ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
LAT
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
1
2558 ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, วราพันธุ์ จินตณวิชญ์, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์, รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับชมเชย, ผลของการเก็บบ่มต่อปริมาณของแบคทีเรียที่ก่อโรคในน้ำสกัดมูลสุกร, 8 ธันวาคม 2558