ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการ Near Infrared
NIRL
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการ Near Infrared

NIRL

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

Email: fengror@ku.ac.th

Phone Number: 0-3428-1098

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายวรศักดิ์ สมตน

Email: fengwss@ku.ac.th

Phone Number: (034)281-098

นายกฤษณันท์ มะลิทอง

Email: fengknma@ku.ac.th

Phone Number: 034-281075 ต่อ 7314

ศุทธหทัย โภชนากรณ์

 

 

ยุรนันท์ บรรทัดจันทน์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ลลิตา ออมสิน

 

 

สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา