ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
PERU
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
8
2562 สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รางวัล popular vote ในการจัดเเสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย การสัมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยกลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560, การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดอง
2560 วัชรพล ชยประเสริฐ, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2559 วัชรพล ชยประเสริฐ, บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ด้านวิจัยดีเด่น)
2559 วัชรพล ชยประเสริฐ, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2559 วัชรพล ชยประเสริฐ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.POROSITY MEASUREMENT OF GRANULAR MATERIALS BY COMPARISONS OF AIR PRESSURE DECAY RATES มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.5
2558 วัชรพล ชยประเสริฐ, นักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 36 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 36 ปี ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2556 วัชรพล ชยประเสริฐ, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2552 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
10
2559 วรินทร์ คูหามณีโชติ, ภวินท์ ธัญภัทรานนท์, วัชรพล ชยประเสริฐ, Best manuscript award, ต้นแบบเครื่องวัดความพรุนด้วยการลดลงของความดัน, 8 กันยายน 2559
2558 วัชรพล ชยประเสริฐ, อภิรัฐ จันทลักษณ์, เอนก สุขเจริญ, 2015 ASABE Superior Paper Award, Porosity measurement of granular materials by comparisons of air pressure decay rates. Transactions of the ASABE, 27 กรกฎาคม 2558
2557 ธนกร เกษดี, นพรัตน์ นิ่มนุช, สุพรรณษา พรมใจรักษ์, อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการนำเสนอในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 , เครื่องปอกเปลือกเงาะ, 31 มกราคม 2557
2555 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทโครงงานวิจัยดีเด่น ภาคโปสเตอร์, ชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ, 10 กุมภาพันธ์ 2555
2555 วรพล บำรุงทรัพย์, กรกนก ประสานพันธ์, แก้วกานต์ พวงสมบัติ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ สอง, การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ, 10 กุมภาพันธ์ 2555
2554 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเกษตร" งาน "ถนนเทคโนโลยี 2554 (Technology Street 2011), อุปกรณ์ลดเวลาการดองและแช่อิ่มผลไม้, 11 มิถุนายน 2554
2554 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองชนะเลิศอันดับสองประเภทการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์, การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย, 28 มกราคม 2554
2554 แก้วกานต์ พวงสมบัติ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรางวัลโครงงานความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 , การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย, 28 มกราคม 2554
2553 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, นายอาทิตย์ พวงสมบัติ, ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), QUALITATIVE AND QUANTITATIVE EVALUATION OF POMELO MATURITY USING MULTIVARIATE COMBINATION OF CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES, 21 กันยายน 2553
2553 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, ทรงธรรม ไชยพงษ์, บัณฑิต จริโมภาส, วีรกุล มีกลางแสน, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Physical properties of fresh young Thai coconut for maturity sorting, 21 กันยายน 2553