ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
RaBi
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

RaBi

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วันวิสา สุดประเสริฐ

Email: fsciwasu@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5444 ต่อ 1215

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์

Email: fscipbr@ku.ac.th

Phone Number: 02-56454444 ext 1208

นาฏนลิน ศาสตรี

 

 

มนชนก บำรุงชัย

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

เบญจวรรณ รังสิมาภรณ์

 

 

สุพล คันฉ้อง