โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน
MEH
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2567
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2567
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
35
2552 การศึกษาสารเติมแต่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำ, วัชรพล ชยประเสริฐ, อรทัย จงประทีป, กิตติเดช โพธิ์นิยม, ประสาร กระดังงา, วิเชฐ ศรีชลเพชร
2552 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, อิศราฐ์ เชาระกำ, ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์, รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, วิชา หมั่นทำการ, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, อิศราฐ์ เชาระกำ, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, กิตติเดช โพธิ์นิยม, เอนก สุขเจริญ
2552 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ , อิศราฐ์ เชาระกำ, ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เอนก สุขเจริญ, นุษรา สินบัวทอง, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง
2552 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล, อิศราฐ์ เชาระกำ, นุษรา สินบัวทอง, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อรทัย จงประทีป
2553 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, อิศราฐ์ เชาระกำ, อรทัย จงประทีป, กิตติเดช โพธิ์นิยม, เอนก สุขเจริญ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
2553 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ, อิศราฐ์ เชาระกำ, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, อรทัย จงประทีป, นุษรา สินบัวทอง, เอนก สุขเจริญ
2553 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล, อิศราฐ์ เชาระกำ, นุษรา สินบัวทอง, อรทัย จงประทีป, ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, เอนก สุขเจริญ
2555 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2556 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2556 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก, สมเจตน์ พัชรพันธ์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2557 การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ, จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, ภาคภูมิ เรือนจันทร์, อดิศักดิ์ บุญชื่น, รติพร มั่นพรหม, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2557 ช้อนอัจฉริยะ, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ไชยา ประสิทธิชัย, เมธี สายศรีหยุด, ศุภพัชรี รอดเดชา, อรทัย จงประทีป, อัมพิกา บันสิทธิ์, ยุรนันท์ หาญลำยวง, รติพร มั่นพรหม, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ปณิทัต หาสิน, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, รมิดา รัตนคาม, ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
2558 การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ, จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, ภาคภูมิ เรือนจันทร์, อดิศักดิ์ บุญชื่น, รติพร มั่นพรหม, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2558 ช้อนอัจฉริยะ, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ไชยา ประสิทธิชัย, เมธี สายศรีหยุด, ศุภพัชรี รอดเดชา, อรทัย จงประทีป, อัมพิกา บันสิทธิ์, ยุรนันท์ หาญลำยวง, รติพร มั่นพรหม, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ปณิทัต หาสิน, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, รมิดา รัตนคาม, ผศ. ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
2558 การสังเคราะห์และการผลิตแบเรียมไททาเนตที่มีการเจือแมกนีเซียม แคลเซียม และอลูมิเนียม สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ, อรทัย จงประทีป
2558 ผลกระทบของตัวเจือร่วมอะลูมิเนียมและแกลเลียมต่อฟิล์มบางนำไฟฟ้าโปร่งแสงซิงค์ออกไซด์ ปลูกด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรไลสิส, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์, นายวรพจน์ ศรีเพียรเอม
2558 โมเดลทางอะตอมของการขยายของรอยแตก เนื่องจากความล้าในนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยที่ใช้ในกังหันไอน้ำ, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2558 หินก่อสร้างปลอดปัญหาASRและการพัฒนาขยายฐานข้อมูลหินก่อสร้างเชิงวิศวกรรมในภาคกลาง, กฤษณ์ วันอินทร์, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, Prof.Dr.Isao Takashima
2559 โมเดลทางอะตอมของการขยายของรอยแตก เนื่องจากความล้าในนิกเกิลเบสซูเปอร์อัลลอยที่ใช้ในกังหันไอน้ำ, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2559 หินก่อสร้างปลอดปัญหาASRและการพัฒนาขยายฐานข้อมูลหินก่อสร้างเชิงวิศวกรรมในภาคกลาง, กฤษณ์ วันอินทร์, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, -
2559 การสังเคราะห์วัสดุคล้ายซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้งด้วยกระบวนการเผาไหม้และปฏิกิริยาสถานะของแข็ง, อรทัย จงประทีป
2559 การศึกษาสมบัติการป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีโฟโตแคโทดิก โดยการเคลือบฟิล์มบางวัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม ด้วยเทคนิคสเปรย์ไพโรไลสิสแบบนิวเมติกส์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, น.ส.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์, นายวรพจน์ ศรีเพียรเอม
2559 การพัฒนาอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริกจากวัสดุที่ไร้สารตะกั่วและไม่มีสมบัติเพียโซอิเล็กทริก, รติพร มั่นพรหม, ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ
2560 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุรูพรุนจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ โดยวิธีการหล่อแบบเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์, อรทัย จงประทีป
2560 ผลกระทบจากการชะจากมวลรวมต่อพฤติกรรมการขยายตัวจากASR ของมอร์ตาร์และคอนกรีต และอิทธิพลของช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในเนื้อโครงสร้างจุลภาคต่อแนวทางจัดการป้องกัน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, กฤษณ์ วันอินทร์, ปิยะ โชติกไกร, จักรพันธ์ เทือกต๊ะ
2561 การศึกษาสมบัติความแข็ง การต้านทานการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ ของชั้นเคลือบฟิล์มบางโปร่งใสวัสดุกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์แบบอสัณฐานบนเหล็กกล้าไร้สนิม สำหรับการป้องกันการกัดกร่อนแบบโฟโตแคโทดิก, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, วร, ยุ
2561 การศึกษากลไกการแพร่ในอัลลอยเหล็ก-คาร์บอนด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2562 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร, เมธี สายศรีหยุด, ธีรเกียรติ์, เมธี สายศรีหยุด, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, อรทัย จงประทีป, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, รติพร มั่นพรหม, ไชยา ประสิทธิชัย, ปณิทัต หาสิน, ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา
2562 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร, อรทัย จงประทีป, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, รติพร มั่นพรหม
2562 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ลัดดา วิริยางกูล, พรรณี ทองเกตุ, พรศิริ เสนากัสป์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, กิตติพงษ์ ศรีม่วง, สุกรรณ์ สังข์วรรณะ, วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รติพร มั่นพรหม, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เกียรติไกร อายุวัฒน์, วันชัย ยอดสุดใจ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2562 การออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากวัสดุท้องถิ่นสำหรับนวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือก, รติพร มั่นพรหม, วันชัย ยอดสุดใจ
2563 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร, เมธี สายศรีหยุด, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, อรทัย จงประทีป
2563 การพัฒนาและสังเคราะห์วัสดุตรวจวัดรสกลมกล่อมในอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร, อรทัย จงประทีป, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อัมพิกา บันสิทธิ์, กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, รติพร มั่นพรหม, กษิดิศ พนมสุวรรณ, นเร ผิวนิ่ม
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ณัฐภัทร ไชยอำมาตย์, ณิชา ชูพันธ์, อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, อรทัย จงประทีป, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ
2567 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม, กษิดิศ พนมสุวรรณ, อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, ณัฐภัทร ไชยอำมาตย์, อรทัย จงประทีป, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, นภัส แก้วตระกูลชัย

External Project

Year
External Project
36
2551 การออกแบบและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างย่อยเพื่อการผลิตตัวนำยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานสำรอง, อรทัย จงประทีป
2552 การศึกษากระบวนการผลิตวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม, อัมพิกา บันสิทธิ์
2552 โครงการพัฒนาทรัพยากรแร่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม, พีระพงศ์ ตริยเจริญ, สุรีรัตน์ ผลศิลป์, นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รติพร มั่นพรหม, น.ส.พิมพลรัตน์ พุทธมิลินประทีป, น.ส.อัญชลี นุชหมอน, น.ส.จุรีรัตน์ ช่วยบำรุง, น.ส.ศิริรักษ์ แสงระชัฎ, น.ส.จิราพร บัวสาย, น.ส.วรรณา พูนสวัสดิ์
2552 การสกัดแยกทองแดงและสังกะสีจากขึ้เตาทองเหลือง, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2552 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ , รติพร มั่นพรหม, พีระพงศ์ ตริยเจริญ
2553 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยเทคนิคการสะสมทางไฟฟ้าแบบร่วม, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์, ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์, แสงธรรม ศรีโกมล
2553 ผลของขนาดของชั้นเรียนและวิธีการสอนต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร (01213211), ปริญญา ฉกาจนโรดม, ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, อัมพิกา บันสิทธิ์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, พรทิพย์ เล็กพิทยา
2553 การผลิตวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียมโดยการเผาผนึกด้วยเฟสของเหลวเพื่อใช้เป็นกระดูกเทียม, อัมพิกา บันสิทธิ์
2555 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า, สุรีรัตน์ ผลศิลป์, พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อัมพิกา บันสิทธิ์, วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
2555 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
2554 การศึกษาสมบัติการเปียกผิว สมบัติความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วระบบ ดีบุก-สังกะสี-ทองแดง-บิสมัท, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2556 การสะสมทางไฟฟ้าเคมีแบบร่วมโดยกระแสพัลส์และการทำให้เป็นส่วนประกอบเนื้อเดียวของแผ่นฟิล์มนิกเกิล-ไทเทเนียม, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
2557 ผลกระทบของส่วนผสมทองแดงและบิสมัทที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะบัดกรีผสมระบบดีบุก-สังกะสี, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2558 กระบวนการผลิตแคปซูลสำหรับการเผาขิ้นงานในบรรยากาศควบคุม, อัมพิกา บันสิทธิ์
2558 การสังเคราะห์และผลติสรอนเทียมไททาเนตสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพลังงาน, อรทัย จงประทีป
2557 ผลของการเจือต่ออันตรกิริยาของดิสโลเคชันในกราฟีน, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2557 การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อรทัย จงประทีป, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, พีระพงศ์ ตริยเจริญ, นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
2558 โมเดลทางอะตอมของการขยายของรอยแตกเนื่องจากความล้าในนิกเกลเบสซูเปอร์อัลลอยที่ใช้ในกังหันไอน้ำ, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2558 อิทธิพลของโครงสร้างตำหนิต่อค่าการเก็บประจุแบบควอนตัมในท่อนาโน, ยุรนันท์ หาญลำยวง
2558 Determine data mining criteria and perform data analytic using ANN, ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2559 ฉนวนจากกาบมะพร้าวสำหรับป้องกันความร้อนและเสียงภายในอาคารเพื่อใช้แทนฉนวนแร่ใยหิน, รติพร มั่นพรหม, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร.วิชิต ประกายพรรณ, ผศ. ดร. นันทพร คงคะจันทร์, ผศ. ดร.ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล, ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
2559 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงจากวัสดุเฟอร์โรอีลาสติกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านพลังงานและเกษตรกรรม, รติพร มั่นพรหม
2561 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ผศ.ดร.สุรัตน์ วรรณศรี, อรทัย จงประทีป, ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี, ปริญญา ฉกาจนโรดม, ดร.อัจฉรา คำกองแก้ว
2561 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode, สุวิมล สัจจวาณิชย์, นันทวัฒน์ ขมหวาน, ธนวรรธก์ มีศักดิ์
2561 PTTEP Corrosion Prediction Modelling based on Machine Learning, ยุรนันท์ หาญลำยวง, ธนาวินท์ รักธรรมานนท์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ
2560 การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิควิเคราะห์ปรอทเชิงปริมาณสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปรอทเชิงปริมาณในท่อส่งก๊าซ, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, ธเนศ ณ วิเชียร
2561 การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากน้ำทะเลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง BiVO4 ที่เจือด้วยสารเจือสองชนิด, รติพร มั่นพรหม
2561 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ, ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, ศิริพงศ์ อติพันธ์, วุฒิพงศ์ อารีกุล, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล
2562 ต้นแบบแผ่นพื้นยางไฮบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รติพร มั่นพรหม, ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, นายกันย์กวี สุขถาวร
2562 อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ, ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, ดร.ชญานี ทิพยเสม, กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
2563 การสังเคราะห์และผลิตวัสดุทดแทนกระดูกจากวัสดุผสมไฮดรอกซีแอปาไทด์-พอลิเมอร์ชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, อรทัย จงประทีป
2564 การเตรียมวัสดุคอมโพสิตพอลิแอคติคแอซิตที่เสริมแรงด้วยแบเรียมซัลเฟตที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า , ยุรนันท์ หาญลำยวง, นายธีรพัชร์ ชุติมาสกุล
2564 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ, ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์, วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ก่อโชค จันทวรางกูร, ศิรเดช สุริต, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, สมหมาย อุดมวิทิต, ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง, ศิริวัฒน์ พูนวศิน, นพดา ธีรอัจฉริยกุล, ธันวา บุญเลิศ, อรอุไร หนูหอม, ภควัฎ ปั้นทอง
2563 การศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีเทอร์ไมต์สำหรับการกลบปิดท่อถาวร, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, ธเนศ ณ วิเชียร, พยูร เสนทองแก้ว, พศุตม์ บุญคั้นผล, ประเสริฐสิทธิ์ ปัญจะเทวคุปต์, พชร วิภาตะพันธุ์, ณัฏฐพล เด็ดรักษ์ทิพย์, วิชากร ลับพลกรัง
2565 โครงการศึกษางานซ่อมถังน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่โดยใช้สารสร้างผลึกและสารป้องกันการเกิดสนิมโดยเคลือบผิวคอนกรีตเก่าและวิธีอื่น ๆ, นันทวัฒน์ ขมหวาน, สุวิมล สัจจวาณิชย์, ธนวรรธก์ มีศักดิ์, เพ็ญพิชชา สนิทอินทร์
2566 ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับปรุงอาหารและตรวจวัดกลิ่นรสอาหารด้วยเครือข่ายตัวรับรู้อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทย, เชาวลิต มิตรสันติสุข, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, เมธี สายศรีหยุด, อรทัย จงประทีป, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, เยาวภา หล่อเจริญผล