ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Probiotics and Prebiotics for Health
PPH
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Probiotics and Prebiotics for Health

PPH

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ

Email: fagisnn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5089

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์

Email: fagipkw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8903

รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ

Email: fagivcl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5080

รศ.มังกร โรจน์ประภากร

Email: fagimkr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5088

รศ.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

Email: fagisuk@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625075

รศ.ภคมน จิตประเสริฐ

Email: fagipmc@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625085

นางสาววิลาวัลย์ สินธุประภา

Email: fagiwlw@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625077

รศ.มัสลิน นาคไพจิตร

Email: fagimln@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5081