ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมก่อนการเก็บเกี่ยว
PHER
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2546
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
8
2565 อริสรา เกษมจิตร์, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น, ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณจากภาพทางอากาศกับการเจริญเติบโตของอ้อย, 8 ธันวาคม 2565
2564 กนกวรรณ ศรนารายณ์, สรวิศ รอดทัพ, กรรณิการ์ ครุฑจอน, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์, ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราฉีดพ่นกับการตกสัมผัสของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ, 26 มีนาคม 2564
2563 วันรัฐ อับดุลลากาซิม, สรวิศ รอดทัพ, กรรณิการ์ ครุฑจอน, กนกวรรณ ศรนารายณ์, รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น, การทดสอบสมรรถนะเบื้องต้นของอากาศยานไร้คนสำหรับการฉีดพ่นฝอยทางการเกษตร, 2 ธันวาคม 2563
2559 วรินทร์ คูหามณีโชติ, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, วัชรพล ชยประเสริฐ, Best manuscript award, ต้นแบบเครื่องวัดความพรุนด้วยการลดลงของความดัน, 8 กันยายน 2559
2557 ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รางวัลบทความ"ยอดเยี่ยม", แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย, 7 สิงหาคม 2557
2553 วันรัฐ อับดุลลากาซิม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์, การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง, 29 มกราคม 2553
2551 วิชา หมั่นทำการ, รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เครื่องปลูกกระชาย/ขมิ้น, 30 เมษายน 2551
2546 วิชา หมั่นทำการ, รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2546, เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก, 1 ตุลาคม 2546