ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
PERU
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 8 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 5 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2544
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 6 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 4 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 8 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 4 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2544
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
46
2563 ณฤดล ผอูนรัตน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, เครื่องปอกมะม่วงดองแบบเพลาหมุนผล, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2563, หน้า 28-34
2562 ทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิช, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, การจำแนกความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลาย, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 42-49
2562 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, การคัดแยกยางพาราแผ่นรมควันจับตัวด้วยกรดต่างชนิดกันด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 14-18
2562 อาทิตย์ พวงสมบัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, จิรพงษ์ กสิกัลปพฤกษ์, แพรพลอย จันอินทร์สมบัติ, การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์วัดความกรอบมะละกออัตโนมัติ, วารสารวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 8-13
2562 พิมพ์พรรณ ปรืองาม, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วัชรพล ชยประเสริฐ, การประยุกต์ใช้โรงเรือนปลูกพืชสำหรับอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 25-33
2562 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, พิมพ์พรรณ ปรืองาม, ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีของกระดาษเคลือบสารโคบอลต์คลอไรด์กับปริมาณความชื้นเมล็ดข้าวเปลือก, วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2562, หน้า 117-127
2562 กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ชวโรจน์ ใจสิน, ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์, Veridian E-Journal Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 1-12
2561 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การจำแนกและทำนายความแก่ ปริมาณความชื้น และปริมาณเส้นใยของขิงสดด้วยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 58-65
2561 ชูเกียรติ โชติกเสถียร, วัชรพล ชยประเสริฐ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, การประเมินระดับการเข้าทำลายของด้วงงวงข้าวโพดในระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกด้วยการตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 26-37
2561 วรวรรธน์ นกน้อย, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 54-62
2561 พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, วิธีประเมินคุณภาพความอ่อนแก่ของขิงสด, เคหการเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, เมษายน 2561, หน้า 214-216
2561 จุฑามาศ ร่มแก้ว, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, วิไลลักษณ์ ดิเรกโภค, วัชรพล ชยประเสริฐ, ผลของสภาพการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันต่ำที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ, แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 93-104
2561 ศุภสุตา การูจี, สุริวัฒน์ ช่วยบำรุง, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสมในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 257-261
2560 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ณัฐภรณ์ สินันตา, อาทิตย์ พวงสมบัติ, Satoru Tsuchikawa, Tetsuya Inagaki, Te Ma, การจำแนกเมล็ดถั่วเขียวสาหรับการเพาะงอกด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 23-29
2560 ชัยยะ จันทรา, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, David Slaughter, การพัฒนาเครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อในผลไม้แบบพกพาที่มีความแม่นยา, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 8-15
2560 ณัฐวุฒิ เนียมสอน, เชาว์ อินทรประสิทธิ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, กลไกการเปลี่ยนแปลงความชื้นในข้าวพันธุ์ กข31 ระหว่างการแช่น้าในกระบวนการผลิตข้าวนึ่ง, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 1-8
2560 วรินทร์ คูหามณีโชติ, วัชรพล ชยประเสริฐ, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, เอนก สุขเจริญ, การทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทางานด้วยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 26-35
2560 เวียง อากรชี, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วิบูลย์ เทเพนทร์ , อุทัย ธานี, ศึกษาการใช้แบบจาลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสาหรับการอบแห้งยางพาราแผ่นแบบมีการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต(ยูวี) และควบคุมอุณหภูมิของโรงอบ, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 55-59
2560 อริยนันท์ ตลับนาค, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การประเมินความแก่ทุเรียนแบบทาลายน้อยที่สุดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2560, หน้า 9-16
2560 พิมพ์พรรณ ปรืองาม, นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, เครื่องเตรียมท่อนอ้อยสำหรับคั้นนํ้า, วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2560, หน้า 44-49
2560 อ.ดร.ปราโมทย์ กุศล, อาทิตย์ พวงสมบัติ, การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดสาหรับปอกเปลือกมันฝรั่ง, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2560, หน้า 16-22
2559 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Satoru Tsuchikawa, Tetsuya Inagaki, จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, การคัดแยกความแก่ขิงผงด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2559, หน้า 56-63
2559 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, การศึกษาการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องอบลมร้อนแบบชั้นวางสำหรับอบแห้งผักและผลไม้, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 48-54
2559 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ศึกษาการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 10-15
2559 ธีรเดช เดชทองจันทร์, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, การศึกษาความสามารถของการใช้วิธีสุญญากาศเพื่อการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 46-55
2558 ศันสนีย์ นาเจริญ, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ปาริชาติ เบิร์นส, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุกัญญา วิชชุกิจ, แนวทางการประเมินความกรอบของมะละกอดิบโดยใช้การทดสอบทางกล, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 42-49
2557 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, การศึกษาวิธีการประเมินคุณภาพและความอ่อนแก่ของขิงสด, วิศวกรรมสาร มข. , ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2557
2555 วัชรพล ชยประเสริฐ, กิตติเดช โพธิ์นิยม, อมรรัตน์ เขียวขำ, ปณัฐพงศ์ ดีทอง, การพัฒนาเครื่องปักต้นกล้ายาสูบขนาดหนึ่งที่นั่ง, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2555, หน้า 1-7
2554 วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, ธีรเดช เดชทองจันทร์, ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2554, หน้า 541-544
2554 ธีรเดช เดชทองจันทร์, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2554, หน้า 485-488
2553 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้แบบสะท้อนแสง, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2553, หน้า 92-100
2553 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, กระวี ตรีอำนรรค, มนูศักดิ์ จานทอง, การทดสอบเครื่องคัดขนาดชมพู่แบบไร้ความเสียหาย, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 585-588
2553 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเพื่อคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบไม่ทำลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 393-396
2553 อาทิตย์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพแบบไม่ทำลายในส้มโอตัดแต่งด้วยเครื่อง Vis/Nir Spectrometer, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 397-400
2553 ธีรพงศ์ ผลโพธิ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ปานมนัส ศิริสมบูรณ์, ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวและสมบัติกายภาพของผลลำใยสดพันธุ์สีชมพูและพันธุ์เบี้ยวเขียว, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 191-194
2553 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, จุฑามาศ ผลอุดม, วรรณชยา เอื้อมเสถียรพร, การทำนายอาการเนื้อแก้วจากน้ำมันมังคุดโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 385-388
2553 ใจทิพย์ วานิชชัง, บัณฑิต จริโมภาส, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การคัดคุณภาพความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดยใช้ Partial Least Square Regression Model, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 365-368
2553 ใจทิพย์ วานิชชัง, บัณฑิต จริโมภาส, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การจำแนกความสุกแก่ของผลแก้วมังกรโดยใช้ Discriminant Analysis, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 373-376
2553 วารุณี ธนะแพสย์, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, สุมิโอะ คาวาโน, ยูกิ นิตตะ, คาซูเอกิ ซิจิฟูจิ, คาซูเอกิ คิจิ, การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2553, หน้า 369-372
2552 ประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในผลส้มโดยใช้การดูดกลืนแสงใกล้อินฟราเรดของเปลือกส้ม, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
2552 ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่ทำลายด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2552, หน้า 233-236
2552 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, Non-destructive soluble solids content evaluation of mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2552, หน้า 55-64
2551 ปรัชญา สุวรรณชนะ, ปราการ แป๊ะมั่นคง, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การออกแบบและพัฒนาเครื่องยืดกุ้งกึ่งอัตโนมัติ, วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2551, หน้า 32-43
2551 วารุณี ธนะแพสย์, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น, Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2551, หน้า 156-159
2549 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การวัดความสุกแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบไม่ทำลายด้วยความแข็งแรงก้านผลและความถี่เสียง, วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 33, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2549, หน้า 557-565
2548 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Satoru Tsuchikawa, Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp, J Wood Sci, ปีที่ 51, มกราคม - ธันวาคม 2548, หน้า 167-171
Year
National Journal
45
2563 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Empirical approach to improve the prediction of soluble solids content in mango using near-infrared spectroscopy, International Food Research Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน 2563, หน้า 217-223
2563 สุธิดา เรืองขษาปณ์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, วรวรรธน์ นกน้อย, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Non-destructive assessment of moisture content and modulus of rupture of sawn timber Hevea wood using near infrared spectroscopy technique, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ ึึ773, ฉบับที่ -, มีนาคม 2563, หน้า 1-012065-5
2563 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, พิมพ์พรรณ ปรืองาม, Low cost measurement of moisture content in long grain paddy, Journal of Stored Products Research, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 10172
2562 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, วชิรญา อิ่มสบาย, Worawat Noknoi, Supasuta Karoojee, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Hikaru Kobori, Detection of cracked shell in intact aromatic young coconut usingnear infrared spectroscopy and acoustic response methods, Journal of Food Measurement and Characterization, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2562, หน้า 1991-1999
2562 กนกวรรณ นนทวงค์, พริมา พิริยางกูร, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, Evaluation of near-infrared hyperspectral imaging for detection of tuna powder contaminated with shrimp powder, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 301, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2562, หน้า 1-012066-6
2561 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, อริยนันท์ ตลับนาค, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Empirical reduction of rind effect on rind and flesh absorbance for evaluation of durian maturity using near infrared spectroscopy, Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 142, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2561, หน้า 55-59
2561 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, Dr.Te Ma, Asst. Prof. Dr. Tetsuya Inagaki, Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Near-infrared hyperspectral imaging for classification of mung bean seeds, International Journal of Food Properties, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2561, หน้า 799-807
2561 Jantra, C, Slaughter, DC, Roach, J, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, Development of a handheld precision penetrometer system for fruit firmness measurement, POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 144, ตุลาคม 2561, หน้า 1-8
2560 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ณัฐภรณ์ สินันตา, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopy, Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มกราคม - พฤษภาคม 2560, หน้า 1650053-1-1650053-9
2560 ชูเกียรติ โชติกเสถียร, วัชรพล ชยประเสริฐ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, A study on the feasibility of quantifying the population density of stored product insects in air-tight grain storage using CO2 concentration measurements, Journal of Stored Products Research, ปีที่ 73, ฉบับที่ -, กันยายน - ธันวาคม 2560, หน้า 21-29
2560 Jantra, C, Slaughter, DC, Liang, PS, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, Nondestructive determination of dry matter and soluble solids content in dehydrator onions and garlic using a handheld visible and near infrared instrument, POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 133, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2560, หน้า 98-103
2559 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุกัญญา วิชชุกิจ, ปาริชาติ เบิร์นส, เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, Classification of papaya crispiness based on mechanical properties, CIGR Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2559, หน้า 294-300
2559 นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รศ.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurements, Journal of Food Engineering, ปีที่ 171, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 137-144
2558 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, กฤษณา กฤษณพุกต์, ศุมาพร เกษมสำราญ, Evaluation of Astringency and Tannin Content in ‘Xichu’ Persimmons Using Near Infrared Spectroscopy, International Journal of Food Properties, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ 2558, หน้า 1014-1028
2558 วัชรพล ชยประเสริฐ, กัลยา หนูขำ, เอนก สุขเจริญ, Evaluation of the superposition method for predicting gas leakage rates during fumigations in empty model silos, Journal of Stored Products Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ Part B, ตุลาคม 2558, หน้า 13-20
2558 Sasathorn Srivichien, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รศ.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, Quantitative prediction of nitrate level in intact pineapple using Vis-NIRS, Journal of Food Engineering, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, เมษายน 2558, หน้า 29-34
2558 นายจีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, กฤษณา กฤษณพุกต์, Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel properties, International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2558, หน้า 782-789
2558 ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เสกสรร สีหวงษ์, วัชรพล ชยประเสริฐ, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, Composting of Biodegradable Organic Waste from Thai Household in a Semi-Continuous Composter, Compost Science & Utilization, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2558, หน้า 11-17
2558 วรศักดิ์ สมตน, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Application of Near Infrared Spectroscopy for Indirect Evaluation of "Monthong" Durian Maturity, INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2558, หน้า 1155-1168
2557 วัชรพล ชยประเสริฐ, อภิรัฐ จันทลักษณ์, เอนก สุขเจริญ, POROSITY MEASUREMENT OF GRANULAR MATERIALS BY COMPARISONS OF AIR PRESSURE DECAY RATES, Transactions of the ASABE, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2557, หน้า 1431-1440
2556 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายปราโมทย์ กุศล, Minimally-destructive evaluation of durian maturity based on electrical impedance measurement, Journal of Food Engineering, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2556, หน้า 50-56
2556 ชวโรจน์ ใจสิน, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพั้นธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Determining the size and location of longans in bunches by image processing technique, Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2556, หน้า 444-455
2555 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ, ผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmittance, Journal of Food Engineering, ปีที่ 109, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2555, หน้า 114-119
2555 วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Bhadriraju Subramanyam, Michelle Hartzer, Gas leakage and distribution characteristics of methyl bromide and sulfuryl fluoride during fumigations in a pilot flour mill, Journal of Stored Products Research, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2555, หน้า 1-7
2555 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, EVALUATION OF INTERNAL QUALITY OF FRESH-CUT POMELO USING VIS/NIR TRANSMITTANCE, Journal of Texture Studies, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2555, หน้า 445-452
2555 Timkhum, P., อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Non-destructive classification of durian maturity of 'Monthong' cultivar by means of visible spectroscopy of the spine, Journal of Food Engineering, ปีที่ 112, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2555, หน้า 263-267
2554 Padungsak Wanitchang, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Jaitip Wanitchang, Natrapee Nakawajana, Non-destructive Maturity Classification of Mango Based on Physical, Mechanical and Optical Properties, Journal of Food Engineering, ปีที่ 105, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2554, หน้า 477-484
2554 Udomsak Kitthawee, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, Tanarat Srirungruang, David Slaughter, Mechanical bruising of young coconut, Biosystems Engineering , ปีที่ 109, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2554, หน้า 211-219
2554 Wan-Tien Tsai, Linda J. Mason, วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Klein E. Ileleji, Investigation of fumigant efficacy in flour mills under real-world fumigation conditions, Journal of Stored Products Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2554, หน้า 179-184
2554 ผศ.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, Kazuaki Kiji, Non-destructive prediction of hardening pericarp disorder in intact mangosteen by near infrared transmittance spectroscopy, Journal of Food Engineering, ปีที่ 106, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2554, หน้า 206-211
2554 Pholpho, T., ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, Sirisomboon, P., Classification of longan fruit bruising using visible spectroscopy, Journal of Food Engineering, ปีที่ 104, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2554, หน้า 169-172
2553 Jaitip Wanitchang, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Padungsak Wanitchang, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, Maturity sorting index of dragon fruit: Hylocereus polyrhizus, Journal of Food Engineering , ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, เมษายน 2553, หน้า 409-416
2553 นายกระวี ตรีอำนรรค, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นางสาวชนิดา บุพตา, Design of machine to size java apple fruit with minimal damage, Biosystems Engineering, ปีที่ 107, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2553, หน้า 140-148
2553 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, บัณฑิต จริโมภาส, ทรงธรรม ไชยพงษ์, Singh, Sher Paul, Singh, Jay , Determination of Physical, Acoustical, Mechanical, and Chemical Properties of Fresh Young Coconut Fruit for Maturity Separation, Journal of Testing and Evaluation, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2553
2553 วัชรพล ชยประเสริฐ, Maier, DE, EVALUATING THE EFFECTS OF SEALING QUALITY ON GAS LEAKAGE RATES DURING STRUCTURAL FUMIGATION BY PRESSURIZATION TESTING AND CFD SIMULATIONS, TRANSACTIONS OF THE ASABE, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2553, หน้า 853-861
2552 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายอาทิตย์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF POMELO MATURITY USING MULTIVARIATE COMBINATION OF CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES, Journal of Texture Studies, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2552, หน้า 584-605
2552 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ทรงธรรม ไชยพงษ์, บัณฑิต จริโมภาส, วีรกุล มีกลางแสน, Physical properties of fresh young Thai coconut for maturity sorting, Biosystems Engineerig, ปีที่ 103, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2552, หน้า 208-216
2552 บัณฑิต จริโมภาส, ณัฐพงศ์ รัตนเดช, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, An automatic trimming machine for young coconut fruit, Biosystems Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2552, หน้า 167-175
2552 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, The robustness of PLS models for soluble solids content of mangosteen using near infrared reflectance spectroscopy, Fresh Produce, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2552, หน้า 60-63
2552 บัณฑิต จริโมภาส, สุทธิพร เนียมหอม, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Development and testing of a husking machine for dry betel nut (Aireca Catechu Linn.), BIOSYSTEMS ENGINEERING, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มกราคม 2552, หน้า 83-89
2551 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Artit Phaungsombut, Multivariate data analysis for classification of pineapple maturity , Journal of Food Engineering, ปีที่ 89, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2551, หน้า 112-118
2551 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, Multiple Parameters for Prediction of Translucent Flesh in Mangosteens, Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal, ปีที่ Vol. X., ฉบับที่ FP 08 007, ธันวาคม 2551
2550 Teerachaichayut, S, Kil, KY, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, Nakanishi, Y, Non-destructive prediction of translucent flesh disorder in intact mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopy, POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 202-206
2549 จีรวรรณ มณีโรจน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, Nunthiya Unprasert, Application of Near Infrared Spectroscopy to Predict Crude Protein in Shrimp Feed, Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2549, หน้า 172-180
2548 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Punsuwan, V, วารุณี ธนะแพสย์, Tsuchikawa, S, Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp, JOURNAL OF WOOD SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2548, หน้า 167-171

Conference

Year
International Conference
52
2562 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, เบญจพล เอี่ยมสำอางค์, ดารีส มะหะหมัด, วรวรรธน์ นกน้อย, การศึกษาความเป็นไปได้ในการจำแนกเกรดไม้ยางพาราแปรรูปด้วยคุณสมบัติเชิงแสง, การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4, 30 - 31 พฤษภาคม 2562, ระนอง ประเทศไทย
2561 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, นายณฤดล ผอูนรัตน์, นายวรรวรรธน์ นกน้อย, การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดและคัดข้าวพันธุ์คุณภาพ, การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , 23 - 24 พฤษภาคม 2561, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 กอบทอง รัตนแสง, อาทิตย์ พวงสมบัติ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นในการลดความชื้นข้าวเปลือกในชุดอุปกรณ์ลำเลียงโดยใช้ไอเสียเครื่องยนต์, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2561, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2561 ณฤดล ผอูนรัตน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, การพัฒนาชุดปอกเปลือกชิ้นมะม่วงดอง, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2561, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2561 วรวรรธน์ นกน้อย, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การทำนายค่าโมดูลัสแตกหักไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 , 26 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2561, อื่นๆ ประเทศไทย
2560 นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2560, นครปฐม ประเทศไทย
2560 วรวรรธน์ นกน้อย, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การทำนายปริมาณความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2559 นางสาวนันทินี ใจตรง , สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การตรวจสอบคุณภาพภายในผลฝรั่งด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559, 9 ธันวาคม 2559, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2559 นางสาวอริยนันต์ ตลับนาค, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การประเมินความแก่ทุเรียนแบบทำลายน้อยที่สุดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดย่านใกล้, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559, 9 ธันวาคม 2559, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2559 พิชชาวัลย์ ศักด์ิสุพรรณ, วัชรพล ชยประเสริฐ, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, การพัฒนาชุดควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2559, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2559 วรินทร์ คูหามณีโชติ, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, วัชรพล ชยประเสริฐ, ต้นแบบเครื่องวัดความพรุนด้วยการลดลงของความดัน, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17, 8 - 10 กันยายน 2559, นนทบุรี ประเทศไทย
2558 วัชรพล ชยประเสริฐ, อภิรัฐ จันทลักษณ์, เอนก สุขเจริญ, การวัดความพรุนโดยใช้อัตราการลดลงของความดันภายใต้สภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16, 17 - 19 มีนาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นิติรงค์ พงษ์พานิช, วัชรพล ชยประเสริฐ, ภัทราพร สัญชาตเจตน์, อิทธิเดช มูลมั่งมี, กฤษฏา แสงเพ็ชร์ส่อง, การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนแบบ evaporative cooling, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 17 - 19 มีนาคม 2558, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 ชูเกียรติ โชติกเสถียร, วัชรพล ชยประเสริฐ, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, เอนก สุขเจริญ, การประเมินอัตราการหายใจของด้วงงวงข้าวโพด (Sitophiluszeamais) ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 2 - 4 เมษายน 2557, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2557 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นราภรณ์ พูลสวัสดิ์, บุญชัย พะยอมน้อย, อำนาจ รักเรืองรอง, เครื่องจ่ายอาหารปลาข้าวโพดอัตโนมัติแบบกระพ้อหมุน, การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557, 31 มกราคม 2557, ปทุมธานี ประเทศไทย
2557 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ฉัตรชัย ทิพยรัตน์, การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนสำหรับผู้ค้ารายย่อย, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 15 , 2 - 4 เมษายน 2557, อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2557 กัลยา หนูขำ, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, การประเมินความสามารถของวิธีการรวมผลในการทำนายอัตราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซในการรมยาในไซโลจำลองขนาด 228.5 l, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 2 - 4 เมษายน 2557, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2557 ธนกร เกษดี, นพรัตน์ นิ่มนุช, สุพรรณษา พรมใจรักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, เครื่องปอกเปลือกเงาะ, การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 31 มกราคม 2557, อื่นๆ ประเทศไทย
2556 สารสิน รัตนเสถียร, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพ, ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556, 2 เมษายน 2556, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2556 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, ฉัตรชัย ทิพยรัตน์, การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแบบใบมีด, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 The 14th TSAE National Conference, 1 เมษายน - 4 ตุลาคม 2556, อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2556 ศสิมา ตรีแก้ว, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วิชา หมั่นทำการ, การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบ ความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิง, ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556, 2 เมษายน 2556, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2555 กัลยา หนูขํา, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, การทดลองเพื่อพิสูจน์สมการการสูญเสียก๊าซในระหว่างการรมยา, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2555, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2555 ธีรเดช เดชทองจันทร์, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, ประสิทธิภาพของวิธีสุญญากาศในการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais), การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 4 - 5 เมษายน 2555, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 วรพล บำรุงทรัพย์, กรกนก ประสานพันธ์, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ, การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 10 กุมภาพันธ์ 2555, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2555 วิไลลักษณ์ ดิเรกโภค, จุฑามาศ ร่มแก้ว, วัชรพล ชยประเสริฐ, นรุณ วรามิตร, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปิดความดันตํ่า การรมด้วยฟอสฟีน และการเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและแมลงในโรงเก็บ, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2555, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2555 อภิรัฐ จันทลักษณ์, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, การวัดความพรุนโดยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน, การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2555, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2554 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย, การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554, 28 มกราคม 2554, นครปฐม ประเทศไทย
2554 วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, ธีรเดช เดชทองจันทร์, ผลกระทบของปัจจัยในการทดสอบที่มีต่อการทดสอบความดันเพื่อการรมยา, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2554, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2554 ธีรเดช เดชทองจันทร์, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, การศึกษาอัตราการรั่วไหลของก๊าซฟอสฟีนจากโครงสร้างผ้าคลุมรมยา polyvinyl chloride (PVC) ที่มีความหนาต่างกัน, การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2554, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2553 นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในมังคุด, การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (8th National Postharvest Technology Conference 2010) , 3 กันยายน 2553, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2553 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, การพัฒนาเครื่องแยกผลปาล์มดิบออกจากทะลาย, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2553, นครปฐม ประเทศไทย
2553 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, การออกแบบและพัฒนาการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2553, นครปฐม ประเทศไทย
2553 วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Klein E. Ileleji, Computational fluid dynamics modeling of the structural fumigatin process in a flour mill, The 11th Annual Conference of Thai Society of Agricultural Engineering, 6 - 7 พฤษภาคม 2553, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2553 วัชรพล ชยประเสริฐ, อรทัย จงประทีป, เอนก สุขเจริญ, กิตติเดช โพธิ์นิยม, การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำผสมน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง, การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2553, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2552 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, การศึกษาการกะเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกโดยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ, การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 , 6 กุมภาพันธ์ 2552, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2552 วารุณี ธนะแพสย์, ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ, ดร. ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์, Prof. สุมิโอะ คาวาโน, ยูกิ นิดตะ, คาซูเอกิ ชิจิฟูจิ, คาซูเอกิ คิจิ, การคัดแยกเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด, การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2552, กระบี่ ประเทศไทย
2551 อาทิตย์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การคัดแยกความอ่อน-แก่ของส้มโอพันธุ์ขาวทองดีด้วยคุณสมบัติการกระแทกเชิงกล, การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น, 14 สิงหาคม 2551, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 อ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, การหาปริมาณน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคแสงย่านความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น, การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 สิงหาคม 2551, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2551 นายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, การศึกษาเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงการทำนายคุณภาพภายในของส้มทั้งผลด้วย NIRS โดยใช้ข้อมูลเปลือก, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2551, นครปฐม ประเทศไทย
2551 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การศึกษาการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม , การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 ธันวาคม 2550, นครปฐม ประเทศไทย
2549 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Non Destructive Technology for Fruits and Vegetables in Thailand, Thai-French Seminar on Fruit and Vegetable: Quality and Safety, 8 มิถุนายน 2549
2548 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, Yutaka Nakanishi, Kwon Young Kil, การวิเคราะห์เนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้ SW-NIR, การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2548, เพชรบุรี ประเทศไทย
2548 วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Supannika weentong, วรรณี จิรภาคย์กุล, Determination of chemical quality in crude palm oil by fourier transform near-infrared spectroscopy, In The 7th Agro-Industrial Conference, 22 - 24 มิถุนายน 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 วารุณี ธนะแพสย์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วลัยพร เตียประสิทธิ์ , Effect of Storage Period on Accuracy of NIR-Brix Calibration and its Compensation, In Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology, 18 - 21 พฤษภาคม 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 วารุณี ธนะแพสย์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วลัยพร เตียประสิทธิ์ , ผลของช่วงเวลาในการเก็บรักษาต่อความแม่นยำของสมการในการทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ด้วยเทคนิค NIR, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10 - 11 สิงหาคม 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Supannika Weantong, Determination of Peroxide Value (PV) and Acid Value (AV) on Palm Oil by Near Infrared Spectroscopy, In Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology, 18 - 21 พฤษภาคม 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2547 วารุณี ธนะแพสย์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุพรรณิกา เวียนทอง, การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาความเป็นไปในการประเมินค่า PV และค่า AV ของน้ำมันปาล์มโดยใช้ Near-Infrared Spectroscopy, การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6, 28 - 29 พฤษภาคม 2547, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2546 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, วลัยพร เตียประสิทธิ์ , การศึกษาเบื้องต้นในการตรวจสอบค่าน้ำตาลของชมพู่พันธุ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy, In 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2546, ขอนแก่น ประเทศไทย
2546 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, จีรวรรณ มณีโรจน์, นันทยาอุ่นประเสริฐ, การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) หาองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างอาหารกุ้ง, การประชุมวิชาการประจำปี 2546 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, 13 - 14 มีนาคม 2546, นครปฐม ประเทศไทย
2546 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ณัฐภรณ์ สินันตา, Determination of chemical components in Eucalyptus Camaldulensis woods by NIR, In 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2546, ขอนแก่น ประเทศไทย
2546 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, สุพรรณิกา เวียนทอง, การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคนิค Near infrared Spectroscopy ประเมินค่า Brix ในน้ำส้ม, In 29th Congress on Science and Technology of Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2546, ขอนแก่น ประเทศไทย
Year
National Conference
28
2563 Dharell B. Siano, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, วันรัฐ อับดุลลากาซิม, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Classification of Adulterated Para Rubber Sheet Using Hyperspectral Reflectance Imaging, the 7th Asian NIR Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 จิรวัสส์ เจียตระกูล, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, อาทิตย์ พวงสมบัติ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, A Preliminary Study on an Improvement of the Determination of Fiber Content in Sugarcane Stalks Using NIR-hyperspectral Imaging with Axial Rotation of the Stalk, the 7th Asian NIR Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, ขอนแก่น ประเทศไทย
2563 Sutida Ruangkhasap , สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, The prediction of moisture content of Para rubber timber using a small portable NIR spectrometer, The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2563, Khonkean, Thailand
2562 กนกวรรณ นนทวงศ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, พริมา พิริยางกูร, Evaluation of near infrared hyperspectral imaging for detection of tuna powder contaminated with shrimp powder, The 12th TSAE International Conference, 14 - 15 มีนาคม 2562, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2561 Worawat Noknoi, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, Naridol Paunrat, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Prediction of Moisture Content in Sawn Timber Hevea Wood Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging, the 6th Asian Near Infrared Symposium, the Yunnan Expo Garden Hotel in Kunming, China, 21 - 24 มิถุนายน 2561, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2561 Supasuta Karoojee, สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, Non-destructive technique for predicting total nitrogen content in fresh leaf of Dendrobium Sonia gx. ‘Earsakul’ by using near infrared spectroscopy, the 6th Asian Near Infrared Symposium, the Yunnan Expo Garden Hotel in Kunming, China, 21 - 24 มิถุนายน 2561, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2561 ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, ถิระนัน ถือชาติ, ดร.โอภาส โตจิระ, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, การศึกษาความเข้ากันได้ของยางผสมด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดแบบภาพถ่าย, The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) and The 7th Chinese National NIR Conference, 21 - 24 มิถุนายน 2561, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2560 ชูเกียรติ โชติกเสถียร, วัชรพล ชยประเสริฐ, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, สมนึก ฉิมเรือง, A Preliminary Study of Pest Insect Detection during Paddy Storage in Small-Scale Grain Silos, ASABE Annual International Meeting 2017, 16 - 19 กรกฎาคม 2560, Spokane วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2559 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, วชิรญา อิ่มสบาย, Nantinee Jaitrong, Ariyanan Talabnark, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Classification of cracking fruit of the intact aromatic young coconut using near infrared spectroscopy and acoustic response, The 5th Asian Near-Infrared Symposium and the 32nd Japanese NIR Forum, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559, Kagoshima ญี่ปุ่น
2559 นายณัฐวุฒิ เนียมสอน, เชาว์ อินทรประสิทธิ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Effect of Parboiling Conditions on Quality of RD31 Parboiled Rice, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 9 กันยายน 2559, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, ดุสิต ธนเพทาย, ศุมาพร เกษมสำราญ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Development of a Device for Sweetness Evaluation in Mangoes and Oranges using Near Infrared System, ANS2016, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559, คาโกชิม่า ญี่ปุ่น
2559 นารถระพี นาคะวัจนะ, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, The Preliminary Study of Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Technique for Predicting Moisture Content of Para Rubber Cup Lump, The 9th TSAE International Conference, 8 - 10 กันยายน 2559
2558 นายจีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะ, Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of its Peel, 2015 International Conference on Food and Agricultural Engineering-ICFAE2015, 12 - 13 พฤษภาคม 2558, Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2557 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Satoru Tsuchikawa, Tetsuya Inagaki, ศุมาพร เกษมสำราญ, Maturity related properties of ginger detectable by near infrared spectroscopy, The Fourth Asian NIR Symposium 2014, 17 - 20 มิถุนายน 2557, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2557 ชูเกียรติ โชติกเสถียร, วัชรพล ชยประเสริฐ, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, เอนก สุขเจริญ, Evaluation of the respiration rates of Sitophilus zeamais, Rhyzopertha dominica and Tribolium castaneum at three constant temperatures with and without a food source, 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2557 กัลยา หนูขำ, วัชรพล ชยประเสริฐ, เอนก สุขเจริญ, Prediction of half-loss times of fumigations in a model silo by the superposition method, 11th International Working Conference on Stored Product Protection, 24 - 28 พฤศจิกายน 2557, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2556 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, วารุณี ธนะแพสย์, Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables, Postharvest losses and food waste conference 2013: Capturing productivity along the value chain, 27 พฤศจิกายน 2556, Perak มาเลเซีย
2555 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ผศ.ดร.สนธิสุข ธีระชัยชยุติ, นางสาวสิรินารฏ น้อยพิทักษ์, NON-DESTRUCTIVE CLASSIFICATION OF TRANSLUCENT FLESH MANGOSTEEN BY NEAR INFRARED INTERACTANCE, Internationl Conference of Agricultural Engineering CIGR-Ageng 2012, 9 - 12 กรกฎาคม 2555, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2555 John Lawrence, Bhadriraju Subramanyam, Dirk E Maier, วัชรพล ชยประเสริฐ, Efficacy of sulfuryl fluoride against eggs and adults of Tribolium castaneum in commercial flour mills, The 9th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, 15 - 19 ตุลาคม 2555, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2555 Johnselvakumar Lawrence, Dirk E Maier, Bhadriraju Subramanyam, วัชรพล ชยประเสริฐ, Mill pressurization test quantifies fumigant leakage rates during sulfuryl fluoride and methyl bromide fumigation of commercial flour mills, The 9th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, 15 - 19 ตุลาคม 2555, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2553 วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Bhadriraju Subramanyam, A simplified and improved modeling approach for the structural fumigation process using computational fluid dynamics, 10th International Working Conference on Stored Product Protection, 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553, Estoril สาธารณรัฐโปรตุเกส
2553 วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Bhadriraju Subramanyam, Comparison of leakage rates of methyl bromide and sulfuryl fluoride during structural fumigations, 10th International Working Conference on Stored Product Protection, 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553, Estoril สาธารณรัฐโปรตุเกส
2553 Michelle Hartzer, Bhadriraju Subramanyam, วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Sara Savoldelli, James F. Campbell, Paul W. Flinn, Methyl bromide and sulfuryl fluoride effectiveness against red flour beetle life stages, 10th International Working Conference on Stored Product Protection, 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553, Estoril สาธารณรัฐโปรตุเกส
2552 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายประสาน เหล่าทรัพย์เจริญ, ศุมาพร เกษมสำราญ, วารุณี ธนะแพสย์, Use of Peel Spectral Information to Improve Titratable Acidity Prediction inIntact Orange by NIRS in Long Wavelength Region, The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 พฤศจิกายน 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วัชรพล ชยประเสริฐ, Dirk E. Maier, Bhadriraju Subramanyam, Comparing leakage rates of methyl bromide and sulfuryl fluoride during structural fumigations, Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductionsc และ Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions, 9 - 13 พฤศจิกายน 2552, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2550 วารุณี ธนะแพสย์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Non-destructive Internal Quality Evaluation of Thai Oranges using Short-Wavelength Near Infrared Transmission Spectra, In The 13th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 17 - 21 มิถุนายน 2550, ราชอาณาจักรสวีเดน
2546 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, Satoru Tsuchikawa, วิทยา ปั้นสุวรรณ, Rapid NIR analysis of chemical and mechanical properties for Eucalyptus camaldulensis at plantation in Thailand, In 11th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 6 - 11 เมษายน 2546, ราชอาณาจักรสเปน
2544 วารุณี ธนะแพสย์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, Present in Condition of R&D for Nondestructive Techniques including NIR spectroscopy in Thailand, In 17th Symposium of Nondestructive Technique, 14 - 16 พฤศจิกายน 2544, ญี่ปุ่น