ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิเคราะห์วิจัยดินพืชและวัสดุเกษตร
SAMR
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิเคราะห์วิจัยดินพืชและวัสดุเกษตร

SAMR

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางจันทร์จรัส วีรสาร

Email: rdijrv@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-399

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวอตินุช แซ่จิว

Email: rdians@ku.ac.th

Phone Number:

นายธนพัฒน์ ปลื้มพวก

Email: rditnp@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1399