ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process
PD-FIP
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 6 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
17
2559 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of Cooking Conditions on Black Bean Flour Properties and Its Utilization in Donut Cake มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม =0.1
2559 สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Comparison of sensory attributes in fresh mangoes and heat-treated mango purees prepared from Thai cultivars มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.5
2556 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554
2556 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555
2555 นันทวัน เทอดไทย, a Highly-Cited Author
2554 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded ปี 2553
2553 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน
2553 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1
2552 นันทวัน เทอดไทย, TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Awards
2552 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน
2552 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, FOOMA AP special Prize , การเสนอผลงานวิจัย "Rheological properties of wheat flour-based batters containing tapioca starch on
2552 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2552 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Outstanding Research Award for Graduate Student
2552 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน
2551 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 1 ผลงาน
2551 รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 2 ผลงาน
2550 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Outstanding High Pressure Processing Laboratory Associate Award

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
20
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, รองชนะเลิศ KU-KCG AI Innovation Contest, โยเกิร์ตแมลง ทีมมาแรงแซงทางโค้ง, 14 มกราคม 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑฺ์, CapiZeed, 16 มิถุนายน 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม, ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผลไม้รสเผ็ดเคลือบช็อคโกแลต, 16 มิถุนายน 2560
2559 นส.กนกพร ตันเจริญ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รางวัลชมเชย, การศึกษาผลของแซนแทนกัมและอินูลินต่อค่าทางกายภาพและประสาทสัมผัสหน้าเค้กช็อกโกแลต, 2 กุมภาพันธ์ 2559
2559 วิษฐิดา จันทราพรชัย, นางสาวปานเกศ สดแจ่มศรี, นางสาวพรชนก ฉายฉันท์, นางสาวณิชกานต์ ซำศิริพงษ์, นางสาวศราสินี ตันติเตโชชาติ, นางสาวนัทรี เพ็ชรทอง, นางสาวสุทธิดา เจือหนองแวง, รางวัลที่ 1 ประเภท Food for Condo Lifestyle โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Quiche-cha, 23 มกราคม 2559
2558 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นางสาวจุฑาทิพย์ ปรปุณณะ , นายชลภัทร์ เรืองวรวัฒน์, นายชนนท์ รัตนจีนะ, นางสาวธีรวรา ลีทอง, นางสาวเปมิกา วรนุช, นางสาววชรกมล พักกระโทก , รางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558, ผลิตภัณฑ์ทาร์ตข้าวซอย "สุดซอย", 23 มกราคม 2558
2558 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, นางสาวชลลดา ฉัตรจริยเวศน์, นายจิรัฐ จิรสกุลสุข, นางสาวยลชนก ชุ่มน้อย, นางสาววธูสิริ เฉลียวชมบุญ, นางสาวณภัค ยะติวัฒน์ , นางสาวณัชชา สุวรรณอัศวงาม, รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 7 (Food Innovation Contest 2015), ผลิตภัณฑ์บาโค่บอล, 19 มิถุนายน 2558
2556 นันทวัน เทอดไทย, Hasaya Northongkom, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Characterization of hot air drying and microwave vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia pandurata)., 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 นันทวัน เทอดไทย, Zhou, WB, Pattanapa, K, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Microwave vacuum drying of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung), 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 Sawittra Bai-Ngew, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Characterization of microwave vacuum-dried durian chips, 26 กุมภาพันธ์ 2556
2556 ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ, นันทวัน เทอดไทย, ผลงานวิจัยระดับชมเชย, คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกดีไฮเดรชัน, 5 กุมภาพันธ์ 2556
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, นส.เวธนี สุรวณิชนิรชร, รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา , สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร, 28 มกราคม 2556
2555 นันทวัน เทอดไทย, สุพิชา กระจ่างเมธีกุล, ผลงานวิจัยระดับชมเชย, ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง, 31 มกราคม 2555
2555 สวิตรา ใบงิ้ว, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผลงานวิจัยระดับชมเชย, ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น, 31 มกราคม 2555
2554 คณิตตา พัฒนภา, นันทวัน เทอดไทย, วิษฐิดา จันทราพรชัย, Prof. Weibiao Zhou, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 , Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solutionon characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv.(Sai-Namphaung), 20 กันยายน 2554
2554 นันทวัน เทอดไทย, Prof. Weibiao Zhou, Top 5 Cited Papers 2009 - present, Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (Mentha cordifolia Opiz ex Fresen), 30 มีนาคม 2554
2554 เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, Saetan, S, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Artificial neural network modeling of mass transfer during osmotic dehydration of kaffir lime peel, 20 กันยายน 2554
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi., 19 มิถุนายน 2552
2551 นันทวัน เทอดไทย, รางวัลชมเชย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Optimization of vacuum frying condition for shallot, 29 มกราคม 2551
2550 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, J. Ahn, A.E. Yousef, V.M. Balasubramaniam , 1st place in Developing Scientist Awards, IAFP Annual Meeting (Lake Buena Vista, FL, USA), Influence of pressurization rate and pressure pulsing on inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressureassisted thermal processing, 13 กรกฎาคม 2550