ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
LAT
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2566
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2565
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2566
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2565
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
1
2566 ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, วรพจน์ ศตเดชากุล, วนิดา สืบสายพรหม, มนูญ ปลงรัมย์, ลักษณ์ เพียซ้าย, การศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์และตัวประสานจากน้ำนมโคเสียต่อการขึ้นรูปของภาชนะปลูกแบบย่อยสลายได้, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2566, หน้า 40-47
Year
National Journal
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Conference

Year
International Conference
9
2565 ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, วรพจน์ ศตเดชากุล, วนิดา สืบสายพรหม, มนูญ ปลงรัมย์, ลักษณ์ เพียซ้าย, การศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์และตัวประสานจากน้ำนมโคเสียต่อการขึ้นรูปของภาชนะปลูกแบบย่อยสลายได้, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19 , 8 - 9 ธันวาคม 2565, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2564 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, ภัทรา มูลจิตร, นางสาวจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์, อรวรรณ์ บุตรดี, มานะกร สุขมาก, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, สุธี รัตนภิรมย์, ไพฑูรย์ มูลจิตร, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสไอบีอาร์ (Infectious BovineRhinotracheitis Virus, IBRV) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2564, สกลนคร ประเทศไทย
2564 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, ภัทรา มูลจิตร, ยลยง วุ้นวงษ์, อรวรรณ์ บุตรดี, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, สุธี รัตนภิรมย์, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, ไพฑูรย์ มูลจิตร, การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2564, เลย เลย ประเทศไทย
2561 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, สมยศ ก้านขุนทด, มนธิชา สุวรรณวงค์, ไพฑูรย์ มูลจิตร, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, การตรวจคัดกรองเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างอวัยวะสัตว์ป่วย ด้วยวิธีการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ทดสอบการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ, การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่10, 24 - 25 พฤษภาคม 2561, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2556 วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, นายอารักษ์ ชัยกุล, การศึกษาความปลอดภัยการใช้กากตะกอนและน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในการปลูกผักกาดเขียว, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2556, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, อุทัย คันโธ, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, มณี ตันติรุ่งกิจ, การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2556, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 อุทัย คันโธ, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, นายอารักษ์ ชัยกุล, การศึกษาเชิงสำรวจกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหาร, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2556, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, นายอารักษ์ ชัยกุล, การศึกษาเชิงสำรวจน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหาร, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2556, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2551 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, อุทัย คันโธ, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, การศึกษาองค์ประกอบเศษเหลือจากการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ และเป็นปุ๋ยสำหรับพืช, การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2551, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Year
National Conference
4
2565 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, ภัทรา มูลจิตร, มานะกร สุขมาก, อรวรรณ์ บุตรดี, สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, สุธี รัตนภิรมย์, ไพฑูรย์ มูลจิตร, วรวิทย์ วัชชวัลคุ, การศึกษาสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร (Porcine Pseudorabies Virus) โดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2565, สกลนคร ประเทศไทย
2559 ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, ทวีพร เรืองพริ้ม, Study on Timing of Storage Manure and Incubated Laying Japanese Quails Manure Extract on Pathogenic Bacteria Content, The 2 nd Environment and Natural Resources Imternational Conference (ENRIC 2016), 16 - 17 พฤศจิกายน 2559, เมืองอยุธยา อื่นๆ ประเทศไทย
2558 ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Effects of Storage on Pathogenic Bacteria Content of Layer Manure Extract, The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries., 27 - 30 ตุลาคม 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2557 ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, ผลของการเก็บบ่มต่อปริมาณของแบคทีเรียที่ก่อโรคในน้ำสกัดมูลสุกร, การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2557, กำแพงแสน