ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน
PCD
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 7 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2548
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2545
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 7 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2548
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2547
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2546
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2545
จำนวนผลผลิต : 3

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
29
2564 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ประภัสรา นาคะ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างไร? การวางผังพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมการบริการเชิงนิเวศ, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2564, หน้า 19-36
2563 สรนาถ สินอุไรพันธ์, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, ต้นแบบหน่วยล้างไตเคลื่อนที่สําหรับผู้ป่วยโรคไตในชนบท กรณีศึกษาลําสนธิโมเดล จังหวัดลพบุรี, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2563, หน้า 65-78
2563 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, สิกิต อริฟวิโดโด, ภูมิทัศน์สวนในบางกอก: การตีความจากแผนที่และภาพถ่ายโบราณ, วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2563, หน้า 292-327
2562 นเรศ วชิรพันธุ์สกุล, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การจัดการพื้นที่ตามแนวทางโคเฮ้าส์ซิ่ง เพื่อผู้สูงอายุของชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 110-125
2561 วันดี พินิจวรสิน, การฟื้นฟูชุมชนตลาดศาลเจ้าโรงทองหลังเพลิงไหม้ 2548, หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2561, หน้า 142-171
2561 สายทิวา รามสูต, การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของอาคารเก่าในประเทศไทย: จากการอนุรักษ์ สู่การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจ และโจทย์ท้าทายในการออกแบบสถาปัตยกรรม, วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์ The Architectural Journal of The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2561
2561 สุปรียา หวังพัชรพล, การเสริมสร้างศักยภาพสถาปนิกเพื่อสังคมกับการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมในบริบทไทย, NAJUA Architecture, Design and Built Environment, ปีที่ -, ฉบับที่ 33, มกราคม - ธันวาคม 2561, หน้า G3-G18
2561 คมเขต เพ็ชรรัตน์, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การอนุรักษ์และสร้างสรรค์หัตถกรรมจักสานของศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, Veridian E-Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 198-212
2561 ทศพร โสดาบรรลุ, วันดี พินิจวรสิน, กายนคร: นิเวศวัฒนธรรมเมืองโบราณสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 19-20, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 22-29
2561 วิลาศ เทพทา, อรศิริ ปาณินท์, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, นิเวศวิทยาทางน้ำในระบบเหมืองฝายของพื้นที่เกษตรกรรมในแหล่งต้นน้ำและแหล่งต้นน้ำลำธาร, วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2561, หน้า 1-11
2561 อลิศรา มีนะกนิษฐ, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ประภัสรา นาคะ, ณัฏฐ พิชกรรม, สาเหตุของการลดลงของพื้นที่ผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 2843-2858
2559 วันดี พินิจวรสิน, การส่งเสริมคุณค่าท้องถิ่นและความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2559, หน้า 64-81
2559 ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การแปรเปลี่ยนลักษณะกลุ่มบ้านของชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา, หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 2559, ฉบับที่ 30, มกราคม - ธันวาคม 2559, หน้า A-143-A-173
2559 สรนาถ สินอุไรพันธ์, ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, ขวัญชัย กาแก้ว, พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์, ต่อรอง/ออกแบบ: กระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาล, Journal of Architectural/Planning Research and Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
2557 วันดี พินิจวรสิน, ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียงบริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง, หน้าจั่ว: ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มกราคม 2557, หน้า 45-60
2556 สายทิวา รามสูต, สรรค์สร้างสำหรับปรับเปลี่ยน: ความยั่งยืนผ่านความสามารถในการปรับตัวของเรือนไทย, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - ตุลาคม 2556, หน้า 57-70
2556 ศศิธร คล้ายชม, วันดี พินิจวรสิน, วิถีการดำรงอยู่ของเรือนค้าขายพื้นถิ่นในตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Veridian: Silpakorn University E-Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2556, หน้า 671-683
2555 พุดตาน จันทรางกูร, ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษาหมู่บ้านลาวครั่ง, วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2555 - สิงหาคม 2556, หน้า 216-241
2555 สุธิดา สัตยากร, ที่ว่างในบทบาทของสถานที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม:กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ไท-ลาว, วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555, หน้า 13-25
2554 จตุพล อังศุเวช, อรศิริ ปาณินท์, วันดี พินิจวรสิน, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, รศ.ดร.วีระ อินพันทัง, อ.ดร.เกรียนไกร เกิดศิริ, การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว, หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555, หน้า 277-293
2554 วันดี พินิจวรสิน, บ้านพื้นถิ่นลาวเวียง...ที่บ้านเลือก, หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555, หน้า 217-235
2554 อรศิริ ปาณินท์, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, วันดี พินิจวรสิน, ศรันย์ สมันตรัฐ, จตุพล อังศุเวช, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย, วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2554 - สิงหาคม 2555, หน้า 259-274
2553 วันดี พินิจวรสิน, สายทิวา รามสูต, ความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อคุณลักษณะบ้านเดี่ยว, หน้าจั่ว-สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, ปีที่ 25, ฉบับที่ 25, กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554, หน้า 365-386
2552 วันดี พินิจวรสิน, เพกา เสนาะเมือง, กัญญาภา อร่ามรักษ์, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี, หน้าจั่ว, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, กันยายน 2552 - สิงหาคม 2553, หน้า 147-165
2549 วันดี พินิจวรสิน, Self-awareness : Cultural Sustainability of Thai Vernacular Houses, Kasetsart Journal Soc. Sci, ปีที่ 26, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2549, หน้า 10-18
2548 วันดี พินิจวรสิน, คุณค่าและ ความหมายทางวัฒนธรรมของบ้านไทยพื้นถิ่น, วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2548, หน้า 28-37
2545 วันดี พินิจวรสิน, บ้านเรือนและชาวบ้านในตำบลปากกราน, ระแนง: วารสารทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2545, หน้า 29-35
2545 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, วัดพระธาตุแม่เจดีย์ : ภูมิทัศน์กับการเล่าความ, วารสารระแนง, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2545, หน้า 86-88
2545 ศนิ ลิ้มทองสกุล, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ประวุฒิ แย้มยลงาม, โครงการวางผังบริเวณและออกแบบภูมิทัศน์ ศูนย์สาธิตพุทธศาสนาและป่าไม้ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย, วารสารระแนง, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2545, หน้า 72-81
Year
National Journal
7
2562 ภัทรนันท์ ทักขนนท์, พุดตาน จันทรางกูร, Effects of urban geometry and green area on thermal condition of urban street canyons in Bangkok, Architectural Science Review, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม 2562, หน้า 35-46
2560 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Dr Rumiko Sasaki, Clarifying thermal comfort of healthcare occupants in tropical region: A case of indoor environment in Thai hospitals, Energy & Buildings, ปีที่ 149, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2560, หน้า 45-57
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สมหมาย อุดมวิทิต, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์, How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand, Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2560, หน้า 126-134
2558 Sasithorn Klaichom, วันดี พินิจวรสิน, Some mutual relations for remaining local commercial community in Ta Chang market of Singburi province, Thammasat Review, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 58-70
2557 สายทิวา รามสูต, Tradition as Represented in Tourism: Adaptive Reuse of Old Houses as Boutique Hotels in Bangkok, Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 269, มกราคม 2557 - มกราคม 2558
2555 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Makoto Yokohari, Yuji Hara, Neglected Canals: Deterioration of Indigenous Irrigation System by Urbanization in the West Peri-Urban Area of Bangkok Metropolitan Region, Water, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2555, หน้า 12-27
2554 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Professor Makoto Yokohari, Canal as Rural-Urban Conflict: Influences of Canal Ownerships on the Urbanization Process of Peri-Urban Agricultural Lands in Bangkok Metropolitan Region, Journal of International Symposium on City Planning, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2554, หน้า 417-426

Conference

Year
International Conference
27
2563 นวลวรรณ ทวยเจริญ, วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, ชติพัทธ์ ณะมณี, รัชด ชมภูนิช, การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรค และข้อจํากัดทางกายภาพของทีพักอาศัยของผู้สงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2563 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, มุสตากีม อาแว, การวิเคราะหโมเดลราสช์เพื่อตรวจสอบแผนที่โครงสร้างความเข้าใจธรรมชาติของเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนชีววิทยา, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020" , 27 มีนาคม 2563, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Landscape of Bangkok’s Inner Orchard: the Study on Ecological Values of Orchard for Urban Forest in Bangkok Metropolitan Region, นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 (The 18th TRF-OHEC Annual Congress, TOAC 2019), 9 - 11 มกราคม 2562, เพชรบุรี ประเทศไทย
2561 รัชด ชมภูนิช, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความผาสุก, การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561, 25 - 26 ตุลาคม 2561, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2560 วันดี พินิจวรสิน, พิทาน ทองศาโรจน์, ศิรเดช สุริต, ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนและบ้านเรือนพื้นถิ่นที่มีลักษณะไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “สถาปัตย์ปาฐะ” พ.ศ. 2560, 10 พฤศจิกายน 2560, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, นางสาววารุณี กันทากาศ, เส้นทางการท่องเที่ยว “เส้นทางวนกร: เรียนรู้การป่าไม้ สู่สังคมไทยยั่งยืน”โครงข่ายการท่องเที่ยวป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง, งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2560, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2560 อาทิตย์ ลิมปิยากร, พุดตาน จันทรางกูร, อิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้เดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง และระบบรถไฟฟ้า ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม, โครงการประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 2, 26 สิงหาคม 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 นายคมเขต เพ็ชรรัตน์, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การปรับตัวของชุมชนผลิตหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559 - VernAC-BEF-2016, 24 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 ทำเนียบ อุฬารกุล, คัทลียา จิรประเสริฐกุล, วันดี พินิจวรสิน, การริเริ่มสวนดาดฟ้าโดยบุคลากรระดับล่าง: กรณีศึกษาสำนักงานเขตหลักสี่, การประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม “สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมประจำปี 2559” (VernAC-BEF 2016), 23 - 25 มิถุนายน 2559, ขอนแก่น ประเทศไทย
2559 อรช กระแสอินทร์, จตุพล อังศุเวช, ประวุฒิ แย้มยลงาม, ทางผานเอื้อเฟื้อ: ข้อเสนอเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้อาคารเป็นทางสัญจรสาธารณะสำหรับจักรยาน, The 4th Thailand Bike and Walk Forum: Bike & Walk for ALL, 25 มีนาคม 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, วราภรณ์ ยรรยงกุล, สิกิต อริฟวิโดโด, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, นัฐศิพร แสงเยือน, สวนสาธารณะชุมชนเมืองเพื่อกิจกรรมทางกาย: การประเมินผลลักษณะการใช้งานสวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 Active Living for All, 17 - 18 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นางจิตรมณี อุดมจันทร์, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, ความงามในเรือนและชุมชนพื้นถิ่นไทลาว: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง” ประจำปี พ.ศ. 2558 , 9 ตุลาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายปูรณ์ ขวัญสุวรรณ, วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การแปรเปลี่ยนลักษณะกลุ่มบ้านของชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา, “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง” ประจำปี พ.ศ. 2558, 9 ตุลาคม 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, นัฐศิพร แสงเยือน, สิกิต อริฟวิโดโด, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, วราภรณ์ ยรรยงกุล, การสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะเพื่อประเมินระดับกิจกรรมทางกาย และความสัมพันธ์ของพื้นที่กิจกรรมทางกายกับลักษณะทางกายภาพของสวนหลวงราชินี (19 ไร่) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 Active Living for All, 17 - 18 พฤศจิกายน 2558, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วันดี พินิจวรสิน, จตุพล อังศุเวช, สุภางค์กร พนมฤทธิ์, การจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง, การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ: การจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค, 21 สิงหาคม 2557, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วันดี พินิจวรสิน, ภูมิปัญญาการปรับตัวในบ้าน-เรือนลาวเวียง บริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง, การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” เรื่อง “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” , 29 กรกฎาคม 2556, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2555 วันดี พินิจวรสิน, จากเมืองเวียงจันทน์สู่ลุ่มน้ำภาคกลาง: การคงเหลือในเรือนลาวเวียง, ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์, 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555, นครปฐม ประเทศไทย
2554 พุดตาน จันทรางกูร, สุธิดา สัตยากร, ความสัมพันธ์ของที่ว่างกับวิถีชีวิต:ที่ว่างนอกเรือน และที่ว่างสาธารณะ, รายงานความก้าวหน้ารอบปีที่2 โครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, 6 พฤษภาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วันดี พินิจวรสิน, กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน: กลไกแห่งความพอเพียง, The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 Syposium "Old-New: Rethinking Architecture in Asia", Bangkok, Thailand, 21 สิงหาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สายทิวา รามสูต, Tradition Reevaluated: Contemporary Physical Challenges of the Traditional Thai House and Their Treatments via Modern Adaptations, การประชุมวิชาการนานาชาติสถาปัตยปาฐะครั้งที่ 8 / The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 symposium , 20 - 21 สิงหาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การพัฒนาชุมชนพื้นถิ่น: การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิทัศน์ที่แตกต่าง, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 วันดี พินิจวรสิน, เพกา เสนาะเมือง, การฟื้นฟูอัตลักษณ์และจิตวิญญาณตลาดศาลเจ้าโรงทอง, สถาปัตยปาฐะ: สถาปัตยกรรมในดินแดนสุววณภูมิ, 3 สิงหาคม 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วันดี พินิจวรสิน, การพัฒนาชุมชนชนบท: ภาพลักษณ์ชุมชนน้ำที่กำลังจางหาย, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 ศนิ ลิ้มทองสกุล, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, อารยา ศานติสรร, ประวุฒิ แย้มยลงาม, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, Sustainable Design and Muslim Vernacular Houses: Understanding Local Wisdom, Cultural Relationships, and Architectural Evolution, การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 อารยา ศานติสรร, ประวุฒิ แย้มยลงาม, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ศนิ ลิ้มทองสกุล, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, เรือนพื้นถิ่นไทย-มุสลิม 4 จังหวัดภาคใต้: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท, การประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 วันดี พินิจวรสิน, Self-awareness: cultural sustainability of Thai vernacular houses, 43rd Kasetsart University Annual Conference on Agricultural Science for Knowledge Based Societies and World Competitiveness, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2548, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2545 วันดี พินิจวรสิน, ความภูมิใจในตน: ความธำรงของบ้านและเรือนไทยพื้นถิ่น, สถาปัตยปาฐะ' 46 - กระแสทรรศน์: สถาปัตย์สะท้อนสังคม, 18 มีนาคม 2545, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
29
2563 สุปรียา หวังพัชรพล, REDUCING URBAN INEQUALITY, SCALING UP THE COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK: THE CASE OF NAKHON SAWAN IN THAILAND, Urban Arc 2020: Equal Cities, 16 - 18 มกราคม 2563, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2562 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, สิกิต อริฟวิโดโด, Urban Forest of Bangkok’s Inner Orchard, 15th EEF - European Ecological Federation Congress, 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562, ลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
2562 รัชด ชมภูนิช, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, Best Practice on Green Campus - Green building and facilities : KU Green, Asian Sustainable Campus Network (ASCN) Meetings 2019, 12 - 15 มิถุนายน 2562, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2561 STEVE KARDINAL JUSUF, MASAYUKI ICHINOSE, YUTA FUKAWA, สุธิดา สัตยากร, Study on the Thermal Performance of Office Spaces in the Tropics: A Case Study in Singapore, PLEA 2018 HONG KONG: Smart and Healthy within the 2-degree Limit, 10 - 12 ธันวาคม 2561, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2561 สรนาถ สินอุไรพันธ์, ขวัญชัย กาแก้ว, สายทิวา รามสูต, สุปรียา หวังพัชรพล, Multi-Disciplinary Design: A prototype for a mobile peritoneal dialysis unit, 4th European Healthcare Design (EHD2018) Congress & Exhibition, 11 - 12 มิถุนายน 2561, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2561 สิกิต อริฟวิโดโด, Orana Chandrasiri, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, นัฐศิพร แสงเยือน, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, Addressing the Health Benefits of Urban Park: Post-Design Intervention Assessment of Benchakitti Park in Bangkok, Thailand, the 14th International Asian Urbanization Conference, 11 - 13 มกราคม 2561, bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2561 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, Wildlife-based Ecotourism Scenario for Huai Kha Khaeng Buffer Zone Area, Uthai Thani Province, Thailand, The 8th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 25 - 29 มิถุนายน 2561, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วันดี พินิจวรสิน, อรศิริ ปาณินท์, การแสดงออกของการผสมผสานทางวัฒนธรรมในบ้านเรือนลาวเวียงในภาคกลางของประเทศไทย, 13th International Conference on Thai Studies: "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies, 16 กรกฎาคม 2560, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2560 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Dr Rumiko Sasaki, Comfort in Patient Room of Healthcare Facilities in Tropical Region: A different requirement between patient and their companion, PLEA 2017: Design to Thrive, 33rd International Conference, 2 - 5 กรกฎาคม 2560, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์, DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM MODEL for the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand, The 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 10 - 15 กรกฎาคม 2560, Famagusta, Cyprus สาธารณรัฐตุรกี
2559 พุดตาน จันทรางกูร, สุปรียา หวังพัชรพล, ECOLOGICAL APPROACH FOR FLOOD PREVENTION AND SLUM COMMUNITY UPGRADING ALONG LAT PHRAO CANAL, BANGKOK, The 13th International Asian Urbanization Conference., 6 - 8 มกราคม 2559, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2559 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Dr. Rumiko Sasaki, IEQ Conditions in Creating Healing Environment of Healthcare Facility: A Case of Hospital in Tropical Region, 11th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia-ISAIA 2016, 20 - 23 กันยายน 2559, ญี่ปุ่น
2559 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Green Assessment of IEQ for Healthcare Facility in Tropic Region: A case of Thai hospital, 3rd ICIAP “Enclusive Space, Enriching Culture”, 11 - 12 สิงหาคม 2559, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2559 รัชด ชมภูนิช, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, Paving the Way to a Green Campus: Kasetsart University, International Workshop on UI Greenmetric 2016, 21 เมษายน 2559, Depok สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2558 สุธิดา สัตยากร, Associate Professor Masayuki Ichinose, Associate Professor Yuji Matsuda , Rethinking Green Healthcare Design: Criteria, considerations, and concerns in designing public hospitals in Thailand, PLEA2015 Architecture in (R)Evolution, 31st International PLEA Conference, 9 - 11 กันยายน 2558, สาธารณรัฐอิตาลี
2557 สายทิวา รามสูต, Tradition as Represented in Tourism: Adaptive Reuse of Old Houses as Boutique Hotels in Bangkok, The Biennial Conference of the International Association for the Study of Traditional Environments "Whose Tradition?" (IASTE 2014), 14 ธันวาคม 2557, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2555 สายทิวา รามสูต, วันดี พินิจวรสิน, สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, The Sufficient House: Housing Design for Suburban Bangkok Based on Sufficiency Economy Philosophy, EAAE/ARCC Conference on Architectural Research: Cities in Transformation - Research & Design (EAAC/ARCC 2012), 9 มิถุนายน - 9 กันยายน 2555, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2555 สุธิดา สัตยากร, Space as a Place for Social Interaction: The Cases of Housing in Bangkok, the International Conference EAAE/ARCC Milano 2012 “Cities in transformation. Research and Design”, 7 - 10 มิถุนายน 2555, Milan สาธารณรัฐอิตาลี
2554 วันดี พินิจวรสิน, Vernacular Houses in Central Thailand, 2011 Southeast Asian Housing Forum - Commonality and Diversity in Southeast Asian Housing; A search for New Identity, 6 ตุลาคม 2554 - 22 มีนาคม 2555, Korea สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2553 สายทิวา รามสูต, Japanese Cultural Heritage as Presented through Contemporary Roles and Uses, Chulalongkorn University Architecture and Design Symposium (CU:ADS2010), 15 กันยายน 2553, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุปรียา หวังพัชรพล, Participatory design: an innovative approach to create sustainable built environment, iNTA-SEGA, 2 - 4 ธันวาคม 2552, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 สุปรียา หวังพัชรพล, The roles of informal community networks in public participation: the case of Thailand, The 8 th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE 8) , 23 - 26 มีนาคม 2552, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2551 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Professor Makoto Yokohari, Trace of Agricultural Landscape in Rangsit, Thailand, US-IALE 23rd Annual Landscape Ecology Symposium: Landscape Patterns and Ecosystem Processes, 6 - 10 เมษายน 2551, เมดิสัน วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
2551 ยุพยง เหมะศิลปิน, วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Heat Effect of Planting Fences, การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2551 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย "ภูมิปัญญา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองและความพอเพียง", 23 - 25 พฤษภาคม 2551, พิษณุโลก ประเทศไทย
2550 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ศนิ ลิ้มทองสกุล, อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, Moving to the New Concept: Bangkok Mangrove Forest City Park, 44th International Federation of Landscape Architects (IFLA) World Congress 2007, 27 - 31 สิงหาคม 2550, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2549 วันดี พินิจวรสิน, Changes in Thai Vernacular Housing: Emphasizing, Eliminating and Enclosing an Aquatic Environment, The 10th International Conference: TRADITIONAL DWELLINGS AND SETTLEMENTS REVIEW, 15 - 18 ธันวาคม 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2548 วันดี พินิจวรสิน, พาสินี สุนากร, Sustainable tourism: a tool to sustain local identity Northern hilltribe villages, Chiang Mai, Thailand, Symposium BMB on Identity and globalization: design for the city, 7 - 9 เมษายน 2548, Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2548 พาสินี สุนากร, ทรงกลด จารุสมบัติ, รัชด ชมภูนิช, ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, The Application of Recycle Material and Climatic Concern for Low- income Housing Project, Thailand, World Sustainable Building Conference 2005, Tokyo, Japan., 27 กันยายน 2548 - 29 กันยายน 2549, Tokyo ญี่ปุ่น
2545 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Agriculture as a Landscape: a Study of Agricultural Landscape in Thailand, International Symposium on Modernity, Tradition, Culture, Water, 29 - 31 ตุลาคม 2545, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย