ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน
MEH
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน

MEH

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

Email: fengrct@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555ต่อ2116

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.อรทัย จงประทีป

Email: fengotj@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8555

ผศ.อัมพิกา บันสิทธิ์

Email: fengakb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8555

ผศ.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ

Email: fengksds@ku.ac.th

Phone Number: 027970999 ext. 2126

ผศ.ยุรนันท์ หาญลำยวง

Email: fengynh@ku.ac.th

Phone Number: 0964451330

ผศ.รติพร มั่นพรหม

Email: fengrtpm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2797-0999

นายธนวรรธก์ มีศักดิ์

Email: fengtwm@ku.ac.th

Phone Number: 02-942-8555 ext 2110

สุรกานต์ สัญญเดช

 

 

วรพจน์ ศรีเพียรเอม

 

 

สรสิทธิ์ บัวผ่อง

 

 

เจตนุพงศ์ พาโลมัส

 

 

ธรรมสรณ์ ลำใย

 

 

ภณเอก อธิชลินทร

 

 

ณัฐพงศ์ ละอองทัพ

 

 

ธนภูมิ อุลิศ

 

 

ธีร์ธวัช ก้านเหลือง

 

 

นภามาศ จรูญเวชธรรม

 

 

จิรัฏฐ์ ตุลยประวัติ

 

 

พริษฐ์ เตกะจรินทร์

 

 

ณิชา ซาโต้

 

 

วริษฐา พัฒนาเศรษฐ์

 

 

ปรัชญา วัฒนพันธ์

 

 

ณัฐกานต์ สงวนดีกุล

 

 

พิชชา เกียรติธนะบำรุง

 

 

เดชสิทธ เขมาธร

 

 

ชนิกานต์ อุทกะพันธ์

 

 

นัทธฤทธิ บัวทอง

 

 

รชต บูรณะสัมฤทธิ์

 

 

สุพิชชา ขันเพ็ชร

 

 

ชนากร เปี่ยมเจริญ

 

 

ธิษณ์ ศรีบุญเรือง

 

 

วิชากร ลับพลกรัง

 

 

อนันต์ โอบอ้อมกุล

 

 

สุพิชฌาย์ เสถียรกิจอำไพ

 

 

กฤษตฤณ ชุณห์วิจิตรา

 

 

ชนัญชิดา สิงหนุวุฒิ์

 

 

บุณยวีร์ สื่อเศรษฐสิทธิ์

 

 

ปทิตตา ดีดิษฐ

 

 

ทัศน์ไชย วิจิตรเวียงรัตน์

 

 

ณัฐธิดา แซ่โง้ว

 

 

กมลชนก ทองพูล

 

 

อัคร วินิจมานนท์

 

 

นุชศรา วัฒนา

 

 

กรพินธุ์ สายวงศ์ปัญญา

 

 

ศุภิสรา ยิ่งยืน

 

 

กฤษวัชร วังคุ้มภัย

 

 

สิชา แก้วสุวรรณ