โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ
LAB29
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 23 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 20 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 15 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 23
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 20
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 15
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
165
2553 พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ชัยพร สามพุ่มพวง, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, รังสินี โสธรวิทย์
2553 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อใช้เสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2554 พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ชัยพร สามพุ่มพวง, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, รังสินี โสธรวิทย์
2554 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อใช้เสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2554 การผลิตเยื่อโดยวิธีประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออุสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, Mr. Masayoshi Sakuma
2554 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารสกัดมะขามป้อมที่มีอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย
2554 การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินทรีย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2554 การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, เคียวเพชร ลบแย้ม, เฉลิมชาติ มณีสุธรรม
2554 การผลิตเยื่อและกระดาษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2554 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน, ชัยพร สามพุ่มพวง, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, เคียวเพชร ลบแย้ม, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา
2554 การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพจากกลีเซอรอลที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยเชื้อจุลินทรีย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, -
2554 การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2555 การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, เฉลิมชาติ มณีสุธรรม
2555 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน, ชัยพร สามพุ่มพวง, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา
2555 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วีระศรี เมฆตรง, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, นางสาวศรีเวียง ทิพกานนท์, นางสาวปริญดา ศักดิ์ธนากูล
2555 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วีระศรี เมฆตรง, สุพนิดา วินิจฉัย
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2555 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือด้วยแป้งข้าว, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2555 การพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซนและกลูโคแมนแนน, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2555 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล
2555 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2555 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, พรพรรณ สิระมนต์
2555 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรส-โกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, เฉลิมชาติ มณีสุธรรม
2556 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง
2556 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2556 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรีและเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษพื้นบ้านด้วยกาวไหม, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, สาริมา สุนทรารชุน, รัตนา ตันฑเทอดธรรม
2556 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2557 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง
2557 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2557 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
2557 การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสสำหรับศักยภาพของการนำมาทำคอมพอสิท, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2557 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2557 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2557 การศึกษาผลการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวเส้นใยเซลลูโลสเพื่อประสิทธิภาพในการนำไปใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วุฒินันท์ คงทัด, พรพรรณ สิระมนต์
2557 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้, วีระศรี เมฆตรง, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ประภัสสร รักถาวร
2557 การศึกษาสารพฤกษเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วีระศรี เมฆตรง
2558 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2558 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้, วีระศรี เมฆตรง, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ประภัสสร รักถาวร
2558 การพัฒนากระดาษเคลือบด้วยแทนนินจากผลพลับฝาดเพื่อใช้เป็นถุงห่อผลไม้, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, วีระศรี เมฆตรง
2558 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช, วีระศรี เมฆตรง, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์
2558 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2558 การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม
2558 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล
2558 การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวลลิตา คชารัตน์
2558 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วีระศรี เมฆตรง
2558 การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, พรพรรณ สิระมนต์
2558 โครงการผลิตสาร Lovastatin จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, วุฒินันท์ คงทัด
2558 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2558 การผลิตแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากเปลือกผลไม้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2559 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2559 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2559 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, วุฒินันท์ คงทัด, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
2559 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นัฏพร ขนุนก้อน
2559 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท
2559 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2559 การพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2559 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2559 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์, น.ส.ลลิตา คชารัตน์
2560 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, จันทร์แรม รูปขำ
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา
2560 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การพัฒนาเยื่อคราฟท์ผสมถ่านกัมมันต์โดยกรรมวิธีบดเยื่อเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษพิเศษ, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, พิชิต สมบูรณ์
2560 การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป
2560 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากว่านเพชรหึงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, ดร. รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2560 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากธรรมชาติในระดับนำร่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2561 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง, รังสิมา ชลคุป, ดร. รัตนพล มงคลชัยสิทธิ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2561 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2561 ศึกษาการเตรียมเส้นใยจากลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมที่นอน, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์
2561 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสและสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รั, ธิ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันฟาล ตาเละ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, ชนาพร ตระกูลแจะ, อันธิกา บุญแดง, อันฟาล ตาเละ
2561 การผลิตฟิล์มเซลลูโลสกันน้ำจากลำต้นปาล์มน้ำมันสำหรับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2561 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2561 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงจากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, เคียวเพชร ลบแย้ม, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง, พรพรรณ สิระมนต์
2561 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาเม็ดบีดไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลสำหรับประยุกต์ใช้ในการห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 เทคโนโลยีนำร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร, เมธี สายศรีหยุด, อมรรัตน์ พรหมบุญ, สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายกำลังการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกเงาะและมังคุด โดยใช้เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2562 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ยุพดี เผ่าพันธ์
2562 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์, รังสิมา ชลคุป, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, ขนิษฐา วัชราภรณ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สุธีรา วิทยากาญจน์, นัฏพร ขนุนก้อน, เคียวเพชร ลบแย้ม
2562 การพัฒนาวัสดุฉนวนดูดซับเสียงและกันความร้อนภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยสับปะรด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, นัฏพร ขนุนก้อน, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
2562 การผลิตกระดาษคุณภาพพิเศษจากเศษเหลือทิ้งใบสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์
2562 ฐานข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรดพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทย, ชัยพร สามพุ่มพวง, สุธีรา วิทยากาญจน์, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 การพัฒนาหน้ากากผ้าจากเส้นไหมด้วยแผ่นกรองผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันจุลชีพและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, จิรชยา บุญญฤทธิ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปวริน ตันตริยานนท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ
2564 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, จิรชยา บุญญฤทธิ์, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปรียานุช สีโชละ, ประกิต สุขใย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ปวริน ตันตริยานนท์
2564 การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบชะมวงด้วยเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, รังสิมา ชลคุป
2565 การประเมินผลกระทบจากโครงการวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, ชิชนันท์ ช้างเนียม, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2565 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้, อันธิกา บุญแดง, นรรจพร เรืองไพศาล, นที ศรีสวัสดิ์, ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, จิรชยา บุญญฤทธิ์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, ปรียานุช สีโชละ, รังสิมา ชลคุป, อันธิกา บุญแดง, ประกิต สุขใย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง
2565 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต, ปรียานุช สีโชละ, ประกิต สุขใย, อันธิกา บุญแดง, รังสิมา ชลคุป, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง
2565 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รัฐพล อาษาสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2565 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2566 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง
2566 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2566 การพัฒนาและศึกษาสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากถั่วเหลือง (โอคารา), ปรียานุช สีโชละ, รังสิมา ชลคุป, ประกิต สุขใย, รังสินี โสธรวิทย์, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง, จิรชยา บุญญฤทธิ์
2566 นวัตกรรมการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้สกุลหวายโดยกระบวนการรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุริสา สากยโรจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มไบเบนซิลและพอลิแซกคาไรด์จากลำต้นกล้วยไม้สกุลหวายด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2566 การเพิ่มการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการควบคุมมาตรฐานสารสกัดเห็ดหลินจือเขา กวางอ่อนด้วยแสงประดิษฐ์และเทคโนโยสีเขียวเพื่อยกระดับสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำ, ประภัสสร รักถาวร, สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ลลิตา คชารัตน์, อันธิกา บุญแดง, ชนาพร ตระกูลแจะ, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2549 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยมือแบบไทยจากใบอ้อยเพื่องานหัตถุกรรมและบรรจุภัณฑ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2549 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, วุฒินันท์ คงทัด, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สุชาดา อุชชิน, รังสิมา ชลคุป
2549 การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด, งามผ่อง คงคาทิพย์, ยุพา ปานแก้ว, สุพนิดา วินิจฉัย, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี วารัญญานนท์, วุฒินันท์ คงทัด
2550 การพัฒนาธูปหอมแบบกรวยและธูปไล่ยุงแบบแท่งจากน้ำมันและเศษเหลือแพทชูลีที่สกัดน้ำมัน, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุพนิดา วินิจฉัย
2550 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2550 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของ กก ใบสับปะรด กล้วย มาผลิตกระดาษด้วยมือเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สาริมา สุนทรารชุน
2550 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล, เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, วิวัฒน์ เสือสะอาด, ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, สุภาพร กลิ่นคง, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, สนธิชัย จันทร์เปรม, วุฒินันท์ คงทัด, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
2551 การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม, วุฒินันท์ คงทัด
2551 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, รังสิต สุวรรณมรรคา, สมคิด สิริพัฒนดิลก, มณฑล จำเริญพฤกษ์, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, ดอกรัก มารอด, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, วัฒนชัย ตาเสน, ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, ยุพา ปานแก้ว, วิพักตร์ จินตนา, สุนิศา สงวนทรัพย์, วิชาญ เอียดทอง, งามผ่อง คงคาทิพย์, สุรัตน์วดี จิวะจินดา, นิคม แหลมสัก, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, น.ส. สมพร ต้อตานา
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา, วุฒินันท์ คงทัด, สาริมา สุนทรารชุน, ชัยพร สามพุ่มพวง
2551 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2551 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2551 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1.ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออนามัยแบบไม่ใช้น้ำเพื่อยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, น.ส.สุกัญญา ธาชากิตติรุ่งโรจน์
2551 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2551 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2551 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2551 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน, วุฒินันท์ คงทัด
2552 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2552 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบพกพาเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2552 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2552 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สุธีรา วิทยากาญจน์
2552 การผลิตกระดาษแบบพื้นบ้านจากเยื่อเศษกระดาษที่ใช้แล้วผสมกับเยื่อจากเศษเหลือทางการเกษตรโดยใช้เฟรมทำกระดาษลักษณะเฉพาะ, ชัยพร สามพุ่มพวง
2552 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นิสิตปริญญาโท
2552 การผลิตถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อทดแทนการนำเข้า, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง
2552 กระดาษดูดซับก๊าซเอทีลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดสำหรับครัวเรือน, ชัยพร สามพุ่มพวง, วารุณี ธนะแพสย์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์
2553 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2553 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วุฒินันท์ คงทัด, สุพนิดา วินิจฉัย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2553 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ, วุฒินันท์ คงทัด, สุธิรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2553 การผลิตเยื่อและกระดาษจากต้นแก่นตะวันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, สาริมา สุนทรารชุน
2553 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2553 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือโดยต้มด้วยหม้อความดันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, สาริมา สุนทรารชุน

External Project

Year
External Project
138
2547 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน), อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2547 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน, วุฒินันท์ คงทัด
2548 โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย, วุฒินันท์ คงทัด, วุฒินันท์ คงทัด
2550 โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม, วุฒินันท์ คงทัด
2551 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, ดร.ทรงพล สมศรี, นางสมนึก ชัยดรุณ
2551 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง, โสภิดา ชิดชื่นเชย, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล
2552 การเตรียมความพร้อมและการศึกษาเบื้องต้นในการผลิตนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว, สุธีรา วิทยากาญจน์
2549 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ , สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์
2553 การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึกนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว, สุธีรา วิทยากาญจน์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์, สรัสรัตน์ พ่วงบริสุทร์, จันทิมา หอมกลบ
2553 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, รังรอง ยกส้าน, Professor Arthur J Ragauskas
2552 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา, นคร เหลืองประเสริฐ, วิสิฐ กิจสมพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ
2552 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ปฐมา จาตกานนท์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, วุฒินันท์ คงทัด, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2553 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, นายวัฒนา อาจวิชัย, นายชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, เมทินี กลัดมุข, วิเชียร กีรตินิจกาล
2554 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke), สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ประภาส ช่างเหล็ก, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, เกศศิณี ตระกูลทิวากร, วุฒินันท์ คงทัด
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ยุพา ปานแก้ว
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร
2554 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, วุฒินันท์ คงทัด, พิศมัย ศรีชาเยช, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2556 การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, นางจันทรา สวัสดิบุตร, นางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ, นางพิรุณ สีนวล
2555 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Dr. Makiko Takenaka , Dr. Seiichiro Isobe , วารุณี ธนะแพสย์
2555 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์
2555 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์และครบวงจร, สุธีรา วิทยากาญจน์
2555 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สาริมา สุนทรารชุน, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, อภิญญา จุฑางกูร, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, วราภรณ์ ประเสริฐ, งามจิตร โล่วิทูร, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศานิต เก้าเอี้ยน, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, วรพล เพ็งพินิจ, วินัศ ภูมินาถ, ชมดาว สิกขะมณฑล, สุพนิดา วินิจฉัย, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2556 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง
2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, นิตยา ทับทิมทัย, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เตชธรรม ทินภัทรนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, สงคราม ธรรมมิญช, ยุพา ปานแก้ว
2556 การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, นายประจักษ์ แอกทอง, นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์
2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุชาดา อุชชิน, สุธีรา วิทยากาญจน์, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, นายประจักษ์ แอกทอง
2556 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง(Feed stockmanagement model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2556 โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี), วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2556 โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก), วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2556 การแปรรูปกระจูดเป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดพัทลุง) และ การแปรรูปเฮมพ์เป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดเชียงราย), วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยสับปะรดเพื่อลดทอนคลื่นเสียง, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, นิตยา ทับทิมทัย, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ดร.จิตติ พัทธวณิช, ดร.มนัส แป้งใส, น.ส.ศิริธร วณิชโชตยานนท์, นายณัฐภพ สุวรรณเมฆ
2557 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic), สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปิติ กันตังกุล, นิตยา ทับทิมทัย, วารุณี ธนะแพสย์
2557 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์, ประจักษ์ แอกทอง, ปิติ กันตังกุล, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, เคียวเพชร ลบแย้ม
2557 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2557, วุฒินันท์ คงทัด, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ยุพา ปานแก้ว, จตุพร บานชื่น
2557 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง, รังสิมา ชลคุป, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, วารุณี ธนะแพสย์, คุณณัฏฐ์ มั่งคั่ง, คุณทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ , คุณรุ่งโรจน์ งามเอกอุดมพงศ์ , คุณวันรัก สิทธิวงศ์ , คุณอริสรา แดงประไพ , คุณเมธาวี อ่างทอง , คุณธรวรรณ ชลชาติภิญโญ , คุณสุพัฒนันท์ การุณยวีร์ , คุณชลีกุล อิศรภักดี , คุณสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล , คุณอัจฉรา จงควดี , คุณทายาท เตชะสุวรรณ์ , คุณนราธิป เพ่งพิศ , คุณผจงพจน์ นาคสมบัติ , คุณตวงพร เหลาไชย , เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์, ประจักษ์ แอกทอง
2557 การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด
2558 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ดาลัด ศิริวัน, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกศศิณี ตระกูลทิวากร, นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2557 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สิงห์ อินทรชูโต
2557 โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก, วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล, นางจันรา สวัสดิบุตร, นางพวงเล็ก ซ่อนกลิ่น
2558 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด
2558 การส่งเสริมธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามเพื่อการจับคู่ธุรกิจ, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2558 การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์ด้วยเส้นใยมะพร้าว, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, ชลลดา บุราชรินทร์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2558 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐภรณ์ สินันตา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มาริสา อรัญชัยยะ, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, สิรี ตั้งบุญสุข, รังรอง ยกส้าน, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2558 การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง-ระยะที่ 2: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปแผ่นปิดแผล, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2557 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ธนภูมิ มณีบุญ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ , รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2557 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, กัณทิมา โอชารส, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, ชัยพร สามพุ่มพวง, ปิติ กันตังกุล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, จิตราพรรณ พิลึก, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2558 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี ๒๕๕๘, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, จตุพร บานชื่น
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและเส้นใยเพื่อสิ่งทอจากกล้วย, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2558 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2558 การพัฒนากระดาษพิเศษจากชานอ้อย, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด
2558 การดัดแปรเส้นใยชานอ้อยด้วยสารประกอบไซเลน (silanes) สำหรับเสริมแรงในผลิตภัณฑ์คอมพอสิตยางธรรมชาติ, ปฐมา จาตกานนท์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2558 การพัฒนาไฮโดรเจลจากอนุพันธ์คาร์บอกซีเมทิลของเซลลูโลสจากชานอ้อย, ปฐมา จาตกานนท์, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, สุธีรา วิทยากาญจน์
2558 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย
2558 การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ
2558 การสำรวจและการวิเคราะห์สารสำคัญจากหมากในแหล่งปลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสุราษฏร์ธานี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2558 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยและกระดาษจากกาบมะพร้าวนำ้หอม, วุฒินันท์ คงทัด, นางพิรุณ สีนวล
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วยสำหรับเคหะสิ่งทอ, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, นิตยา ทับทิมทัย, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, นางสาวศิริอร วณิชโชตยานนท์, สมชาย อุดร
2559 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วุฒินันท์ คงทัด, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, รศ. จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2558 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, จันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2559 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน, สุธีรา วิทยากาญจน์
2559 การเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากลำต้นปาล์มสำหรับเป็นแผ่นเส้นใยประกอบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, วุฒินันท์ คงทัด
2559 การผลิตเยื่อละลายได้และไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชัยพร สามพุ่มพวง, วุฒินันท์ คงทัด, เคียวเพชร ลบแย้ม
2559 โครงการการพัฒนาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, วารุณี ธนะแพสย์, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ
2559 การศึกษากระบวนการย้อมครามและการพัฒนารูปแบบผ้าทอเดนิมสำหรับผ้ายีนส์ทอมือและทอเครื่องด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ดร.รันตพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัชร นิธิทองสกุล
2559 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2559, วุฒินันท์ คงทัด
2560 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟ่างข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2), วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์
2560 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2559 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด), เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปิติ กันตังกุล, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, กัณทิมา โอชารส, นางสาวอรชา แซ่ตัน, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2560 การผลิตเยื่อแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุธีรา วิทยากาญจน์, นายสรรพสิทธิ์ วินทะไชย
2560 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชัยพร สามพุ่มพวง
2560 การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอด, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์
2560 โครงการปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, นัฏพร ขนุนก้อน, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ณัชวัขร นิธิทองสกุล, ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี , จิรชยา บุญญฤทธิ์
2560 การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์กีฬาชนิดพอลิเลคติคไบโอคอมพอสิตที่มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อม, ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2559 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง, นัฏพร ขนุนก้อน, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสิมา ชลคุป
2560 การพัฒนาเทคนิคการย้อมครามและการตกแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัชร นิธิทองสกุล
2560 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2560, วุฒินันท์ คงทัด
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.รัดเขตร์ เชยกลิ่น, นางสาวธิติยา บุญประเทือง, นางสาวปณิดา อู๋ไทย
2561 การพัฒนาการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่แบบครบวงจร, สุธีรา วิทยากาญจน์
2561 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วุฒินันท์ คงทัด, จตุพร บานชื่น, ยุพา ปานแก้ว
2561 การศึกษศักยภาพของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, อันฟาล ตาเละ, พรพิมล จันทร์ฉาย, นายปฐวี พวงจิตร
2560 การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพจากข้าวไทย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ใยผักตบชวาอย่างครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์, รังสิมา ชลคุป, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง “Super Healthy powder” เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารทุติยภูมิในกล้วยไม้ว่านเพชรหึงที่เลี้ยงในระบบ Temporary Immersion Bioreactor, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 การพัฒนาแผ่นดูดซับของเหลวจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อย, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, สุธีรา วิทยากาญจน์
2560 การผลิตเส้นไหมเหลืองปั่นจากเศษรังไหมที่เหลือจากการสาวด้วยเทคโนโลยีการปั่นด้ายแบบ OE (Open-End Spinning Technology), รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, นัฏพร ขนุนก้อน, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คอริลาจิน กรดแกลลิก และกรดเอลาจิก จากเมล็ดและเปลือกลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพารา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยผสมกับ Chlorhexidine ต่อเชื้อ Staphylococcus species ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา methicillin จากสุนัข, จันทิมา พฤกษากร, พรทิพภา เล็กเจริญสุข, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม
2562 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลจากสารสกัด Lovastatin สูงจากชานอ้อย, ภคมน จิตประเสริฐ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี, ลลิตา คชารัตน์
2562 การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, นางยุพา อนานนท์
2563 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์, นัฏพร ขนุนก้อน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางฌนกร หยกสหชาติ, จารุพร รักใหม่, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยปาล์มน้ำมันด้วยกรรมวิธีปราศจากสารเคมี, ปรียานุช สีโชละ, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาต่อยอดภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ชัยพร สามพุ่มพวง, วุฒินันท์ คงทัด, รังสิมา ชลคุป, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ, จิรชยา บุญญฤทธิ์
2563 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรอบรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์, รังสิมา ชลคุป, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, น.ส.จิรชยา บุญญฤทธิ์, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์, รังสิมา ชลคุป, ปรียานุช สีโชละ, วุฒินันท์ คงทัด, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, รังสิมา ชลคุป, นางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์
2563 ฐานข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทย, รังสิมา ชลคุป, ชัยพร สามพุ่มพวง, นัฏพร ขนุนก้อน, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วีรศิลป์ สอนจรูญ, อันธิกา บุญแดง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวจิราภรณ์
2563 การผลิตสารสกัดจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, พรพิมล จันทร์ฉาย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2563 นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ, ปรียานุช สีโชละ, รังสิมา ชลคุป, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, นัฏพร ขนุนก้อน
2563 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, ปิติยา กมลพัฒนะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กาญจนา บุญเรือง, นวพร วรรณวิศาล, ดลฤดี โตเย็น, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, นายธีรพงศ์ บรรเลง
2564 ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยพอลิฟีนอลจากกระบวนการผลิตน้ำตาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าด้วยสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วงพันธุ์ KPSC ๙๐๓, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, นางสาวมัญฑมน อุตโม
2562 การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นัฏพร ขนุนก้อน, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปรียานุช สีโชละ
2564 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย , สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เยาวภา หล่อเจริญผล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ประภัสสร รักถาวร, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, เนตรดาว มุสิกมาศ, จารุพร รักใหม่, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2564 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวไทยเพื่อเป็นสารให้กลิ่นรส, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เยาวภา หล่อเจริญผล, อุทัย กลิ่นเกษร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 นวัตกรรมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากกระดาษผ้ายีนส์รีไซเคิลเคลือบสารตกแต่งกันน้ำและกันไฟด้วยเทคนิคขึ้นรูปโมลเย็น , รังสิมา ชลคุป, ปรียานุช สีโชละ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, จิรชยา บุญญฤทธิ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม
2565 บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากวัสดุคอมพาวด์มันสำปะหลังสำหรับใช้ทดแทนพลาสติกในสภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19, ปฐมา จาตกานนท์, นัฏพร ขนุนก้อน, จารุพร รักใหม่, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, พรเทพ เย็นพิรุณ, ดร.ณนกร หยกสหชาติ, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท
2565 การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่และการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, กาญจนา เข่งคุ้ม, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์
2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพรีไบโอติกจากจิ้งหรีด, จารุพร รักใหม่, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, ชิชนันท์ ช้างเนียม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 การผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่มูลค่าสูงในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อผลิตอาหารฟังก์ชันลดระดับน้ำตาลในเลือดและการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, น.ส.สุวิสา สากยโรจน์, นายแพทย์ทิพากร ตุ้มนาค
2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากเยื่อกัญชงและไผ่ , รังสิมา ชลคุป, ปรียานุช สีโชละ, นัฏพร ขนุนก้อน, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, จิรชยา บุญญฤทธิ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อันธิกา บุญแดง, นางกาญจนา ธรรมนู, วุฒินันท์ คงทัด
2566 การประยุกต์ใช้เทคนิคระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำเพื่อผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นด้ายเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้สำหรับการใช้งานเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและผลิตวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูง, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ปรียานุช สีโชละ, นัฏพร ขนุนก้อน, นภัส แก้วตระกูลชัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, จิรชยา บุญญฤทธิ์, ชิชนันท์ ช้างเนียม, น.ส.สกุลรัตน์ อินทร์โต, นายณัฐวรรธน์ จิระศิริโชติ
2566 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย ปีที่ 2, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร