ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว
PVSMGB
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว

PVSMGB

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ศิรเดช สุริต

Email: archsds@ku.ac.th

Phone Number: 029428690 ext 309

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

Email: arccks@ku.ac.th

Phone Number: 029428960-3

รศ.ภัทรนันท์ ทักขนนท์

Email: archpnt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 309

รศ.นวลวรรณ ทวยเจริญ

Email: archnwt@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428960

ผศ.พิทาน ทองศาโรจน์

Email: archptrr@ku.ac.th

Phone Number: 942-8963 ext.304

นายจตุพล อังศุเวช

Email: archjpa@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8960 ต่อ 331