ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงสหวิทยาการ คณะมนุษยศาสตร์
MRL
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2566
จำนวนรางวัล : 4 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 15 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
21
2566 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ ตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรือ งานแปล, ผลงานประเภทนี้จำนวนรวม 2 เรื่อง ลิงค์ตรวจสอบ https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kanokporn_n_live_ku_th/EsIrPF-1BvZJoq1_ONQVCTwBrrbrYnFT9eh0Jvxq5oaOaA?e=0W0Drc
2566 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2565 ประเภทบทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings), ลิงค์ตรวจสอบใบประกาศ (หมายเลข 3) https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kanokporn_n_live_ku_th/EsIrPF-1BvZJoq1_ONQVCTwBrrbrYnFT9eh0Jvxq5oaOaA?e=0W0Drc
2566 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2565 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร และกนกพร นุ่มทอง.2565.อารมณ์ปรารถนากับจุดยืนแห่งอุดมการณ์ทางเพศ กลวิธีการแปลบทสังวาสในนวนิยายเรื่อง เซี่ยงไฮ้เบบี้.วารสารธรรมศาสตร์,41(2).44-67. ลิงก์ตรวจสอบใบประกาศ https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kanokporn_n_live_ku_th/EsIrPF-1BvZJoq1_ONQVCTwBrrbrYnFT9eh0Jvxq5oaOaA?e=0W0Drc
2566 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติประจำปี 2565 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จำนวน 13 เรื่อง, คณะให้รางวับเป็นประกาศรวม 13 เรื่อง (แยกจากเรื่องที่ตีพิมพ์ร่วมกับ วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร) ลิงก์ตรวจสอบ เป็นไฟล์หมายเลข 1 ในโฟลเดอร์นี้ https://o365ku-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kanokporn_n_live_ku_th/EsIrPF-1BvZJoq1_ONQVCTwBrrbrYnFT9eh0Jvxq5oaOaA?e=0W0Drc
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรืองานแปล, กนกพร นุ่มทอง. (2564). หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรืองานแปล, กนกพร นุ่มทอง. (2564). เรื่องเล่า “อี้” (ครรลองธรรม). กรุงเทพฯ: สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีตำรา หนังสือ บทในหนังสือ (book chapter) หรืองานแปล, เกวลี เพชราทิพย์ และ กนกพร นุ่มทอง. (2564). ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสยปูรวปณิธานสูตร. กรุงเทพฯ: ศูนย์การแปลพุทธศาสตร์ไทย-จีน มูลนิธิพุทธรังษี สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 กนกพร นุ่มทอง. (2564). การแปลแบบดัดแปลงนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่อง “ตั้งฮั่น” ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์. วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ , 28(2), 358-411.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 กนกพร นุ่มทอง.(2564). การศึกษาแนวคิดความสัตย์จริงในลัทธิขงจื่อผ่านคัมภีร์จงยง. มนุษยศาสตร์วิชาการ, 28 (1), 288-309.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 กนกพร นุ่มทอง. (2564). การศึกษาแนวทางการจดบันทึกในงานล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข. มนุษยศาสตร์สาร, 22(1), 52-64.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 Jin Ying, Kanokporn Numtong. 2021. To Analysis the Causes of Juvenile Crime in The Gone Child of Zi Jinchen . Chinese Studies Journal, 14 (1) , 125-148.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 Zhang Junxia, Kanokporn Numtong. 2021. An Analysis of the Cultural Causes of the Popularity of the Thai Films and TV Dramas in China from the Perspective of Cultural Communication. Journal of Chinese Language and Culture , 8 (1) , 411-422.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 เนตรน้ำทิพย์ บุดดาวงศ์ กนกพร นุ่มทอง. (2564). กลวิธีการดัดแปลงเพลงภาษาจีนเป็นเพลงภาษาไทย กรณีศึกษา “อัลบั้มเพลงรัก ๒ ภาษาจีน-ไทย ชุดที่ ๔” ของ สุวรรณา ชนากานต์. Lawarath Social E-Journal , 3(2) ,95-116.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 Zhang Junxia, Kanokporn Numtong. 2021. Analysis of Children’s English translation of the Buddhist vocabulary in the “Journey to the west” . Chinese Studies Journal, 14 (2) , 36-53.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564, ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 กนกพร นุ่มทอง และ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์. (2564). การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 21(1), 269-297.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564, ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 กนกพร นุ่มทอง. (2564). การศึกษาปัญหาและกลวิธีการแปลภาษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 39(2), 31-50.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564, ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 พาน เหล่ยและ กนกพร นุ่มทอง. 2564. การศึกษาตำนานการสร้างโลกของชนชาติอี๋. วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 50(1),66-82.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564, ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 พานเหล่ย และ กนกพร นุ่มทอง.2564.ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการล่าม ไทย จีน ในชั้นศาล. วารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม.10(2).80-110.
2565 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564, ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 วุฒิพงษ์ ประพันธ์มิตร และ กนกพร นุ่มทอง.2564.ร้านน้ำชาบทละครพูด 3 องก์ การศึกษาภาพสะท้อน บาดแผล ของคนรากหญ้าในสภาวะความป่วยไข้ทางการเมือง.วารสารวิเทศศึกษา,11(2),159-206.
2564 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 , ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1 เรื่อง "การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย" วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ กนกพร นุ่มทอง,2563, "การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย", วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 89-105.
2564 กนกพร นุ่มทอง, รางวัลผลงานที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในคลังความรู้ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผลงาน "ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย"มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในคลังความรู้ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กนกพร นุ่มทอง. 2563. ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย. กรุงเทพ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.196 หน้า.

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
5
2561 รัตนพล ชื่นค้า, ธันวพร เสรีชัยกุล, จริยา สุพรรณ, รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, นิทานเรื่องนางสิบสองพระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์, 30 มกราคม 2561
2561 รำไพ ภูวราห์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล, รัตนพล ชื่นค้า, วัชราภรณ์ อาจหาญ, วิมลวรรณ ไสยมรรคา, จุไรรัตน์ อินทรโอสถ, จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์, บทความวิจัยดีเด่น, การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, 21 ธันวาคม 2561
2561 รำไพ ภูวราห์, สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, รภัส ศิลป์ศรีกุล, รัตนพล ชื่นค้า, วัชราภรณ์ อาจหาญ, วิมลวรรณ ไสยมรรคา, จุไรรัตน์ อินทรโอสถ, จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์, รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น, การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, 21 ธันวาคม 2561
2558 รัตนพล ชื่นค้า, รางวัลชมเชยผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี, 3 กุมภาพันธ์ 2558
2551 ภาณุภัค โมกขศักดิ์, รางวัลดีเด่น, ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูองุ่น บัวเอี่ยม, 28 เมษายน 2551