ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการจัดการพลังงาน
PEAEM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการจัดการพลังงาน

PEAEM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ไพโรจน์ ทองประศรี

Email: sfengprt@ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.นาตยา คล้ายเรือง

Email: esrcnyk@ku.ac.th

Phone Number: 038-354580 ext 2831

ผศ.อุเทน สุปัตติ

Email: srcuts@ku.ac.th

Phone Number:

ผศ.ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต

Email: sfengcrj@src.ku.ac.th

 

นายวสันต์ ตันเจริญ

Email: sfengwst@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4580

นายไพศักดิ์ พูลผกา

Email: sfengpsp@src.ku.ac.th

Phone Number: -

นายธีรพงษ์ ศรีเชียงสา

Email: sfengtrs@src.ku.ac.th

Phone Number: 0-3835-4850-6