ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี
PRAU
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
13
2563 สมนึก พรมแดง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, ปริมาณออกซาเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักโขม 12 สายพันธุ์, วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2563, หน้า 1065-1072
2563 วสันต์ ปานนิ่ม, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, หน้า 91-107
2563 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, อตินุช แซ่จิว, ศรีสม สุวรรณวงศ์, ผลของสารสกัดจากใบตะไคร้บ้านและตะไคร้หอมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้ารูซี่, แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ (พิเศษ) 1, มกราคม 2563, หน้า 311-316
2562 สมนึก พรมแดง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, รูปแบบของแอนโทไซยานินและกรดอินทรีย์ในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 13 สายพันธุ์, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กรกฎาคม 2562, หน้า 79-82
2562 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, สมนึก พรมแดง, ศิริพรรณ สุขขัง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ลักษณะการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน เส้นใย และคลอโรฟิลล์ในผักโขม 8 สายพันธุ์, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 84-93
2562 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, อตินุช แซ่จิว, ศรีสม สุวรรณวงศ์, สารสกัดหยาบจากเศษเหลือเปลือกมะขาม (Tamarindus indica L.) ตะไคร้บ้าน (Cymbopogon citratus Stapf.) และตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendle.) ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.), วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 29-36
2561 สมนึก พรมแดง, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด, วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศษสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2561, หน้า 19-27
2561 สมนึก พรมแดง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, ปริมาณสารเดลฟินิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - มกราคม 2561, หน้า 115-118
2560 รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สมนึก พรมแดง, วุฒิชัย ทองดอนแอ, ประเทือง ดอนสมไพร, นางสาวรัตนา เอการัมย์, สนธิชัย จันทร์เปรม, การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านสกุล Dioscorea เพื่อเป็นแหล่งอาหารทดแทน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, เมษายน 2560, หน้า 1-13
2559 วรางคณา จิตตชุ่ม, สมนึก พรมแดง, น้ำฝน ทองทวี, สหณัฐ เพชรศรี, การตรวจคัดกรองสารกลุ่ม Phytoecdysteroids ใน Microsoroid ferns บางชนิดที่พบในประเทศไทย, SDU Res. J. , ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2559, หน้า 81-96
2556 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, สมนึก พรมแดง, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อน ในระหว่างการเก็บรักษา, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2556, หน้า 61-64
2553 บุบผา คงสมัย, สมนึก พรมแดง, นางสาวจินตนา จั่นเจิม, ปริมาณอัลฟาโทโคฟีรอลและน้ำมันในทานตะวัน (Helianthus annuus L.) สายพันธุ์แท้ พันธุ์ผสมเปิด และพันธุ์ลูกผสมการค้า, วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 317-325
2550 สมนึก พรมแดง, สรัญญา วัชโรทัย, ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด, วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2550, หน้า 10-14
Year
National Journal
6
2566 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, อตินุช แซ่จิว, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, ศรีสม สุวรรณวงศ์, Allelopathic effects of tamarind husk, lemongrass and citronella residues to suppress emergence and early growth of some weeds, Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2566, หน้า 146-154
2565 มัทนภรณ์ ใหม่คามิ, อุทัยวรรณ คันโธ, วีรศิลป์ สอนจรูญ, สมนึก พรมแดง, Comparative effects of organic and inorganic fertilizers on growth, antioxidant activity and bacoside content in Bacopa monnieri (L.) Wettst., International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2565, หน้า 1683-1700
2561 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, Fruit characters and physico-chemical properties of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thailand-A screening of 13 new genotypes, JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, ปีที่ 11, ธันวาคม 2561, หน้า 47-53
2558 Wisutiamonkul, A., สมนึก พรมแดง, สายชล เกตุษา, Van Doorn, W.G., Carotenoids in durian fruit pulp during growth and postharvest ripening, Food Chemistry, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2558, หน้า 301-305
2556 อุทัยวรรณ คันโธ, คณพล จุฑามณี, ยงยุทธ โอสถสภา, วิทิตร ใจอารีย์, Waraphan Jintanawich, สมนึก พรมแดง, Jintana Junjerm, QUANTIFICATION OF 5-AMINOLEVULINIC ACID IN SWINE MANURE EXTRACT BY HPLC-FLUORESCENCE, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, ปีที่ 36, ฉบับที่ 19, สิงหาคม 2556, หน้า 2731-2748
2551 Pointinger, Silvia, สมนึก พรมแดง, สรัญญา วัชโรทัย, Pannell, Caroline M., Hofer, Otmar, Mereiter, Kurt, Greger, Harald, Silvaglins and related 2,3-secodammarane derivatives - unusual types of triterpenes from Aglaia silvestris, PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน 2551, หน้า 2696-2703

Conference

Year
International Conference
15
2564 พรศิริ เลี้ยงสกุล, สมนึก พรมแดง, อนุรักษ์ อรัญญนาค, ปริมาณสารออกฤทธิ์ไดเทอปีนแลคโตน 4 ชนิด ในใบและลำต้นของฟ้าทะลายโจรที่เก็บเกี่ยวในช่วงอายุการเจริญเติบโตแตกต่างกัน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2564, นครปฐม ประเทศไทย
2563 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, วินัย อุดขาว, ศรีสม สุวรรณวงศ์, การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแพงพวยน้ำ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2563, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2562 สมนึก พรมแดง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, รูปแบบของแอนโทไซยานินและกรดอินทรีย์ในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 13 สายพันธ์ุ, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2562, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2562 ประภาสิริ องค์รักษ์, สมนึก พรมแดง, สนธิชัย จันทร์เปรม, อนุรักษ์ อรัญญนาค, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ประกิจ สมท่า, พรศิริ เลี้ยงสกุล, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานิน และ ฟีนอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 พลอยพิศ เพ็ญพิมพ์, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, การตอบสนองของปากใบและการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือที่ชักนำด้วยโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะการสืบพันธุ์, การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วสันต์ ปานนิ่ม, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากการขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะการสืบพันธุ์, การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, อตินุช แซ่จิว, ศรีสม สุวรรณวงศ์, ผลทางอัลลีโลพาธีจากเปลือกมะขาม เศษเหลือตะไคร้บ้าน และตะไคร้หอมเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช, การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The 13th Botanical Conference of Thailand), 14 - 15 มิถุนายน 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 สมนึก พรมแดง, อุทัยวรรณ ด้วงเงิน, ศิริพรรณ สุขขัง, ปริมาณสารเดลฟินิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2561, อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ประเทศไทย
2560 สมนึก พรมแดง, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, นางสาวรัตนา เอการัมย์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2560, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, นางสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ, ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 สมนึก พรมแดง, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไขมันและเอนไซม์ไลเปสของผลมะพร้าวอ่อน ในระหว่างการเก็บรักษา, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2556, เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2556 สมโภชน์ ทับเจริญ, สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง, เกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, สมนึก พรมแดง, การผลิตและใช้ประโยชน์ถั่วเวลเวท (Mucuna pruriens (L.) DC.var. utilis สำหรับปศุสัตว์ของประเทศไทย1. การศึกษาลักษณะโภชนะและสาร L-Dopa ของถั่วเวลเวทปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 6 - 7 ธันวาคม 2556, กำแพงเเสน นครปฐม ประเทศไทย
2555 สมโภชน์ ทับเจริญ, สมนึก พรมแดง, ศิริรัตน์ บัวผัน, Effects of sterilizing process on color, microbial and total isoflavanoid compounds from Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand, "Green and Sustainable Food Technology for All" The 14th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012, 14 - 15 มิถุนายน 2555, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555 สมโภชน์ ทับเจริญ, Sitthiphong Soradech, สมนึก พรมแดง, Moisturizing gel formulation containing Pueraria mirifica extract as an anti-wrinkle agent, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555, 6 - 7 ธันวาคม 2555, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 สมนึก พรมแดง, สรัญญา วัชโรทัย, พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
4
2561 ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง, นายวินัย อุดขาว, ศรีสม สุวรรณวงศ์, Drought increased polyphenol composition and antioxidant activity in aerial parts of indigenous vegetable—Ludwigia ascendens (L.) H. Hara, International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018), 17 - 18 กันยายน 2561, กระบี่ ประเทศไทย
2556 สุภาณี ฟ้ารุ่งสาง, สมโภชน์ ทับเจริญ, Sitthiphong Soradech, สมนึก พรมแดง, A Champion Herbal Product: Application of Pueraria Mirifica in nutrition and cosmetics for anti aging, 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of “Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise”, 14 - 17 สิงหาคม 2556, ราชอาณาจักรสเปน
2555 สมโภชน์ ทับเจริญ, สมนึก พรมแดง, Sitthiphong Soradech, Application of microwave to reduce microbial contamination in Pueraria mirifica SARDI 190 in Thailand, The 4th International Conference or Natural Products for Health and Beauty: "Future Trends in Healty Products : Safety and Effectiveness for all" / “Future Trends in Health Products : Safety and Effectiveness for All” Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), 28 - 30 พฤศจิกายน 2555, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2555 สมโภชน์ ทับเจริญ, สมนึก พรมแดง, สิทธิพงศ์ สรเดช, Formulation of hair serum containing cold press extract from virgin coconut oil (VCO), Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI), 28 - 30 พฤศจิกายน 2555, เชียงใหม่