โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ
MESSI
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 19 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 19
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
3
2555 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่น, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2557 ระบบการตรวจสอบความผิดปรกติของเครื่องยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ LPG ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2558 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีที่มีความผิดปรกติ, สุภัทรชัย ชมพันธุ์

External Project

Year
External Project
55
2552 การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดันและความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์, สถาพร เชื้อเพ็ง, บุญธรรม วงศ์ไชย
2552 การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทย, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อการวิเคราะห์โครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทย, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2553 การประเมินประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัสเสียงพูดแบบมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคทีฟที่มีเครื่องมือปรับระดับอัตราการเข้ารหัสบนช่องสัญญาณแบบเรเล่เฟดดิ่งและสัญญาณรบกวนแบบแอดดิทีฟไวท์เกาเสียน, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2553 คำถามโทนของการจัดหมู่บริบทบนพื้นฐานต้นไม้สำหรับการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 การบีบอัดเสียงพูดภาษาวรรณยุกต์บนพื้นฐานของการเข้ารหัสแบบมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคชันที่สามารถปรับระดับอัตราการเข้ารหัสได้, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจในการจัดหมู่บริบทของการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 การศึกษาเชิงวิเคราะห์บนโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองโทนจีโอเมตริคัล, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 การทำนายค่าความเค้นในแผ่นโลหะรับแรงอัดทางพลศาสตร์เมื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยึดสกรู, บุญธรรม วงศ์ไชย
2554 การวิเคราะห์โครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดที่ถูกเข้ารหัสบนพื้นฐานของอัลกอริทึมมัลติพัลส์เบสโค้ดเอ็กไซต์ลิเนียร์พรีดิคชั่น, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 การจำลองแบบของโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์โดยใช้แบบจำลองฟูจิซากิและแบบจำลองเชิงโครงสร้าง, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 แบบจำลองไฟไนต์อิลิเมนต์แบบลดรูปสำหรับการวิเคราะห์ค่าความแข็งเกร็งรับแรงเฉือนทางขวางสำหรับคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางคล้ายโครงถัก, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ
2554 การศึกษาเชิงไฟไนต์อิลิเมนต์ของการตอบสนองเชิงความเค้นของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบแถบลูกฟูกสองทาง, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ
2554 การบีบอัดเสียงพูดสำหรับเสียงพูดที่แสดงอารมณ์ภาษาไทยและมีสัญญาณรบกวน, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2554 ผลกระทบเนื่องจากระยะห่างของรูบนแผ่นโลหะยึดกระดูกต่อค่าความเครียดของช่องว่างกระดูกหัก, บุญธรรม วงศ์ไชย
2555 แบบจำลองยูนิตเซลแบบสองมิติที่ถูกทำให้ง่ายสำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉือนแบบขวางของคานแซนด์วิชที่มีแกนกลางแบบคล้ายโครงยึดสามมิติ, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, มานิตย์ ลีกิจวัฒนะ
2554 การประมวลผลเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงเฉพาะท้องถิ่นหลักใน 4 ภูมิภาค, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 การออกแบบโครงสร้างต้นไม้ในขั้นตอนการจัดหมวดหมู่บริบทของการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 การปรับปรุงความถูกต้องของวรรณยุกต์สำหรับระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของเสียงเฉลี่ย, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 การปรับระดับอัตราการเข้ารหัสสำหรับตัวเข้ารหัสเสียงพูดโค้ดเอ็กไซท์ลิเนียร์พรีดิกชั่นบนพื้นฐานของมัลติพัลส์, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของเทคนิคไฮพิตช์ดีเลย์รีโซลูชันสำหรับการเข้ารหัสเสียงพูดดนตรี, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 มอดูลัสของช่องว่างกระดูกหัก, บุญธรรม วงศ์ไชย
2555 การประเมินผลกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาในประเทศไทย: กรณีศึกษาของโครงการโรงจักรต้นกำลังหินกรูด, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 ผลกระทบของระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะกับกระดูกต่อความเครียด ของช่องว่างกระดูกหัก, บุญธรรม วงศ์ไชย
2555 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, นาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์, บุญธรรม วงศ์ไชย, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, นายศตวรรษ ภักดิ์ใส, นายมโนชา อยู่เย็น, นายจตุพร ชลาสินธุ์, นายนภดล หัสนัย, นายภากร อรุณสิงครัตน์, นายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, นายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, นายทรงยศ สินปรีดี, นายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, นายแดน ชีรนานนท์, นางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, นายนครินทร์ ตันปิติ, นายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, นายศักย์ศรณ์ สุภาษร, นายราชวิทย์ ประทุมโฉม , นายปิยะ เพ็ชรบุญมี, นายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, นายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, นายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, นายพิชิต พันธ์แตง, นายเจษดา เปรมชื่น, นายกิตติพงษ์ ชิณวงค์ , นายศิวรักษ์ รินทรักษ์, นายรักชาติ เจตสิกทัต, นายพุทัชชา สุริยันต์, นายอิสสรา ทิพย์รัตน์ , นายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, นางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม
2555 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนแวดล้อมต่อโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 แบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานที่มีสัญญาณรบกวนแวดล้อม, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 การวิเคราะห์พิตช์ของอูคูเลเล่, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 การบีบอัดเสียงพูดของเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นด้วยตัวเข้ารหัสเสียงพูดอัตราบิตต่ำ, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อการสกัดความถี่มูลฐานโดยใช้การวิเคราะห์เคปสตรัลสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่น, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับโทนภาษาไทย, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อแบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่น, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
2555 แบบจำลองเชิงโครงสร้างของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับโทนภาษาไทย, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 การจำลองแบบของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นที่มีฐานข้อมูลเสียงพูดขนาดใหญ่, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2555 การวินิจฉัยอาการผิดปรกติของเครื่องยนต์ด้วยเสียงและการสั่นสะเทือน, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2556 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์และระดับเสียงโดยใช้ไมโครโฟนหลายตัว, บุญธรรม วงศ์ไชย
2556 ผลกระทบของขนาดแรงบิดต่อค่าความเครียดของช่องว่างกระดูกหักและค่าโมดูลัสของช่องว่างกระดูกหัก, บุญธรรม วงศ์ไชย
2556 ความสัมพันธ์ของความเครียดในแผ่นโลหะยึดกระดูกกับระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะยึดกระดูกกับกระดูก, บุญธรรม วงศ์ไชย
2556 การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556, อบ นิลผาย, สถาพร เชื้อเพ็ง, สืบสกุล คุรุรัตน์, บุญธรรม วงศ์ไชย, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, นาวาเอก พรีพงษ์ วนิชานันท์, นายอภิชัย เติมบุญเรือง, นายคเชนทร์ เสนหนู รหัส , นายกรวิชญ์ ตอสูงเนิน , นายนวพรรษ สนธิภักดี , นายรุจน์ดนัย ศรีจันทร์, นายกิตติวุฒิ จะแจ้ง , นายณัฐพงษ์ มะธีนี , นายชัยวุฒิ จันทร์ชัย , นายวศิน สารสมุทร์, นายวรากร จันทโกมุท , นายพงศกร อุ่นเพ็ง , นายภาณุวิชญ์ สุริยะ , นาย ชนุดม คงถาวร , นายวุฒิชัย จิตรเบิกบาน , นายณัฐภาส รุจิชัยธรรมกุล, นายภาณุเดช แสงสง่า , นายสุทัศน์ อุปมา, นายโยธิต ผุดผ่อง, นายนิตินัย สวนโคกกรวด , นายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง , นายยุทธกิจ ตัณฑเสถียร , นายสหัสณัฐ ภาษีรอด , นายธนากร บุญรักษ์วนิช , นายพิชา บุญเหมือนใจ, นายดนัยเวช พิริยะมงคลสุข , นายพีรวิชญ์ เลาห์มาศวนิช , นายกำพล ไหวดี
2557 การศึกษาความเครียดและค่าโมดูลัสของช่องว่างกระดูกหักเมื่อเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะและกระดูกหน้าขา, บุญธรรม วงศ์ไชย
2557 การวิเคราะห์สถานการณ์ของการหยุดชะงักทางไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย 22 เควีในพื้นที่พัทยา, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Sirarot Preechatanapoj
2557 การจัดการไฟฟ้ากำลังโดยการวิเคราะห์การหยุดชะงักทางไฟฟ้าของระบบจำหน่ายในพัทยา, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2556 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยที่แสดงอารมณ์, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2557 การศึกษาค่าความเค้นในแผ่นโลหะยึดกระดูกแบบ LC-DCP เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงบิดของสกรูแบบธรรมดา, บุญธรรม วงศ์ไชย
2558 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, เกวลิน มะลิ, สุภาวดี โพธิยะราช, กนกพร เพียรประเสริฐ, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, ศิริชัย วัฒนาโสภณ, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ยุพิน เสมอวงศ์, จตุพร เหรียญเจริญ, อัญชลี รื่นฤทธิ์, สาริณี อุ่ยตระกูล, สราวุฒิ ยอดมุณี, บุญธรรม วงศ์ไชย, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, สาโรจน์ เริ่มดำริห์, พลเรือเอกกิตติพงษ์ เกษะโกมล, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, ชิราภรณ์ วงศ์แสน
2558 โครงการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของเกาะในประเทศไทย, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ศิริชัย วัฒนาโสภณ, สาริณี อุ่ยตระกูล, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, สราวุฒิ ยอดมุณี, บุญธรรม วงศ์ไชย, จตุพร เหรียญเจริญ, ยุพิน เสมอวงศ์, อัญชลี รื่นฤทธิ์
2559 การวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายของระบบจ่ายไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพัทยา, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, Chawalit Sahanonchaikun
2560 แบบจำลอง CFD สำหรับใบพัดที่ใช้ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอากาศในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, บุญธรรม วงศ์ไชย
2560 A COMPARATIVE STUDY ON VIBRATION SIGNALS OF A MOTORCYCLE AT VARIOUS POSITIONS, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2561 VIBRATION AND SOUND SIGNAL ANALYSIS FOR A GASOLINE ENGINE WITH LPG-INSTALLATION AND FAULT SIMULATIONS, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2561 การวิเคราะห์เชิงความถี่ของการสั่นของฐานยึดเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-น้ำมันดีเซล, บุญธรรม วงศ์ไชย, สถาพร เชื้อเพ็ง, ปรณัฐ วิสุวรรณ
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, บุญธรรม วงศ์ไชย
2562 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณการสั่นสะเทือนและสัญญาณเสียงของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, บุญธรรม วงศ์ไชย
2563 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขับขี่บนพื้นถนนสามประเภท, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2563 แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19 ในพื้นที่ EEC, เกวลิน มะลิ, วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, สุภัทรชัย ชมพันธุ์