ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
NQA : Non-destructive Quality Analysis
NQA
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

NQA : Non-destructive Quality Analysis

NQA

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

Email: fagitcs@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625004

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ

Email: fagiwwr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5004

รศ.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

Email: fagippr@ku.ac.th

Phone Number: 025625004