ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ
LAB30
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์์ทางชีวภาพ

LAB30

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวประภัสสร รักถาวร

Email: aappsr@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3/402

อภิสร ลิมเรืองรอง

 

 

ชนากาญจน์ กรรณิการ์

 

 

ชุธิพร แก้วเพชร

 

 

จารุพร ประภาโยธิน

 

 

ศิรดา เกตุนิ่ม

 

 

พฤฒิ ศรีสร้อย

 

 

พัชระพล วิวัฒนวานิชกุล

 

 

พรจิรา แก้วพึ่งทรัพย์

 

 

พรจิรา แก้วพึ่งทรัพย์

 

 

ฉัตรแก้ว สากร

 

 

วชิราภรณ์ สุนทร

 

 

นิภาพร สิมโสม