ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ
MESSI
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
2
2562 กิตติพงษ์ เยาวาจา, Yutthasak Promtaeng, บุญธรรม วงศ์ไชย, พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, Best Paper Award (บทความดีเด่น), Prototyping and Control of a 2DOF Serial Flexiblejoint Robot by using Fuzzy Control System, 5 กรกฎาคม 2562
2554 สถาพร เชื้อเพ็ง, บุญธรรม วงศ์ไชย, ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2554, การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์, 26 สิงหาคม 2554