โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
RLCE
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 10 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 9 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 10 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
10
2552 การวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2554 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอายุมากกว่า 25 ปี, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2554 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงระบบการขนส่งข้าวสำหรับโรงสี, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2554 การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สิรัญญา ทองชาติ, นันทวัฒน์ ขมหวาน, วรากร ไม้เรียง, สมชาย ประยงค์พันธ์
2558 การศึกษาการเกิดสนิมเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะเปิดเผยรุนแรงกว่า 30 ปี โดยเกลือคลอไรด์ในดิน, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์
2558 การเสื่อมสภาพของอาคารชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, นันทวัฒน์ ขมหวาน
2559 การวิบัติของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็มคอนกรีตและดินด้วยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ, กมล อมรฟ้า, นันทวัฒน์ ขมหวาน
2561 ค่าสัมประสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมูลงานก่อสร้างทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, อธิวัฒน์, นที อธิกคุณากร
2561 การศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, สมชาย ดอนเจดีย์, บัญชา ขวัญยืน, นที อธิกคุณากร, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, เกศวรา สิทธิโชค, จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์
2563 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สมชาย ดอนเจดีย์, นที อธิกคุณากร, หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, กฤษณะ จันทรโชติ, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์, สยุมพร รัตนพันธ์

External Project

Year
External Project
99
2552 การ ประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกรรมวิธีทาง STRUCTURAL RELIABILITY ANALYSIS, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2552 ประเมินความเสียหายของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภาคสนามและการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานจริง, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2552 การทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของวัสดุมวลรวมหยาบจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2552 การศึกษาความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์, สมยศ เชิญอักษร, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, นายกิตติ ทรัพย์ประสม, นางดาเรศร์ กิตติโยภาส, นางสาวฐิติกานต์ กลัมพสุต, นายเรวัติ จีรมณีมัย, ดร.วิทยา กระจายศรี, ดร.แสงจันทร์ กันตะบุตร, อ.กำจัด เล่ห์มงคล
2554 การศึกษาพฤติกรรมความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานกรมทางหลวงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันตร์, สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
2554 การศึกษาการปรับปรุงและซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตด้วยเทคโนโลยีใหม่, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันตร์, สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
2553 การศึกษาการก่อสร้างสะพานแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับประเทศไทยฃองโครงสร้างสะพาน(ขั้นที่ 2), วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2553 โครงการสรุปผลงานตรวจสอบและควบคุมงานปรับปรุงโครงสร้าง U-RIB Stiffeners ของสะพานพระราม 9, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันต์
2553 การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ SRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, อภิชาติ ลำจวน, สมชาย ประยงค์พันธ์, Mr.Goran Arangelovski, ชิโนรส ทองธรรมชาติ
2562 การเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำหนักของตอม่อและฐานรากของอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน, พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์
2554 โครงการจัดทำชุดการสอน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ณัฐ มาแจ้ง, สมชาย ประยงค์พันธ์, สันติ ชินานุวัติวงศ์, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
2554 การประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด Plank Gieder โดยกรรมวิธีทาง Structural Reliability Analysis, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ประเสริฐ ศิรินรานันตร์, สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
2554 การประเมินความเสียหายของคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด Plank Girder และการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจริง, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ประเสริฐ ศิรินรานันตร์, สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
2555 การศึกษาความล้าของแผ่นยางรองใต้คานชนิดเสริมแผ่นเหล็ก ชนิดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันท์
2555 การศึกษาพฤติกรรมและอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Girder, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันท์
2555 โครงการวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน RPB ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, สมชาย ประยงค์พันธ์, นายอภิชาติ ลำจวน, Dr.Goran Arangelovski, นายชิโนรส ทองธรรมชาติ, นายรัฐธรรม อิสโรฬาร
2554 โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานจังหวัดอ่างทอง, พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์
2556 การปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2556 การศึกษาการออกแบบโครงสร้างส่วนบนสำหรับงานสะพานกรมทางหลวงภายใต้สภาพการจราจรปกติ, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันตร์
2556 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการออกแบบถนนทางหลวงด้วยวิธีต่างๆ สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์และผิวทางคอนกรีต, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันตร์
2556 การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าติดตามสะพานสำหรับสะพานพระราม ๘, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันตร์
2557 การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์, ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, กฤษณะ จันทรโชติ, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2557 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานสู่ชุมชน, กมล อมรฟ้า
2558 การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ
2558 ความเสี่ยงภัยในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรงกับค่า Rating Factor สำหรับสะพานในประเทศไทย, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2558 การสูญเสียความแข็งแรงของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง ในสภาพการจราจรปกติและกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยขบวนการ Structural Reliability Analysis, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2557 โครงการศึกษาและทดลองการจัดการองค์ความรู้เพื่อทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ง่ายงาม ประจวบวัน, ธนภัทร ปลื้มพวก, จันทร์จรัส วีรสาร, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, สุกัญญา วิชชุกิจ, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
2558 การศึกษาวัสดุกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างดินขาวและคาร์บอน, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ, ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ
2558 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชัน, บรรพต กุลสุวรรณ
2558 การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการจำหน่ายผลผลิตในโซ่อุปทานของเกษตรกรรม, กฤษณะ จันทรโชติ
2558 FromFarmtoFirm เชื่อมสังคมอย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ง่ายงาม ประจวบวัน, อภิตา บุญศิริ
2558 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2558, สิรัญญา ทองชาติ, กฤษณะ จันทรโชติ, ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา, ง่ายงาม ประจวบวัน, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์
2559 การพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทาน, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, นายสนทยา สุตราม
2558 การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ
2559 การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ
2559 โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น, กมล อมรฟ้า
2557 การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม, กมล อมรฟ้า, ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, บรรพต กุลสุวรรณ, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, นันทวัฒน์ ขมหวาน, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, สมชาย ประยงค์พันธ์, สิรัญญา ทองชาติ, วรากร ไม้เรียง
2557 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรากร ไม้เรียง, ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, สุวิมล สัจจวาณิชย์, รศ.ดร.นพดล เพียรเวช, สมชาย ประยงค์พันธ์, Dr.Goran Arangelovski, สุริยน เปรมปราโมทย์, สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, นายชิโนรส ทองธรรมชาติ, นายมนตรี จินากุลวิพัฒน์, นายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์, นายจิตรกร ประสมศรี, นายรัฐธรรม อิสโรฬาร, นายจิรวุฒิ แสนเมือง, นายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา, นางสาวพนารัตน์ ขำวงฆ้อง, นายเจษฎา เฟื่องอักษร, นายเมฆ เมฆขาว, นายสมประสงค์ มีศิริ, น.ส.สุธาสินี อินตุ้ย
2559 ชุดโครงการ "โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน", ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2557 โครงการสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ, ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ปริญญา พัฒนวสันต์พร, อณจ ชัยมณี, สมชาย ประยงค์พันธ์
2559 การประยุกต์ใช้วิธีระบบการจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลิตผลการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคาร, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์
2559 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตมาใช้งานด้านชลประทานและงานป้องกันน้ำท่วม, สมชาย ดอนเจดีย์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, วราวุธ วุฒิวณิชย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, นที อธิกคุณากร
2559 การศึกษาชลศาสตร์การไหลผ่านอุโมงค์ด้วยแบบจำลองทางกายภาพโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง, สมชาย ดอนเจดีย์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, นที อธิกคุณากร, บัญชา ขวัญยืน, เกศวรา สิทธิโชค, นันทวัฒน์ ขมหวาน
2559 การติดตามงานและการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2559, สิรัญญา ทองชาติ, ง่ายงาม ประจวบวัน, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, อ.ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ, อ.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา, สุกัญญา วิชชุกิจ
2559 การกระจายตัวของการแตกร้าวและขนาดของรอยแตกร้าวในสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ของคานขวางโดยใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบสถิตยศาสตร์ไม่เชิงเส้น, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, จีรายุส เหลืองพาณิชย์กุล
2559 การศึกษาลักษณะการแตกร้าว ในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น ของอาคารศูนย์การเรียนรวม 3, วิชัย กิจวัทวรเวทย์, ธนกร ศรีอุทัยวงศ์
2560 การประเมินและปรับปรุงระบบการไหลของข้อมูลในระบบประปา: กรณีศึกษา ระบบประปามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, บรรพต กุลสุวรรณ, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ
2559 การประมาณหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการการก่อสร้างงานทาง, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์
2559 The Study of the Effectiveness of Asphalt Concrete Overlays on Rigid Pavement Using Discrete-Event Simulation, นที อธิกคุณากร
2560 การประยุกต์ใช้ Discrete-Event Simulation ในการประมาณการหาค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้างทาง, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, นที อธิกคุณากร
2560 การติดตาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปีงบประมาณ 2560, วรญา เนื่องมัจฉา, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ง่ายงาม ประจวบวัน, สุกัญญา วิชชุกิจ, อธิวัฒน์ บุญมี, ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
2559 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของเกลือในดินต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, นันทวัฒน์ ขมหวาน
2559 การประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2560 การศึกษาการเกิดสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีตผสมเถ้าลอยในปริมาณสูง, ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
2560 พฤติกรรมของการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง, ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
2559 พฤติกรรมการเกิดดินถล่ม โดยแบบจำลองทางกายภาพ, บรรพต กุลสุวรรณ
2559 ศึกษาปัจจัยทางด้านปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ
2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลผลิตงานในระบบการก่อสร้างแบบซับซ้อน, นที อธิกคุณากร
2560 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถบรรทุกและค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางแอสฟัลต์, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ
2560 คอนกรีตเสริมพลาสติกเหลือใช้รับแรงดึง, พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์
2560 การบ่มคอนกรีตโดยใช้สารธรรมชาติ, พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์
2560 การศึกษาและวิจัยเพื่อนำผ้าใบคอนกรีตไปประยุกต์ใช้กับสระเก็บน้ำ, สมชาย ดอนเจดีย์, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ยุทธนา ตาละลักษมณ์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, นที อธิกคุณากร
2561 การประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างการใช้งาน, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2561 การเสื่อมสภาพของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวไอ จากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ, วิชัย กิจวัทวรเวทย์
2561 การพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งของสินค้าการเกษตร:กรณีศึกษาการขนส่งจากกลุ่มเกษตรกรมายังผู้ประกอบการส่งออก, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์
2561 การศึกษาและจัดทำคู่มือแนวทางการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมัน, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, นที อธิกคุณากร
2561 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, สุกัญญา วิชชุกิจ, วรญา เนื่องมัจฉา, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์
2561 การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้พื้นที่เกษตรกรรม: กรณีศึกษา ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง-แม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ
2561 คุณสมบัติและกระบวนการตกตะกอนในยุคควอร์เทอนารีตอนปลาย, สิรัญญา ทองชาติ
2561 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจุดจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, กฤษณะ จันทรโชติ
2560 การศึกษาวัสดุทดแทนเหล็กเสริมคอนกรีตโดยใช้ไม้หลาวชะโอน, พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์
2560 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ผสมมวลรวมรีไซเคิล, ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
2561 เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์, บรรพต กุลสุวรรณ
2560 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60), นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล
2561 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode, สุวิมล สัจจวาณิชย์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, ธนวรรธก์ มีศักดิ์
2560 โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, กริสน์ ชัยมูล
2560 งานศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยงภัย (Hazard Classification) สำหรับเขื่อนของกรมชลประทาน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จังหวัดกรุงเทพมหานคร, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, บรรพต กุลสุวรรณ, จิระวัฒน์ กณะสุต, อภิสิทธิ์ บุญโพธิ์, ชิโนรส ทองธรรมชาติ
2560 โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า, บุญมา ป้านประดิษฐ์, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ, พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ศศิวิมล ขาวโกมล, เกียรติไกร อายุวัฒน์, วรรณี เนตรสิงหนาท, เนตรนภา วิชานงค์, ศิรินภา พรพิพัฒน์มั่นคง, วชิระ กลับชุ่ม
2562 การวิเคราะห์การวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, นที อธิกคุณากร
2562 การศึกษาอุณหภูมิในแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างโดยวิธีซุเปอร์เพฟ, กฤษณะ จันทรโชติ
2562 สติฟเนสของเสาเข็มสปริง สำหรับการออกแบบฐานรากอาคารสูง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, กมล อมรฟ้า
2562 ต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยระบบพี่เลี้ยงของหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
2562 ศึกษาปัจจัยทางกายภาพของถนนที่ส่งผลต่อค่าดัชนีความขรุขระสากล, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, บรรพต กุลสุวรรณ
2562 โครงการศึกษาวิจัยลักษณะชั้นดินตามแนวแม่น้ำโขง, สมชาย ประยงค์พันธ์
2562 ศึกษารูปแบบการอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม: พื้นที่ลุ่มน้ำแม่พร่อง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, นายธนวันต์ ผิวเผือด
2562 โลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิลเพื่อลดขยะจากงานก่อสร้าง, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, สิรัญญา ทองชาติ, กฤษณะ จันทรโชติ, วรญา เนื่องมัจฉา
2561 การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจในการเลือกเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, นายณัฐพล พัชรชวลิต
2562 การผลิตวัสุดก่อสร้างจากของเสียโรงงานน้ำตาล, กมล อมรฟ้า, นิธิรัชต์ สงวนเดือน
2563 การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยการไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนขนาดกลาง กรณีศึกษาเขื่อนดินช่องเขาขาดเขื่อนสิริกิติ์, บรรพต กุลสุวรรณ, วรากร ไม้เรียง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, สิรัญญา ทองชาติ, นายชิโนรส ทองธรรมชาติ, นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู, นางสาวสิริพร ทองแจ้ง, นางสาววิภาดา แซ่เจียว, นายธวัชชัย เฉลิมพรชัย
2563 แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับอพยพในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม, นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, นายธนวันต์ ผิวเผือด
2563 การศึกษาลักษณะชองชั้นดินเพื่อการป้องกันการกัดเซาะแม่น้ำชายแดน, สมชาย ประยงค์พันธ์
2563 โครงการจัดทำมาตรฐานวิขาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาขีพก่อสร้าง ระยะที่ 2, สมชาย ประยงค์พันธ์, นายสันติ ไทยยืนวงศ์
2562 การศึกษาการทรุดตัวของคันดินถมในโครงการสนามบินแห่งใหม่ จังหวัดนครปฐม, สมชาย ประยงค์พันธ์
2563 การพัฒนาระบบการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายแบบแม่นยำสูง, ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ณภัทร กำธรสิริวิมล, กนกวรรณ ถนอมจิตร, อรอุมา เพียซ้าย, โสภณ อุไรชื่น, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2563 การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจวางแผนจัดตารางการเดินรถไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, นายพัทธดนย์ คฑาวัชรกุล
2563 การพัฒนา AI-Based สำหรับจัดตารางการเดินรถไฟฟ้า (Skip-Stop Strategy Pattern: 3S-P) เพื่อการเว้นระยะทางสังคมระหว่างและหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), นที อธิกคุณากร, ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, อธิวัฒน์ บุญมี
2563 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินโดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่คงที่, การันต์ คล้ายฉ่ำ, บรรพต กุลสุวรรณ, บุญรัตน์ เผดิมรอด
2563 การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของโครงสร้างทางที่เสริมกำลังด้วยจีโอกริด, สมชาย ประยงค์พันธ์
2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, กฤษณะ จันทรโชติ, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล