ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
NPUU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

NPUU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา

Email: rdiswj@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-399

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.