ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
LAT
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

LAT

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Email: swkwpj@ku.ac.th

Phone Number: 034 - 352035

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายไพฑูรย์ มูลจิตร

Email: paitoon.m@ku.ac.th

Phone Number: 034352035

นายมนูญ ปลงรัมย์

Phone Number: 0935144691

 

เบญจวรรณ สระทองปลั่ง

 

 

อาจรีย์ พ่วงโพธิ์