุเทน สุปัตติ, Improvement of reliability in distribution systems by optimal location and size of solar PV systems, KKU ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 43 (S2), ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559, หน้า 307-310
2559 อบ นิลผาย, สถาพร เชื้อเพ็ง, Sakda Thongchai, Amornpoth Suebwong, Manida Tongroon, Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for a Spark Ignition Engine on Performance and Combustion, The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2559, หน้า 27-36
2559 เอกชัย แวงวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การจำลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 90-99
2558 รจนา ประไพนพ, จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, การประยุกต์เครื่องอุ่นและแสดงอาหารด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ข้าวหลาม, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 682-692
2557 รจนา ประไพนพ, ระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก: เทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนระบบอัดไอ, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2557, หน้า 95-102
2557 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย, Load variation effects on combustion regimes in a hydrogen-diesel dual fuel engine, The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2557, หน้า 96-105
2556 รจนา ประไพนพ, แนวทางในการเลือกสารทำความเย็นทดแทน, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2556, หน้า 22-28
2556 สถาพร เชื้อเพ็ง, การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์, วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 83, มกราคม - มีนาคม 2556, หน้า 92-102
2555 รจนา ประไพนพ, K O Suen, Influence of heat transfer fluid conditions in a condenser on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 1: condenser), วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2555
2555 รจนา ประไพนพ, K O Suen, Influence of heat transfer fluid conditions in an evaporator on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 2: evaporator), วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2555
2553 สถาพร เชื้อเพ็ง, Numerical Solution comparison of a One-dimensional Time-dependent Heat Conduction Equation, Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2553, หน้า 95-109
2552 สถาพร เชื้อเพ็ง, ความเข้ากันได้ของวัสดุชิ้นส่วนยานยนต์กับเชื้อเพลิงผสมเอธานอล-แก๊สโซลีน (อี85), วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553, หน้า 33-44
Year
National Journal
28
2563 Attisook Nokthong, สถาพร เชื้อเพ็ง, Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2563, หน้า 646-651
2563 ชลดา โกมินทรชาติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Catalytic enhancement of calcium oxide from green mussel shell bypotassium chloride impregnation for waste cooking oil-basedbiodiesel production, Bioresource Technology Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 10058
2562 Adisak Chachai, สถาพร เชื้อเพ็ง, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, Effects of Compressor Inlet Air Temperature on Performance and Fuel Economy of a Stationary Gas Turbine, International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 33-36
2562 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, TIME AND FREQUENCY ANALYSIS OF THE ENGINE SUPPORT VIBRATION WITH HYDROGEN-DIESEL DUAL-FUELING, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 56, เมษายน 2562, หน้า 1-8
2561 Benchaporn Thamvong-ngam, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สถาพร เชื้อเพ็ง, AN IMPROVEMENT OF AIR VENTILATION SYSTEM IN HEALTH ENHANCEMENT FOOD FACTORY, International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2561, หน้า 50-54
2561 จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, Effects of Air Temperature on Flow Over NACA 0012 Airfoil Rear Spoiler of a Car, International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2561, หน้า 26-29
2561 สถาพร เชื้อเพ็ง, Saipom, S, Lubricant thermo-viscosity effects on turbocharger performance at low engine load, APPLIED THERMAL ENGINEERING, ปีที่ 139, กรกฎาคม 2561, หน้า 334-340
2561 สถาพร เชื้อเพ็ง, ชลดา โกมินทรชาติ, Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate overhomogeneous catalyst for biofuel production with engine validation, Applied Energy, ปีที่ 232, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2561, หน้า 728-739
2561 Vipavanich, C., สถาพร เชื้อเพ็ง, สมพล สกุลหลง, Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 12, พฤษภาคม 2561, หน้า 143-148
2560 สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, สถาพร เชื้อเพ็ง, Sports utility vehicle seat structure simulation of frontal oblique crash, Journal of Advances in Technology and Engineering Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2560, หน้า 69-78
2559 สถาพร เชื้อเพ็ง, Mr Sudecha Srisuwan, Dr Manida Tongroon, Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle, Energy Conversion and Management, ปีที่ 128, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2559, หน้า 1-11
2559 สถาพร เชื้อเพ็ง, Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performance, Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กันยายน 2559, หน้า 245-249
2558 อุเทน สุปัตติ, นายวุฒิวงศ์ จันทะสอน, A Seamless Transitions Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems, Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 781 (2015), ฉบับที่ -, เมษายน 2558, หน้า 370-373
2558 อุเทน สุปัตติ, นายศรายุทธ เวชกามา, Impacts of Solar-PV Rooftop on PEA’s Distribution System in the Area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Thailand, Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 781 (2015), ฉบับที่ -, เมษายน 2558, หน้า 272-275
2558 อุเทน สุปัตติ, นายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม, Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles, Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2558, หน้า 487-490
2556 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, The Vibration Analysis of Diesel Engine with Hydrogen-Diesel Dual Fuel, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2556, หน้า 8-14
2556 ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย, Dr Athanasios Tsolakis, ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล, สถาพร เชื้อเพ็ง, A Study of Hydrogen Addition on Diesel Oxidation Catalyst Activities under the Real Diesel Engine, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2556, หน้า 29-32
2555 รจนา ประไพนพ, K O Suen, Simulation of potential refrigerants for retrofit replacement, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2555, หน้า 1146-1151
2555 สถาพร เชื้อเพ็ง, Effects of Gas Velocity and Temperature on Nitric Oxide Conversion in Simulated Catalytic Converter, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2555, หน้า 1225-1231
2555 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Cylinder Pressure Variations of the Fumigated Hydrogen-Diesel Dual Fuel Combustion, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2555, หน้า 1967-1973
2555 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, Gaseous Emissions and Combustion Efficiency Analysis of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine under Fuel-lean Condition, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2555, หน้า 1813-1817
2555 สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, Effect of Hydrogen Addition on Diesel Engine Operation and NOx Emission: A Thermodynamic Study, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2555, หน้า 1472-1478
2554 สถาพร เชื้อเพ็ง, Xu, HM, Tsolakis, A, Wyszynski, M, Price, P, Particulate Matter size distribution in the exhaust gas of a modern diesel Engine fuelled with a biodiesel blend, BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 35, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2554, หน้า 4280-4289
2553 สถาพร เชื้อเพ็ง, ชลดา โกมินทรชาติ, Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2553, หน้า 308-317
2553 ชลดา โกมินทรชาติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Methanol-based Transesterification Optimization of Waste Used Cooking Oil over Potassium Hydroxide Catalyst, American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 7(8), กันยายน 2553, หน้า 1073-1078
2552 สถาพร เชื้อเพ็ง, Prof. Hongming Xu, Dr Athanasios Tsolakis, Prof. Miroslaw Lech Wyszynski, Dr Jonathan Hartland, Nano-particle Number from Biodiesel Blends Combustion in a Common Rail Fuel Injection System Diesel Engine Equipped with Exhaust Gas Recirculation, Combustion Engines, ปีที่ 138, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2552, หน้า 28-36
2552 สถาพร เชื้อเพ็ง, ชลดา โกมินทรชาติ, Burned Gas and Unburned Mixture Composition Prediction in Biodiesel-fuelled Compression Ignition Engine, NED University Journal of Research, ปีที่ VI, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2552, หน้า 77-88
2552 ชลดา โกมินทรชาติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Solid Acid Catalyst for Biodiesel Production from Waste Used Cooking Oils, Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 20, กันยายน 2552, หน้า 9350-9353

Conference

Year
International Conference
19
2562 รจนา ประไพนพ, กิตติพงษ์ เยาวาจา, การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องยืดหลังที่พัฒนาขึ้น, การประชุมทางวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 12 - 13 ธันวาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 สืบสกุล คุรุรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ภูริทัต ศุภกิจจานันท์, การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกรองแสงรถยนต์สำหรับประเทศไทย, PIM 9th National and 2nd International Conference 2019: Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference, 5 กรกฎาคม 2562, นนทบุรี ประเทศไทย
2561 รจนา ประไพนพ, กรณีศึกษาภาวะความไม่สบายทางความร้อนในสำนักงานขนาดเล็ก จ.ชลบุรี ประเทศไทย, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , 30 สิงหาคม 2561, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2560 ภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์, สถาพร เชื้อเพ็ง, การกระจายของจำนวน-ขนาดของฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลที่ถูกให้ความร้อนก่อน, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 วิรัตน์ สิทธิรัตน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, การตรวจสอบความเสียดทานในปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วมที่ใช้ไบโอดีเซล, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 ศุภมิตร ทะลุจิตร์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของฝุ่นละอองดีเซลภายใต้การแปรผันของความดันในการฉีดเชื้อเพลิง, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2560, นครนายก ประเทศไทย
2560 สืบสกุล คุรุรัตน์, เอกชัย แวงวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, การศึกษาเปรียบเทียบระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7, 2 มิถุนายน 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นายมงคล แดงสุนทรชัย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลผสมและติดตั้งตัวกรองฝุ่นละอองดีเซล, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2559, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2559 นายสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กที่มีไอดีอยู่ในสภาวะนอนเทอร์มอลพลาสม่า, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559, 26 สิงหาคม 2559, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2559 สุเดชา ศรีสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, เสถียรภาพของการเผาไหม้เอทานอลแบบเปียกที่รอบเดินเบาภายใต้สภาวะส่วนผสมบางในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 สุเมธ ไสยผอม, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อประสิทธิภาพของเทอร์โบชาร์จเจอร์, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 ทฤษฎี ขำหิน, สถาพร เชื้อเพ็ง, สารพล ฐิติพัฒนพงศ์, การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้นอนเทอร์มอลพลาสม่าในท่อไอดี, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายโอภาส เกษประคอง, สถาพร เชื้อเพ็ง, ผลกระทบของการอุ่นเชื้อเพลิงอี 85 ที่มีน้ำผสมต่อคุณลักษณะของการเผาไหม้และการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558, นครราชสีมา ประเทศไทย
2557 วุฒิวงศ์ จันทะสอน, อุเทน สุปัตติ, การตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระภายใต้ระบบควบคุมโดยวิธีเฟสล็อคลูปในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 12 - 14 พฤศจิกายน 2557, ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2556 รจนา ประไพนพ, นายณัฐกิตต์ ขันแสง, นายวิษณุ แสงสุรศักดิ์ , นายสุทัศน์ นิยมวัน , สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเ้ก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น จาก R22 เป็น R422B, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT) ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2556, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2556 นายพลกฤษณ์ อนุกูล, ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, สถาพร เชื้อเพ็ง, การลดเสียงของมอเตอร์ปัดน้ำฝน, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำพงแสน ครั้งที่ 10 , 6 - 7 ธันวาคม 2556, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2555 นายดำรงค์เกียรติ เลี้ยงรักษา, ศ. อัมพิกา ไกรฤทธิ์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ผลิตภาพสีเขียว และระบบการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมกลึงโลหะ, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2555, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2554 นายอนันต์ กำธรวิวรรธน์, ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, สถาพร เชื้อเพ็ง, การสร้างกระบวนการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 20 - 21 ตุลาคม 2554, สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย
2553 สถาพร เชื้อเพ็ง, A Study of Nitric Oxide Conversion through Numerical Simulation in Catalytic Converter, การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2553, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Year
National Conference
49
2563 Phanuwat Boontatao, สถาพร เชื้อเพ็ง, Influences of Alternative Diesel Fuels on Tailpipe Emissions and Particulate Matter under the Highway Fuel Economy Test Cycle, The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2563, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2563 นายกานต์ กอมณี, สถาพร เชื้อเพ็ง, อบ นิลผาย, An Experimental Investigation of ABE-Diesel Blend on Performance, Combustion, and Emissions in a Compression Ignition Engine, The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2563, เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2562 อุมารินทร์ แสงพานิช, นางสาวประภาวดี เจริญวัฒนะ, Rooftop Photovoltaic-Battery Systems to Mitigate Overvoltage and Under Voltage in a Residential Low Voltage Distribution System, International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, 12 - 14 พฤศจิกายน 2562, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2562 อุมารินทร์ แสงพานิช, นางสาวรัตนประภา เจริญวัฒนะ, Analysis of Voltage Unbalance and Energy Loss in Residential Low Voltage Distribution Systems with Rooftop Photovoltaic Systems, International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, 12 - 14 พฤศจิกายน 2562, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2562 อุมารินทร์ แสงพานิช, นายยุทธนา สุยะลือ, Planning and Design of a PV-Battery Microgrid System for Improving the 22 kV Radial Distribution System of the Sichang Island in Thailand, International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, 12 - 14 พฤศจิกายน 2562, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2562 อุเทน สุปัตติ, Attaphol Phimphui , V2G and G2V Using Interleaved Converter for a Single-Phase Onboard Bidirectional Charger, 2019 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific),Seogwipo-si, Korea (South), Korea (South), 8 - 10 พฤษภาคม 2562, Seogwipo-si, Korea (South), Korea (South) สาธารณรัฐเกาหลี
2562 Attisook Nokthong, สถาพร เชื้อเพ็ง, Effects of Impact Direction on Energy Absorption Capability of Aluminum Honeycomb for Road Construction Zone, 2019 3rd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology, 26 - 28 เมษายน 2562, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2562 Attisook Nokthong, สถาพร เชื้อเพ็ง, Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force, 2019 The 5th International Conference on Mechanical Design and Engineering, 16 - 19 มีนาคม 2562, Osaka ญี่ปุ่น
2562 Kampanart Theinnoi, Boonlue Sawatmongkhon, Thawatchai Wongchang, Ekarong Sukjit, สถาพร เชื้อเพ็ง, The Combustion Characteristic of Fuel Additives with Diesel Diesel-Ethanol Fuel blends on Engine Performance, 25th Small Engine Technology Conference 2019, 19 - 21 พฤศจิกายน 2562, Hiroshima ญี่ปุ่น
2561 Adisak Chachai, สถาพร เชื้อเพ็ง, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, Effects of Compressor Inlet Air Temperature on Performance and Fuel Economy of a Stationary Gas Turbine, Proceedings of 57th Research World International Conference, 5 - 6 พฤศจิกายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 Benchaporn Thamvong-ngam, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สถาพร เชื้อเพ็ง, การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ, The IRES 122nd International Conference, 21 - 22 มิถุนายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, EFFECTS OF AIR TEMPERATURE ON FLOW OVER NACA 0012 AIRFOIL REAR SPOILER OF A CAR, Proceedings of 139th The IRES International Conference, 5 - 6 กันยายน 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ชลดา โกมินทรชาติ, ดร.มานิดา ทองรุณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells, The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 19 - 22 เมษายน 2561, อำเภอเขาหลัก พังงา ประเทศไทย
2561 บุญธรรม วงศ์ไชย, ปรณัฐ วิสุวรรณ, สถาพร เชื้อเพ็ง, FREQUENCY ANALYSIS OF THE ENGINE SUPPORT VIBRATION WITH HYDROGEN-DIESEL DUAL-FUELING, The Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2018), 12 - 14 พฤศจิกายน 2561, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2560 รจนา ประไพนพ, สมภพ จรุงธรรมโชติ, การออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก, The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 15 ธันวาคม 2560, กรุงเทพ
2560 สถาพร เชื้อเพ็ง, Kampanart Theinnoi, Manida Tongroon, Combustion Characteristics and Particulate Matter NumberSize Study of Ethanol and Diesel Reactivity ControlledCompression Ignition Engine, 13th International Conference on Engines & Vehicles, 10 - 14 กันยายน 2560, Capri สาธารณรัฐอิตาลี
2560 Maneesut, K., อุเทน สุปัตติ, Reviews of supercapacitor cell voltage equalizer topologies for EVs, 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2017; Phuket; Thailand, 27 - 30 มิถุนายน 2560
2560 อัฐพงษ์ มาเม่น, อุเทน สุปัตติ, A survey of hybrid energy storage systems applied for intermittent renewable energy systems, 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 27 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561, ภูเก็ต ประเทศไทย
2560 สถาพร เชื้อเพ็ง, จิรโรจน์ บูรณะโรจน์, สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, Structural Analysis of an SUV Seat Track Segment: Accident Characteristics under Frontal Oblique Crash Simulation, Tokyo 23rd International Conference on “Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA- 2017) , 23 - 24 ธันวาคม 2560, โตเกียว ญี่ปุ่น
2559 Mongkol Dangsunthonchai, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, Sarapon Thitipatanapong, Quantitative Impact of Waste Used Oil Based Biodiesel Blends on Combustion Generated Particulate Matter Composition Using Thermo-gravimetric Analysis, The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology , 21 - 23 เมษายน 2559, ภูเก็ต ประเทศไทย
2559 Sarapon Thitipatanapong, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, Combustion Characteristics and Performance of An Agricultural Diesel Engine Equipped with Intake Non-thermal Plasma Charger, The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology , 21 - 23 เมษายน 2559, ภูเก็ต ประเทศไทย
2559 ชลดา โกมินทรชาติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Emission Control and Performance Calibration for Bioethanol Based Fuel Combustion in Spark Ignition Engines under Idle and Low Load Conditions, 24th European Biomass Conference & Exhibition, 6 - 9 มิถุนายน 2559, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2559 นพดล กาญจนอุดม, อุเทน สุปัตติ, Improvement of reliability in distribution system by optimallocation and size of solar PV system and economic analysis, The 6th KKU InternationalEngineering Conference 2016 (KKU-IENC 2016) “Engineering and Technological for Better Living” , 3 - 5 สิงหาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, สถาพร เชื้อเพ็ง, Explicit Dynamic Simulation of Frontal Impact in Commercial Van Seat Structures, The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology, 21 - 23 เมษายน 2559, ภูเก็ต ประเทศไทย
2559 สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, สถาพร เชื้อเพ็ง, Optimal Design of the Inverted GOE 178 Airfoil Profile Rear Spoiler for Student Formula Competition Car, The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2559, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2559 อ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ, อุเทน สุปัตติ, Design and Development of a Low-cost Electrode Puller for Electrophysiology Research in Thailand, The 6th KKU InternationalEngineering Conference 2016 (KKU-IENC 2016) “Engineering and Technological for Better Living” Khon Kaen, Thailand, August 3-5, 2016, 3 - 5 สิงหาคม 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 สุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, สถาพร เชื้อเพ็ง, Sport Utility Vehicle Seat Structure Simulation of Frontal Oblique Crash, Tokyo 11th International Conference on Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences (ECBA- 2016), 26 - 27 ธันวาคม 2559, tokyo ญี่ปุ่น
2558 อุมารินทร์ แสงพานิช, Optimization of Photovoltaic Systems Using Batteries for Peak Demand to Improve Rural Electrification, 2015 CIGRE Canada Conference, 1 - 2 กันยายน 2558, Winnipeg แคนาดา
2558 อุเทน สุปัตติ, ศรายุทธ เวชกามา, Distributed Generation System’s Impact on Power Quality, The 2015 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting(IEEE-IAS Annual Meeting), 18 - 22 ตุลาคม 2558, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2558 อุเทน สุปัตติ, สราวุฒิ สังฆ์ธรรม, Bidirectional hybrid batteries/ultra-capacitors energy storage system for vehicular applications, The 2015 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting(IEEE-IAS Annual Meeting), 18 - 22 ตุลาคม 2558, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2558 Kriangkai Nasompoth, Tashit Jaritphun, Thanyakorn Petch-in, Sittichok Changphueak, สถาพร เชื้อเพ็ง, Ethanol Based Fuel Preheating Influences on Injection Characteristics, The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2558, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2558 Ophat Ketprakong, Witya Lawwattanatrakul, สถาพร เชื้อเพ็ง, Performance calibration for a preheated hydrous E85 fueled gasoline engine, The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2558, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2558 นพดล กาญจนอุดม, อุเทน สุปัตติ, An analytical approach for reliability evaluation of distribution systems for optimal siting, sizing and types of renewable distributed generators, 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), 3 - 6 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายศรายุทธ เวชกามา, อุเทน สุปัตติ, Impacts of Solar-PV Rooftop on PEA’s Distribution System in the area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Thailand, The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2558, ภูเก็ต ประเทศไทย
2558 นายสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, Characterization of Particulate from Biodiesel-Blended Engine Equipped with Exhaust Nonthermal Plasma Charger Using Thermo-Gravimetric Analysis, The 11th International Conference on Automotive Engineering, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 วุฒิวงศ์ จันทะสอน, อุเทน สุปัตติ, A Seamless Transition Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems, The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2558, ภูเก็ต ประเทศไทย
2558 ศราวุฒิ สังฆ์ธรรม , อุเทน สุปัตติ, Ultra-capacitors and Battery Management System for Electric Vehicles, The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2558, ภูเก็ต ประเทศไทย
2557 อุมารินทร์ แสงพานิช, A Novel Method of Decentralized Battery Energy Management for Stand-Alone PV-Battery Systems, The 6th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (IEEE PES APPEEC 2014), 7 - 10 ธันวาคม 2557, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2557 อุมารินทร์ แสงพานิช, วิญญู นิ่มสุวรรณ, Using Outage Costs and the Pareto principle in Smart Meter Installation Planning: a Case Study of PEA in Thailand, the 2014 International Conference on Renewable Energy Technologies (ICRET 2014), 7 - 8 พฤศจิกายน 2557, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2557 สถาพร เชื้อเพ็ง, Dr Athanasios Tsolakis, ผศ. ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, Reformed Exhaust Gas Recirculation Products of Rapeseed-based Biodiesel: A Chemical Equilibrium Simulation, 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2557, กระบี่ ประเทศไทย
2557 สถาพร เชื้อเพ็ง, ชลดา โกมินทรชาติ, Waste Cooking Oil Based Biodiesel Application in Agricultural Diesel Engine, 22nd European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E 2014), 23 - 26 มิถุนายน 2557, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2557 นายมงคล แดงสุนทรชัย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ, A Review of Diesel Particulate Filter Regeneration, 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2557, กระบี่ ประเทศไทย
2557 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, สถาพร เชื้อเพ็ง, ผศ. ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, Load Variation Effects on Combustion Regimes in A Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine, 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2557, กระบี่ ประเทศไทย
2557 อบ นิลผาย, สถาพร เชื้อเพ็ง, Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for Spark Ignition Engine on Performance and Combustion, 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2557, กระบี่ ประเทศไทย
2555 ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, Dr Athanasios Tsolakis, ดร. บุญลือ สวัสดิ์มงคล, สถาพร เชื้อเพ็ง, A Study of Hydrogen Addition on Diesel Oxidation Catalyst Activities under the Real Diesel Engine, The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering, 24 - 27 ตุลาคม 2555, เชียงราย ประเทศไทย
2554 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, สมภพ จรุงธรรมโชติ, สถาพร เชื้อเพ็ง, Insight into Emissions and Combustion Efficiency of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine with Exhaust Gas Recirculation Using Chemical Equilibrium Analysis, The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19 - 20 ตุลาคม 2554, กระบี่ ประเทศไทย
2554 สถาพร เชื้อเพ็ง, ชลดา โกมินทรชาติ, Transesterification Kinetics of Waste Cooking Oils over Heterogeneous Acid Catalyst for Biodiesel Production, 2011 JSAE / SAE International - Powertrains, Fuels and Lubricants, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554, Kyoto ญี่ปุ่น
2552 สถาพร เชื้อเพ็ง, Professor Hongming Xu, Dr Athanasios Tsolakis, Professor Miroslaw Wyszynski, Dr Jonathan Hartland, Nano-particle Number from Biodiesel Blends Combustion in a Common Rail Fuel Injection System Diesel Engine Equipped with Exhaust Gas Recirculation, III International Congress on Combustion Engines (PTNSS KONGRES - 2009), 22 - 24 มิถุนายน 2552, Opole สาธารณรัฐโปแลนด์
2552 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, สถาพร เชื้อเพ็ง, สมภพ จรุงธรรมโชติ, A Chemical Equilibrium Analysis of Exhaust Gas Emissions and Combustion Efficiency from Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine, The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VI), 3 - 6 พฤษภาคม 2552, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย