ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
LAB35
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

LAB35

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

Email: aapwws@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428600-3

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางกัณทิมา โอชารส

Email: aapgmo@ku.ac.th

Phone Number: 029428600-3 ต่อ 213

นางสาวชลลดา บุราชรินทร์

Email: aapcdb@ku.ac.th

Phone Number: 029428600#213