ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์
MTAM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การทดสอบคุณสมบัติวัสดุและกลศาสตร์ประยุกต์

MTAM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.วัชมา โพธิ์ทอง

Email: fengwmp@ku.ac.th

Phone Number: 034355310

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สุวรรณ หอมหวล

Email: fengswh@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-5310

ผศ.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์

Email: fengndn@ku.ac.th

Phone Number: 034355310