ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ
MESSI
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ระบบทางกลและการประมวลผลสัญญาณ

MESSI

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.สุภัทรชัย ชมพันธุ์

Email: srcsptc@ku.ac.th

Phone Number: 038-354850

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.บุญธรรม วงศ์ไชย

Email: sfengbtw@src.ku.ac.th

Phone Number:

นายปุณณะ ยศปัญญา

Email: sfengpny@src.ku.ac.th

Phone Number: 038-354-580

ชวลิต สหนนท์ชัยกุล

 

 

ธีระธันญ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์

 

 

หิรัณยา รัตนโชติกานนท์

 

 

เสรีภาพ บุญสิทธิ์

 

 

กนกพร เอี่ยมจันทร์

 

 

อภิชาติ ดำคลองตัน

 

 

บุริศร์ ซ่อนกลิ่น

 

 

ณัฐวัตร คังคะมณี

 

 

ทักษ์ดนัย บุตรทอง

 

 

สุรัตน์ นิยมแก้ว

 

 

วรนิษฐา กันเพ็ชร์

 

 

ธวัชชัย มีชนะ

 

 

สมพงษ์ รักมนุษย์

 

 

ทรงกฤษ บุตรงาม

 

 

วิษณุ กุลวชิราศักดิ์

 

 

กิตติพศ หิรัญวรรณพงษ์

 

 

กัลยรัช เสริมสุนทรศิลป์

 

 

ขนิษฐา ทอนมาตร

 

 

ณัฐพล นันทปภัสสร

 

 

เศรษฐการ แก้วเชื้อ

 

 

ศุภวิชญ์ ไพศาลกิตติกุล

 

 

ยุทธพิชัย ธรรมรักษา

 

 

ธิดารัตน์ มีผลกิจ

 

 

นวพงษ์ สบายดี