ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชน
PCD
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
2
2556 สุธิดา สัตยากร, รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2556, การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย
2554 วันดี พินิจวรสิน, บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์, บทความ เรื่อง "กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน : กลไกแห่งความพอเพียง" เป็นบทความที่แสดงความสัมพันธ์ของกะล่อมข้าว ฉางข้าว โรงสีชุมชน และวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนบ้านละหานใหญ่ที่แสงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม ระบบและกลไกทางสังคม และภูมิปัญญาของชุมชนที่แฝงความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเป็นข้อคิดสำคัญในการดำรงตนท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมอย่างในปัจจุบัน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
3
2562 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม, Landscape of Bangkok’s Inner Orchard: the Study on Ecological Values of Orchard for Urban Forest in Bangkok Metropolitan Region, 11 มกราคม 2562
2557 อรศิริ ปาณินท์, วันดี พินิจวรสิน, ศรันย์ สมันตรัฐ, จตุพล อังศุเวช, ศรุติ โพธิ์ไทร, ชวาพร ศักดิ์ศรี, สุธิดา สัตยากร, พุดตาน จันทรางกูร, รศ.ดร.วีระ อินพันทัง, ผศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์, อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, อ.พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, อ.จิรศักดิ์ เกื้อสมบัติ, อ.อดิศร ศรีเสาวนันท์, อ.เจนยุทธ ล่อใจ, ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทรีมาศ, ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล, ผศ.วีละ อาโนลัก, นายนพดล จันทวีระ, รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ (รางวัลผลงานวิจัยระดับดี) , การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, 23 มิถุนายน 2557
2551 วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, Professor Makoto Yokohari, NASA-MSU Professional Enhancement Award, Trace of Agricultural Landscape in Rangsit, Thailand, 8 เมษายน 2551