ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
-
MC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

-

MC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อโนทัย ชลชาติภิญโญ

Email: fagiatc@ku.ac.th

Phone Number: 0818187048

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล

Email: fagiktw@ku.ac.th

Phone Number: 025625060

ผศ.เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข

Email: fagifrm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5069

นางสาวพิมพวรรณ คุ้มภัย

Email: fagipwk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5060-1

นางสาวนิตยา ทับทิมทัย

Email: faginyt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5060 ต่อ 5060

ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ