ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน
MEH
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
6
2561 อรทัย จงประทีป, ผู้ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Thailand Hackathon 2018
2559 ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.MORPHOLOGY AND HARDNESS OF ELECTROCHEMICALLY-CODEPOSITED Ti-DISPERSED Ni-MATRIX COMPOSITE COATINGS มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม =1.625
2559 ยุรนันท์ หาญลำยวง, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1. Quantum Capacitance: A Perspective from Physics to Nanoelectronics 2. Mechanical strain can switch the sign of quantum capacitance from positive to negative มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 2
2559 อรทัย จงประทีป, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Composition and Microstructure of Cement-like Materials Synthesizedby Solution Combustion Technique 2.Enhancement of Dielectric Constants in Strontium Titanatethrough Mg and Al Doping 3.Effects of Ca Addition on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of BaTiO3 มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.75 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.55 (Pi ปี 2555) 0.55 ค่า Pi รวม = 1.85
2557 อรทัย จงประทีป, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556, ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 2 ชิ้น ได้แก่ 1) O. Jongprateep and T. Khongnakhon, “Effect of Al and Mg Doping on Dielectric Properties of BaTiO3 Synthesized by Solution Combustion Technique,” Ferroelectrics, 457, 1-8 (2013) 2) T. Khongnakhon and O. Jongprateep, “Ba0.9A0.1TiO3 (A = Al and Mg) Powders Synthesized by Solid State Reaction Technique and their Dielectric Properties,” Adv. Mater. Res., 747, 603-606 (2013)
2556 อรทัย จงประทีป, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555, งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ได้แก่ 1)O. Jongprateep, P. Tangbuppa and N. Manasnilobon, “Compositions and Particle Sizes of (RE)Ba2Cu3O7-x Superconductor Powders Synthesized by the Solution Combustion Technique,” Adv. Mater. Res., 488, 286-289 (2012) 2) O. Jongprateep and K. Tanmee, “Effect of Fuel Concentration and Calcination Temperature on the Composition and Particle Size of YBa2Cu3O7-x Superconductors Synthesized by the Solution Combustion Technique,” J. Aus. Ceram. Soc., 48, 80-84 (2012)

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
8
2565 Chadapat Hussakan, Praewpanit Chandeang, Yanisa Yenmankhong, Nicha Choophun, Cepi Kurniawan, Kasmui M Si, Mahardika Prasetya Aji, Nagahiro Saito, วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, กษิดิศ พนมสุวรรณ, Best Oral Presentation, Solution plasma synthesis of palladium nanoparticles on various carbon supports as electrocatalysts for hydrogen evolution reaction, 1 กรกฎาคม 2565
2563 ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ทรงชัย อักษรคิด, สุธาสินี กิตยาการ, รติพร มั่นพรหม, ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์, the 2nd Highest Collaborating Research Team, STEM Partnership for Designbased Learning in PM2.5 Crisis for High School, 6 พฤศจิกายน 2563
2561 อรทัย จงประทีป, ณิชา ซาโต้, Best Oral Presentation Award, Effects of Synthesis Techniques on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of Mgdoped Calcium Titanate, 15 มกราคม 2561
2561 อรทัย จงประทีป, เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์, กรกมล มีสมบัติ, ณิชา ซาโต้, ปานรวีชัย ตั้งเกมจิตต์ , ผลงานนวัตกรรมายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญเงิน, อิฐมวลเบาเพื่อความยั่งยืนทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม, 12 สิงหาคม 2561
2561 อรทัย จงประทีป, เบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์, ณิชา ซาโต้, กรกมล มีสมบัติ, ภัทรศยา ทองใหญ่, ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเหรียญทองแดง, วัสดุดามกระดูกเคลือบด้วยไฮดรอกซีแอปาไทต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของกระดูก, 12 สิงหาคม 2561
2555 อรทัย จงประทีป, Tunchanoke Khongnakhon, Best Young Researcher Presentation Award , Solution Combustion Synthesis of BaTiO3 and Ba1–XAXTiO3 (A = Al, Mg, where x=0.1) Powders with Low Dielectric Loss, 13 ธันวาคม 2555
2555 ดลธิชา กระจ่างฉาย, พิมพ์พิสุทธิ์ จุทิ่น, อมรรัตน์ ภิญโญทรัพย์, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น, การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดไนตริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการละลายขี้เตาทองเหลืองในกรดซัลฟิวริก, 31 มกราคม 2555
2555 นางสาวจิรวดี จีนศรี, อัมพิกา บันสิทธิ์, รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์, Niobium wires for creating macroporosity and enhancing densification in porous NiTi, 20 มกราคม 2555