โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
RCE
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

Internal Project

Year
Internal Project
0

ไม่มีข้อมูลโครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

External Project

Year
External Project
0

ไม่มีข้อมูลโครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม