ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการสมรรถนะความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
PERF
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
1
2560 เพิ่มพูน โภคกุลกานนท์, เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ธานินทร์ คงศิลา, การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจปลูกข้าวในประเทศ, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 102, เมษายน - มิถุนายน 2560, หน้า 117-124
Year
National Journal
3
2557 ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Dynamically Tolerating and Detecting Asymmetric Races, Journal of Computer Research and Development, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2557, หน้า 1748-1763
2555 ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Burtscher, M, Kirovski, D, Zorn, B, Nagpal, R, Pattabiraman, K, Efficient Runtime Detection and Toleration of Asymmetric Races, IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, เมษายน 2555, หน้า 548-562
2553 Burtscher, M., ภารุจ รัตนวรพันธุ์, gFPC: A self-tuning compression algorithm, Data Compression Conference Proceedings, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2553, หน้า 396-405

Conference

Year
International Conference
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Year
National Conference
15
2564 Panattha Pongsomsong , ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Automatic Rubber Tree Classification, 2021 IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2564, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2563 Krit Chaiso, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Accelerating Cylinder Detection in Point Clouds using GPU, 2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) , 4 - 6 พฤศจิกายน 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Nopphon Phringmongkol, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Exploiting Extra CPU Cores to Detect NOP Sleds Using Sandboxed Execution, The 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 25 - 27 มีนาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 Thanayut Seethongchuen, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Improving Plagiarism Checker Throughput with Apache Storm, ECTI-CON 2019, 10 - 13 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 Sornsoontorn, C., Rimcharoen, S., Leelathakul, N., อัศนีย์ ก่อตระกูล, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Using Document Classification to Improve the Performance of a Plagiarism Checker: A Case for Thai language documents, 21st International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2017, 15 พฤศจิกายน 2560
2559 ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Pakawat Nakwijit, A Parser Generator Using the Grammar Flow Graph, The 19th International Computer Science and Engineering Conference, 15 ธันวาคม 2559
2559 Pichet Suksai, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, A new approach to extracting sport highlight, Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2016 International, 14 - 16 ธันวาคม 2559, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 Kongyot Wangkaoom, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Saowapak S. Thongvigitmanee, High-quality web-based volume rendering in real-time, Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference on, 25 - 26 มิถุนายน 2558, ญี่ปุ่น
2558 Natthanon Thamsirarak, Thanayut Seethongchuen, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, A Case for Malware that Make Antivirus Irrelevant, 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) , 25 - 26 มิถุนายน 2558, ญี่ปุ่น
2557 Veerapong Kaewtes, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Simple Optimizations for LAMMPS, The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), 30 - 31 กรกฎาคม 2557, ขอนแก่น ประเทศไทย
2555 ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Burtscher, M., Kirovski, D., Zorn, B., Hardware support for enforcing isolation in lock-based parallel programs, Proceedings of the International Conference on Supercomputing, 25 มิถุนายน 2555
2555 ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Functional cache simulator for multicore, 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012, 16 พฤษภาคม 2555
2553 ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Benjamin Livshits, Benjamin Zorn, JSMeter: Comparing the Behavior of JavaScript Benchmarks with RealWeb Applications, The 2010 USENIX conference on Web application development , 25 มิถุนายน 2553, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2553 Chawengwut Pattanakul, ภารุจ รัตนวรพันธุ์, Peerapong Triyacharoen, ศันสนีย์ สุภาภา, On-Line Course Specification Form for the Thai Qualifications Framework, The 9th International Conference on E-Business, 19 พฤศจิกายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2553 Burtscher, M., ภารุจ รัตนวรพันธุ์, gFPC: A self-tuning compression algorithm, Data Compression Conference, DCC 2010, 24 - 26 มีนาคม 2553