ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
PDRS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์

PDRS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

Email: rdinwf@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-399

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางญาณี มั่นอ้น

Phone Number: 034-281092 ต่อ 462