โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี
PRAU
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
14
2550 การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica), สมนึก พรมแดง
2552 การใช้ประโยชน์สารเร่งการเจริญเติบโตในกวาวเครือขาวต่อการผลิตพืช, สมนึก พรมแดง, นพพล เกตุประสาท, นางสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ
2552 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, สนธิชัย จันทร์เปรม, สมนึก พรมแดง, ปุณยวีร์ เดชครอง, นางสาว ปิยรัตน์ ปริญญาพงษ์, นางฐิตภรณ์ ภูมิไชย, นายพิศิษย์ วรอุไร, นายพรชัย จุฑามาศ
2554 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีในระดับท้องถิ่น, วุฒิชัย ทองดอนแอ, กณิษฐา สังคะหะ, อตินุช แซ่จิว, นพพล เกตุประสาท, สมนึก พรมแดง
2554 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรียจากพืช, สรัญญา วัชโรทัย, อุมาพร ทาเสนาะ, สมนึก พรมแดง, วราภรณ์ พาราสุข
2558 การประเมินปริมาณน้ำมันในเมล็ด และสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในกระเจี๊ยบเขียว, ศิริวรรณ ทิพรักษ์, สมนึก พรมแดง, ภคพร สาทลาลัย, เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
2559 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สมนึก พรมแดง, วุฒิชัย ทองดอนแอ
2560 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สมนึก พรมแดง, วุฒิชัย ทองดอนแอ
2560 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, ประกิจ สมท่า, อนุรักษ์ อรัญญนาค, สมนึก พรมแดง
2560 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมี คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแพงพวยน้ำที่ปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกัน, ศิริพรรณ สุขขัง, น้ำอ้อย สว่างเมฆ, สมนึก พรมแดง, ศรีสม สุวรรณวงศ์
2561 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ, พรศิริ เลี้ยงสกุล, ณัฏฐินี อนันตโชค, ประกิจ สมท่า, อนุรักษ์ อรัญญนาค, สมนึก พรมแดง
2561 ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซาเลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, สมนึก พรมแดง, ศิริพรรณ สุขขัง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน
2561 ศักยภาพในการใช้เศษเหลือใบตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอมและเปลือกมะขามในการเป็นสารควบคุมวัชพืช, ศิริพรรณ สุขขัง, ศรีสม สุวรรณวงศ์, สมนึก พรมแดง, อตินุช แซ่จิว, ปิยนันท์ ถนอมชาติ
2563 การพัฒนาหัวเชื้อแบคทีเรียผสมสำหรับฟื้นฟูดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารไซเพอร์เมทรินมายาวนาน, รัตติยา ผดุงผล, เอกวัล ลือพร้อมชัย, ชมนาถ เกิดคง, อรวรรณ ชวนตระกูล, สมนึก พรมแดง

External Project

Year
External Project
14
2541 การแยก สกัด วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารหอมระเหยจากรากหญ้าแฝก, อำนวย โยธาศิริ, สมนึก พรมแดง
2540 โครงการวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร : การแยก สกัด วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารหอมระเหยจากรากแฝกหอม, เบญจา ชุตินทราศรี, สมนึก พรมแดง
2552 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ภาณี ทองพำนัก, น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ, น.ส.อุษา เทียนทอง, นายเทพราช รังสิต, น.ส.จิราพร จาตุรัตน์, นายชลอ คุ้มล้วนล้อม, นายประเทือง เพิ่มวัฒนา, บุญมา ป้านประดิษฐ์, วุฒิชัย ทองดอนแอ, อตินุช แซ่จิว, กณิษฐา สังคะหะ, เฟื่องฟ้า จันทนิยม, สมนึก พรมแดง, รัตนะ สุวรรณเลิศ, ไพร มัทธวรัตน์, นพพล เกตุประสาท, อุดม ฟ้ารุ่งสาง, วิวัฒน์ เสือสะอาด
2554 การปฏิบัติงานวิเคราะห์หลังการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง HPLC, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, สมนึก พรมแดง
2555 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, สมนึก พรมแดง, สุคันธรส ธาดากิตติสาร
2558 การเพิ่มสารต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู, ชูศักดิ์ จอมพุก, พีรนุช จอมพุก, ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, สมนึก พรมแดง, ชูศักดิ์ จอมพุก
2559 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กนกกร สินมา, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, สมนึก พรมแดง
2560 การเข้าทำลายโดยราและกลไกที่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, อุดม ฟ้ารุ่งสาง, จริงแท้ ศิริพานิช, สมนึก พรมแดง
2560 บทบาทของสัณฐานและชีววิทยาบางประการของผลไม้เขตร้อนกับการพัฒนาและความต้านทานโรคหลังเก็บเกี่ยว, เกียรติสุดา เหลืองวิลัย, อรรัตน์ มงคลพร, นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, อุดม ฟ้ารุ่งสาง, จริงแท้ ศิริพานิช, สมนึก พรมแดง
2561 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, สมนึก พรมแดง, ศิริพรรณ สุขขัง
2559 ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง
2563 การจัดการธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชมูลค่าสูงที่ปลูกในโรงเรือนเขตร้อน, วินัย อุดขาว, ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง
2560 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม, วินัย อุดขาว, ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, นางดวงสมร บ้วนกียาพันธุ์, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง
2563 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบสายพันธุ์กินใบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมใบกระเจี๊ยบลดน้ำตาล, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ไพร มัทธวรัตน์, ช่อลัดดา เที่ยงพุก