โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
PERF
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1

Internal Project

Year
Internal Project
1
2555 ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิผลของการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร, ภารุจ รัตนวรพันธุ์

External Project

Year
External Project
2
2555 ระบบวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการตรวจจับเรซแบบไม่สมมาตร, ภารุจ รัตนวรพันธุ์
2557 การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพผลของโปรแกรมตรวจจับการคัดลอกเอกสาร Anti-Kobpae, อัศนีย์ ก่อตระกูล, ภารุจ รัตนวรพันธุ์