ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process
PD-FIP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

PD-FIP : Product Development with Food Ingredients and Process

PD-FIP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.นันทวัน เทอดไทย

Email: faginwt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5010

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต

Email: fagiruw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5008

รศ.สุนทรี สุวรรณสิชณน์

Email: fagisrsu@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5017

ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย

Email: fagiwdc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5018

รศ.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล

Email: aapsal@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5012

ผศ.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์

Email: fagiwlc@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625013

รศ.ทานตะวัน พิรักษ์

Email: fagitwk@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5009

รศ.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ

Email: fagiwwr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5004