ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี
PRAU
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
2
2561 สมนึก พรมแดง, รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, นางสาวรัตนา เอการัมย์, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14, สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด, 6 ธันวาคม 2561
2552 สมนึก พรมแดง, สรัญญา วัชโรทัย, รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552, พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหหวัดตราด, 17 มีนาคม 2552