โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
LAB28
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 20 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 18 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 13 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 14 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 20
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 18
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 13
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 14
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
122
2549 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, กล้าณรงค์ ศรีรอต, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รัตนา ตันฑเทอดธรรม, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, นายธนกิจ เฮียงโฮม, นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2549 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ยุพา ปานแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, นางสาว พนิดา วงศ์แหวน
2549 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง, ยุพา ปานแก้ว, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อำนาจ ธีระวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วีระภาส คุณรัตนสิริ, พิมพรรณ สุจารินพงค์, ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ภูวาเดช โหราเรือง, นาย สุรชัย รัตนเสริมพงศ์, นาย ปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ, นางสาว รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
2549 ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2550 การรวบรวม คัดเลือกและขยายพันธุ์เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, นางสาว วิลาสินี โคกลือชา, นางสาว พนิดา วงษ์แหวน
2550 การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง, ยุพา ปานแก้ว, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อำนาจ ธีระวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นาย สุรชัย รัตนเสริมพงศ์, นาย ปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ, นางสาว รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
2550 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2550 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม
2550 การพัฒนาแผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการเก็บผลองุ่นสด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
2551 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกฤษณา (Aquilaria spp) เพื่อขยายพันธุ์ในเชิงการค้า, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยกฤษณา, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2551 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2551 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตำรับเครื่องสำอางเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2551 การพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบ Interactive เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในภาคการผลิต การตลาด และการส่งออกแบบครบวงจรของกล้วยไม้ : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกล้เคียง, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ
2551 การประเมินศักยภาพของชีวมวลเพื่อเป็น Alternative Fuel ในภาคเหนือ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, วีระภาส คุณรัตนสิริ, นิคม แหลมสัก
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1.ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออนามัยแบบไม่ใช้น้ำเพื่อยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2551 การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, น.ส.สุกัญญา ธาชากิตติรุ่งโรจน์
2551 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2551 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด, พนิดา วงษ์แหวน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์
2551 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศักดิ์ อุดมโชค, ยุพา ปานแก้ว, นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนะ
2551 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2551 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช
2552 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีสารสกัดพลูและ/หรือน้ำมันพลูเป็นองค์ประกอบหลัก: 1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบพกพา 2. ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบพกพาเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อปนเปื้อนจากที่สาธารณะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ยุพา ปานแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
2552 การสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้และสมุนไพรพื้นเมือง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ, พนิดา วงษ์แหวน, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พนิดา วงษ์แหวน
2552 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนะ, วีระศักดิ์ อุดมโชค, ยุพา ปานแก้ว, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2552 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2552 การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, ฤดี ธีระวนิช, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ฤดี ธีระวนิช
2552 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาชุดปลูกต้นแบบสำหรับปลูกมะเขือเทศและพริกหวานในระบบ ไฮโดรโปนิกส์แบบ Deep water culture, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2552 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นิสิตปริญญาโท
2553 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ประภาส ช่างเหล็ก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วีระศรี เมฆตรง
2553 การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศักดิ์ อุดมโชค, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2553 การผลิตพลังงานจากชีวมวลไม้โตเร็วในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2553 การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2553 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากเศษเหลือขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง
2554 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของสารสกัดมะขามป้อมที่มีอนุภาคขนาดเล็กด้วยเทคนิคไมโคฟลูอิคไดเซอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย
2554 การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินทรีย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2554 การศึกษาการผลิตสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพจากกลีเซอรอลที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยเชื้อจุลินทรีย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, -
2554 การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นิคม แหลมสัก, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
2554 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วีระศรี เมฆตรง, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2555 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วีระศรี เมฆตรง, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, นางสาวศรีเวียง ทิพกานนท์, นางสาวปริญดา ศักดิ์ธนากูล
2555 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วีระศรี เมฆตรง, สุพนิดา วินิจฉัย
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีสาร Lovastatin สูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2555 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงของไม้สกุลอาเคเซียด้วยวิธีทอร์ริไฟด์และการอัดเม็ด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2555 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นายภัทร คมกมล
2555 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, กุลฤดี แสงสีทอง
2555 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วีระศรี เมฆตรง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, สุธีรา วิทยากาญจน์, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, นางสาวนิธิวดี วงษ์เจริญ
2555 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2555 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, พรพรรณ สิระมนต์
2555 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรส-โกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงของไม้สกุลอาเคเซียด้วยวิธีทอร์ริไฟด์และการอัดเม็ด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 การใช้ประโยชน์จากไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อการผลิตพลังงานเอธานอล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อันธิกา บุญแดง
2556 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วุฒินันท์ คงทัด, ชัยพร สามพุ่มพวง, กุลฤดี แสงสีทอง
2556 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีระศรี เมฆตรง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2556 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, วีระศรี เมฆตรง
2556 การพัฒนากระบวนการสกัดและการตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรีและเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพรรณ สิระมนต์, ประภัสสร รักถาวร
2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว ที่รวดเร็ว และไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, ณัฐภรณ์ สินันตา, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2557 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ยุพา ปานแก้ว, วารุณี ธนะแพสย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง
2557 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2557 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, พรพรรณ สิระมนต์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
2557 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบของต้นยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สุธีรา วิทยากาญจน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2557 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2557 การศึกษาสารพฤกษเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, วีระศรี เมฆตรง
2558 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในไม้ไผ่ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2558 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช, วีระศรี เมฆตรง, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุธีรา วิทยากาญจน์, วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์
2558 การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวลลิตา คชารัตน์
2558 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, สุพนิดา วินิจฉัย, วีระศรี เมฆตรง
2558 การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, พรพรรณ สิระมนต์
2558 โครงการผลิตสาร Lovastatin จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2558 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2558 การผลิตแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวจากเปลือกผลไม้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2559 การผลิตอนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์
2559 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร, รังสิมา ชลคุป, ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ, รังสินี โสธรวิทย์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, นัฏพร ขนุนก้อน
2559 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท
2559 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย
2559 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รังสิมา ชลคุป, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ชัยพร สามพุ่มพวง, เคียวเพชร ลบแย้ม, ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2559 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์, น.ส.ลลิตา คชารัตน์
2560 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, ธนภูมิ มณีบุญ, ดร. สุนีย์ โชตินีรนาท, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปฐมา จาตกานนท์, จันทร์แรม รูปขำ
2560 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์และฤทธิ์การต้านออกซิเดชันจากใบหม่อนและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบหม่อนแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี, ศุมาพร เกษมสำราญ, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วารุณี ธนะแพสย์, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา
2560 การผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยใช้ซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากว่านเพชรหึงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2560 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2560 อิทธิพลของถ่านชีวภาพในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไม้โตเร็วในระยะปีแรก, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2560 โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, อธิราช หนูสีดำ, ปุณณมี สัจจกมล, ทรงยศ โชติชุติมา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากธรรมชาติในระดับนำร่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้ามแบบขั้นตอนเดียวสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2561 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย, ธนภูมิ มณีบุญ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การผลิตอนุภาคนาโนซิงคซ์ออกไซด์ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์จากสารสกัดสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมเชื้อราสาเหตุของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ธนภูมิ มณีบุญ
2561 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสและสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, รั, ธิ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อันฟาล ตาเละ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2561 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การพัฒนาเม็ดบีดไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลสำหรับประยุกต์ใช้ในการห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร, ปฐมา จาตกานนท์, กุลฤดี แสงสีทอง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2561 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 โครงการสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2561 เทคโนโลยีนำร่องเพื่อสกัดและผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร, เมธี สายศรีหยุด, อมรรัตน์ พรหมบุญ, สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายกำลังการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกเงาะและมังคุด โดยใช้เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การวิเคราะห์แบบรวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดเพื่อหาปริมาณแอลฟ่าแมงโกสทินและแกมม่าแมงโกสทินในผงเปลือกมังคุดและเจลแต้มสิวที่มีส่วนประกอบของแซนโทนจากมังคุด, ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ณัฐภรณ์ สินันตา, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ
2562 การศึกษาศักยภาพของอนุภาคเงินขนาดนาโนที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์ในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ยุพดี เผ่าพันธ์
2562 การพัฒนาภาวะที่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลูด้วยเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ชนิดจุ่มชั่วคราวและศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพลูที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีฤทธิ์เป็นยาในไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พนิดา วงษ์แหวน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2563 การพัฒนาหน้ากากผ้าจากเส้นไหมด้วยแผ่นกรองผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันจุลชีพและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, จิรชยา บุญญฤทธิ์, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปวริน ตันตริยานนท์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นัฏพร ขนุนก้อน, ปรียานุช สีโชละ
2564 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก, รังสิมา ชลคุป, จิรชยา บุญญฤทธิ์, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ปรียานุช สีโชละ, ประกิต สุขใย, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, พิธาลัย ผู้พัฒน์, ปวริน ตันตริยานนท์
2564 การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบชะมวงด้วยเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, รังสิมา ชลคุป
2565 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, จิราภรณ์ มีลักษณะ, รัฐพล อาษาสุจริต, รังสินี โสธรวิทย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ชนาพร ตระกูลแจะ, พรพิมล จันทร์ฉาย, รังสิมา ชลคุป, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2565 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ, รังสินี โสธรวิทย์, พิมพ์พร อุทยารัตน์, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร

External Project

Year
External Project
127
2547 การพัฒนากระดาษฟางขาวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน), อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2548 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม, ยุพา ปานแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2548 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย, ยุพา ปานแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์
2548 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ยุพา ปานแก้ว, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2548 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค, ยุพา ปานแก้ว, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, พนิดา วงษ์แหวน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2548 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่, ยุพา ปานแก้ว, สุภาพร อิสริโยดม, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2544 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ยุพา ปานแก้ว, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2544 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ยุพา ปานแก้ว, สุภาพร อิสริโยดม, ลดาวัลย์ พวงจิตร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2550 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม , นิคม แหลมสัก, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, สคาร ทีจันทึก, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ชมพู่ บุญรอดกลับ, เทพา ผุดผ่อง, อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
2550 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม, นิคม แหลมสัก, นิคม แหลมสัก, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, สคาร ทีจันทึก, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ชมพู่ บุญรอดกลับ, เทพา ผุดผ่อง, อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
2550 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นิคม แหลมสัก, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, จงรัก วัชรินทร์รัตน์, สคาร ทีจันทึก, สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วีระภาส คุณรัตนสิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ชมพู่ บุญรอดกลับ, เทพา ผุดผ่อง, อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์
2551 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2551 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, ดร.ทรงพล สมศรี, นางสมนึก ชัยดรุณ
2551 โครงการย่อยที่ 2 อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง, โสภิดา ชิดชื่นเชย, โสภิดา ชิดชื่นเชย, วิเชียร กีรตินิจกาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นายชัยมงคล ตะนะสอน, นายวัฒนา อาจวิชัย, น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล
2549 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด, สุพนิดา วินิจฉัย, วารุณี ธนะแพสย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2552 การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ , สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์
2553 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นษภร ลีบุญญานนท์, สรัสรัตน์ พ่วงบริสุทร์, จันทิมา หอมกลบ
2552 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา, นคร เหลืองประเสริฐ, วิสิฐ กิจสมพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ
2553 การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร, โสภิดา ชิดชื่นเชย, นายวัฒนา อาจวิชัย, นายชัยมงคล ตะนะสอน, อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์, เมทินี กลัดมุข, วิเชียร กีรตินิจกาล
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายสงคราม ธรรมมิญช, ลดาวัลย์ พวงจิตร, นิคม แหลมสัก, นิพนธ์ ทวีชัย, สายัณห์ ทัดศรี, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง, นางสาววนิดา อาจกล้า, นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า, นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
2553 การศึกษาการปลูกฝักข้าว Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง
2554 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สรัญญา วัชโรทัย, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
2554 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ลดาวัลย์ พวงจิตร, รุ่งเรือง พูลศิริ, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์, นายดุริยะ สถาพร, นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ยุพา ปานแก้ว
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุพนิดา วินิจฉัย, ประภัสสร รักถาวร
2554 การวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2554, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2554 การศึกษาและประเมินปริมาณผลผลิตรายเดือนของเมล็ดหยีทะเล แนวทางการปลูก และการพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดหยีทะเลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2554 ศักยภาพของไม้โตเร็วทนเค็มในการปลูกเป็นสวนป่าพลังงานประเทศไทย, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2555 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Dr. Makiko Takenaka , Dr. Seiichiro Isobe , วารุณี ธนะแพสย์
2555 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์
2555 โครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสถานีผลิตพลังงานสีเขียว Distributed-Green-Generation : DGG (ครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 15 แห่ง), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2555 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
2555 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ, วารุณี ธนะแพสย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, วุฒินันท์ คงทัด, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, สาริมา สุนทรารชุน, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, ยุทธนา บรรจง
2556 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, อภิญญา จุฑางกูร, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, วราภรณ์ ประเสริฐ, งามจิตร โล่วิทูร, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศานิต เก้าเอี้ยน, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, จันทร์เพ็ญ แสงประกาย, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, สร้อยทอง สายหยุดทอง, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, วรพล เพ็งพินิจ, วินัศ ภูมินาถ, ชมดาว สิกขะมณฑล, สุพนิดา วินิจฉัย, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์, สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, นิตยา ทับทิมทัย, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เตชธรรม ทินภัทรนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, สงคราม ธรรมมิญช, ยุพา ปานแก้ว
2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุชาดา อุชชิน, สุธีรา วิทยากาญจน์, อโนทัย ชลชาติภิญโญ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, นายประจักษ์ แอกทอง
2556 โครงการส่งเสริมศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเถ้าชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวรุ่งฤดี พรสกุลเลิศชัย, ชลลดา บุราชรินทร์
2556 โครงการการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการหญ้าเชื้อเพลิง(Feed stockmanagement model) เพื่อผลิตพลังงานแบบครบวงจร, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุธีรา วิทยากาญจน์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2556 โครงการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รุ่งเรือง พูลศิริ, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์, ดร.ธีริน วาณิชเสนี, นายสุเทพ จันทร์เขียว, นายสมปอง นิลพันธ์, นายสมโภช พิศาภาคย์, นายสุริยา เปรมสมัย
2557 Salacia Planting in Ranong Province, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เดชา ดวงนามล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic), สุธีรา วิทยากาญจน์, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, นายเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ปิติ กันตังกุล, นิตยา ทับทิมทัย, วารุณี ธนะแพสย์
2557 โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นิคม แหลมสัก, วารุณี ธนะแพสย์, สงคราม ธรรมมิญช, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, สายัณห์ ทัดศรี, นายมนตรี โยธารักษ์, นายสมปอง นิลพันธุ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว, นายภีระ ยมวัน
2558 โครงการย่อย 1/2557 “จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่นำทางระยะ 10 ปี (2557-2566) ของประเทศไทย”, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน , นายณัฐพล ลิไชยกุล, วารุณี ธนะแพสย์, สงคราม ธรรมมิญช, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์
2558 โครงการย่อย 2/2557 “สำรวจคุณภาพและการบริหารจัดการชีวมวลในโรงไฟฟ้า”, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นายณัฐพล ลิไชยกุล
2557 โครงการการศึกษาปรับปรุงพันธุ์และประเมินปริมาณผลผลิตของไม้โตเร็ว แนวทางการปลูกและการพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวธนาภา เทพชาตรี, นางสาวปวีณา บาดาล
2557 โครงการผลิตไบโอดีเซลจากหยีน้ำ (พลังงานทางเลือก), เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, เดชา ดวงนามล, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ปิติ กันตังกุล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, อภิสิทธิ์ เสนาวงค์, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 โครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, วารุณี ธนะแพสย์, นิคม แหลมสัก, นายมนตรี โยธารักษ์, นายสมปอง นิลพันธุ์, นายภีระ ยมวัน, ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
2558 การผลิตสารออกฤทธฺิ์จากกระชายเหลืองสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อผิวขาว, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ดาลัด ศิริวัน, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกศศิณี ตระกูลทิวากร, นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2557 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง, วุฒินันท์ คงทัด, สุธีรา วิทยากาญจน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ชัยพร สามพุ่มพวง, สิงห์ อินทรชูโต
2558 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง, วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รังสิมา ชลคุป, สุธีรา วิทยากาญจน์, ชลลดา บุราชรินทร์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ณัฐภรณ์ สินันตา, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, มาริสา อรัญชัยยะ, วิรัญญา แก้ววัฒนะ, สิรี ตั้งบุญสุข, รังรอง ยกส้าน, นันทิยา หาญศุภลักษณ์, นราภรณ์ เภาประเสริฐ
2558 การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลัง-ระยะที่ 2: การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการขึ้นรูปแผ่นปิดแผล, ดร.กุลฤดี แสงสีทอง, ปฐมา จาตกานนท์, ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2557 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, สุพนิดา วินิจฉัย, ธนภูมิ มณีบุญ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ , รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2557 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, สงคราม ธรรมมิญช, นายถาวร บุญราศรี, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2557 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, กัณทิมา โอชารส, ชลลดา บุราชรินทร์, ยุทธนา บรรจง, ชัยพร สามพุ่มพวง, ปิติ กันตังกุล, นายเอกพงษ์ ธนะวัติ
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ธนภูมิ มณีบุญ, จิตราพรรณ พิลึก, ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
2558 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประกิต สุขใย
2558 การผลิตสาร Lovastatin จากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ
2558 การสำรวจและการวิเคราะห์สารสำคัญจากหมากในแหล่งปลูกจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสุราษฏร์ธานี, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, ประภัสสร รักถาวร
2558 การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ปิติ กันตังกุล, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์
2558 Herbaceous species in Thailand, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, เดชา ดวงนามล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, เอกพงษ์ ธนะวัติ
2558 Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล
2558 โครงการสนับสนุนเพื่อจัดตั้งสถานีผลิตพลังงานสีเขียว (DGG) วิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ผศ.วีระชัย ลิ้มพรชัยเจริญ, ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์, นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์, ปิติ กันตังกุล, ชลลดา บุราชรินทร์, นายบุญชัย หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวสุจิตรา สุวรรณ, นางสาวธนาภา เทพชาตรี, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นายโยธรรม หุบผาใส
2558 การศึกษาระบบการปลูกและการจัดการไม้โตเร็วในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลบนที่ดินเสื่อมโทรม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, รุ่งเรือง พูลศิริ, ปิติ กันตังกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นายธวัสชัย พงษาปาน, ยุทธนา บรรจง, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล, นายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์, นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
2558 โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, นายจิตวัต อรุณนภา, นายสมปอง นิลพันธ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สงคราม ธรรมมิญช, นางสาววัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวสุจิตรา สุวรรณ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส
2559 การเป็นที่ปรึกษาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวปวีณา บาดาล
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วรรณสิริ วรรณรัตน์, รศ. จิตราพรรณ เทียมปโยธร
2558 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่, สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, วรรณสิริ วรรณรัตน์, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, ชลลดา บุราชรินทร์, กัณทิมา โอชารส, จันทร์เพ็ญ กรอบทอง
2558 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยื่นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff พ.ศ. 2558 และ จำหน่ายไฟฟ้าโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, น.ส.อรชา แซ่ตัน, น.ส.ปวีณา บาดาล, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ปิติ กันตังกุล, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, นายสมเกียรติ สุทธิรัตน์, น.ส.รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร, ดร.มนธิรา วัชรสุกาญจน์, นายวรวุฒิ สุรินทร์
2559 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช, กอบศักดิ์ วันธงไชย, สมพร แม่ลิ่ม, พิชิต ลำใย, รองลาภ สุขมาสรวง, พรเทพ เหมือนพงษ์, ประสงค์ สงวนธรรม, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, คงศักดิ์ มีแก้ว, บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์
2560 การศึกษาและสังเคราะห์สถานภาพและทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, สุธีรา วิทยากาญจน์, วารุณี ธนะแพสย์
2559 Research of Fly Ash Soil Conditioner, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สายัณห์ ทัดศรี, ทรงยศ โชติชุติมา, รุ่งเรือง พูลศิริ, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นางสาวอรชา แซ่ตัน, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวปวีณา บาดาล, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2559 โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด), เกษม หฤทัยธนาสันติ์, วิชัย ศิวะโกศิษฐ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ปิติ กันตังกุล, สุธีรา วิทยากาญจน์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ชัยพร สามพุ่มพวง, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, นางสาวปวีณา บาดาล, กัณทิมา โอชารส, นางสาวอรชา แซ่ตัน, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2559 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารผสมแซนโทนจากเปลือกมังคุดและสารสกัดพลู, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง, นัฏพร ขนุนก้อน, ประกิต สุขใย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รังสิมา ชลคุป
2560 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, นายมนตรี โยธารักษ์, นายรฤทธิ แท่นปาน, นายมนตรี นุชอนงค์, นายณกรณ์ ตรรกวีรพัท, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ชลลดา บุราชรินทร์
2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, ชลลดา บุราชรินทร์, นางสาวปวีณา บาดาล, นางสาวอรชา แซ่ตัน, นางสาวสุวนุช ตันตระกูล
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.รัดเขตร์ เชยกลิ่น, นางสาวธิติยา บุญประเทือง, นางสาวปณิดา อู๋ไทย
2561 การศึกษาพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในพื้นที่รอบโรงงาน (PPC-SRT จังหวัดอุบลราชธานี), มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, อรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, สุวนุช ตันตระกูล
2560 การศึกษาแหล่งผลิตและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, เทพา ผุดผ่อง, อรชา แซ่ตัน, ปวีณา บาดาล, สุวนุช ตันตระกูล
2561 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วุฒินันท์ คงทัด, จตุพร บานชื่น, ยุพา ปานแก้ว
2561 การศึกษศักยภาพของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2561 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, อันฟาล ตาเละ, พรพิมล จันทร์ฉาย, นายปฐวี พวงจิตร
2560 การพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล, ศุมาพร เกษมสำราญ, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนเพื่อสุขภาพจากข้าวไทย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง, สุพนิดา วินิจฉัย, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2560 การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์“อีทมี” แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การพัฒนาแผ่นวุ้นลดคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติจากผง “Super Healthy powder” เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์
2561 การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารทุติยภูมิในกล้วยไม้ว่านเพชรหึงที่เลี้ยงในระบบ Temporary Immersion Bioreactor, วรรณสิริ วรรณรัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2560 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 การพัฒนาแป้งเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ได้, ปฐมา จาตกานนท์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ยุทธนา บรรจง, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
2561 การพัฒนาการผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ในระดับโรงงานต้นแบบ, ปฐมา จาตกานนท์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์
2560 Herbaceous species in Thailand, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, เอกพงษ์ ธนะวัติ, สุวนุช ตันตระกูล
2561 Herbaceous species in Thailand, ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, สุวนุช ตันตระกูล
2560 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คอริลาจิน กรดแกลลิก และกรดเอลาจิก จากเมล็ดและเปลือกลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เนตรดาว มุสิกมาศ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 การวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพารา, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2560 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2560 ศึกษาความเป็นไปได้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง, ปวีณา บาดาล, อรชา แซ่ตัน, สุวนุช ตันตระกูล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ยุทธนา บรรจง, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ชลลดา บุราชรินทร์
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเมล็ดมะม่วง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2562 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหย และน้ำมันหอมระเหยผสมกับ Chlorhexidine ต่อเชื้อ Staphylococcus species ที่ดื้อต่อยา และไวต่อยา methicillin จากสุนัข, จันทิมา พฤกษากร, พรทิพภา เล็กเจริญสุข, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม
2562 การพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสทดักแด้ไหมอีรี่, รังสิมา ชลคุป, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ประภัสสร รักถาวร, พรพิมล จันทร์ฉาย
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอลจากสารสกัด Lovastatin สูงจากชานอ้อย, ภคมน จิตประเสริฐ, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ผศ.ดร.ขนิษฐา พันธุรี, ลลิตา คชารัตน์
2562 การผลิตผ้าไผ่สำหรับทำกระเป๋าและอุปกรณ์ประกอบ, รังสิมา ชลคุป, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, ดร.ปรียานุช อนุกูล, ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, เคียวเพชร ลบแย้ม
2562 ศักยภาพและการคัดเลือกชนิดไม้พื้นเมืองโตเร็ว เพื่อปลูกเป็นแปล่งเชื้อเพลิงชีวมวล, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ผุสดี สุขพิบูลย์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, ปวีณา บาดาล, วีรศิลป์ สอนจรูญ, ปิติ กันตังกุล, นายคงศักดิ์ ภิญโยภูษาฤกษ์, นายสุพิทย์ ขุนเพชร, นายวรวิทย์ อินศวร, นายนริทร์ เทศสร, นายประวุฒิ ศรีมโนธรรม, สายัณห์ ทัดศรี, นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาธี
2563 บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์, นัฏพร ขนุนก้อน, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางฌนกร หยกสหชาติ, จารุพร รักใหม่, เคียวเพชร ลบแย้ม
2563 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2563 การกระตุ้นการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยและดอกเห็ดของเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยแสงเทียม, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พรพิมล จันทร์ฉาย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วีรศิลป์ สอนจรูญ, อันธิกา บุญแดง, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวจิราภรณ์
2563 การผลิตสารสกัดจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, พรพิมล จันทร์ฉาย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล
2563 นวัตกรรมเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่นในเชิงการค้า, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, อุทัยรัตน์ ณ นคร, นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, ปิติยา กมลพัฒนะ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, กาญจนา บุญเรือง, นวพร วรรณวิศาล, ดลฤดี โตเย็น, ปิยนันท์ ถนอมชาติ, นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, นายธีรพงศ์ บรรเลง
2563 การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเชืื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว (Semi-torrefied wood chip), วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, ปวีณา บาดาล, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์
2564 ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสารสกัดแซนโทนในเปลือกมังคุดอินทรีย์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีขั้นสูงในระดับอุตสาหกรรม , อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยพอลิฟีนอลจากกระบวนการผลิตน้ำตาล, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 โครงการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานพลับพลึง และทดสอบความคงตัวของสารสำคัญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าด้วยสารสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วงพันธุ์ KPSC ๙๐๓, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, นางสาวมัญฑมน อุตโม
2562 การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, นัฏพร ขนุนก้อน, เคียวเพชร ลบแย้ม, ชัยพร สามพุ่มพวง, เทพา ผุดผ่อง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สุธีรา วิทยากาญจน์, ปรียานุช สีโชละ
2563 การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, เทพา ผุดผ่อง, ผุสดี สุขพิบูลย์, ปวีณา บาดาล
2563 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2563, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, สำเลิง คลุ้มสิน
2564 การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย , สุพนิดา วินิจฉัย, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, เนตรดาว มุสิกมาศ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เยาวภา หล่อเจริญผล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ประภัสสร รักถาวร, ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, เนตรดาว มุสิกมาศ, จารุพร รักใหม่, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์
2564 การวิจัยพัฒนาสารให้กลิ่นรสกะเพราและสะระแหน่จากวัตถุดิบสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสารให้กลิ่นรสของไทย, พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2564 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวไทยเพื่อเป็นสารให้กลิ่นรส, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เยาวภา หล่อเจริญผล, อุทัย กลิ่นเกษร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 การผลิตสารมูลค่าสูงจากกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารใหม่และการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเชิงหน้าที่, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, กาญจนา เข่งคุ้ม, จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ราตรี เรืองไทย, ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์
2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมพรีไบโอติกจากจิ้งหรีด, จารุพร รักใหม่, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, พรพิมล จันทร์ฉาย, ชิชนันท์ ช้างเนียม, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร