ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
LAB28
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 9 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 2

Honor Award

Year
Honor Award
4
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี๒๕๖๓ ด้านการบริการวิชาการ
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
20
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, เนตรดาว มุสิกมาศ, ธนภูมิ มณีบุญ, นางสาวเวธนี สุรวณิชนิรชร, Best Poster Presentation award, OPTIMIZATION OF BIOACTIVE COMPOUND EXTRACTION FROM KARANDA FRUIT AND ITS BIOLOGICAL PROPERTIES, 24 กันยายน 2563
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวสุริสา สากยโรจน์ , นางสาวณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ , นางสาวทิพาพร ทองคำ , นางสาวอภิสรา บุหงารัตน์ , รางวัล รองชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ และรางวัล Popular Vote ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563, บียอนซิงค์ออกไซด์บียอนซันสกรีน, 15 ธันวาคม 2563
2563 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์, ณัฐภรร์ เปรสันเทียะ, ทิพาพร ทองคำ, อภิสรา บุหงารัตน์, รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 ระดับ Gold, แซนโทนบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, 27 ตุลาคม 2563
2563 เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Poster 2nd winner, Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens, 21 กุมภาพันธ์ 2563
2563 ทิพาพร ทองคำ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, สุริสา สากยโรจน์, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงามรางวัลที่ 2, คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, 5 กุมภาพันธ์ 2563
2563 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ดร. ปิยนารถ ศรชัย , 2020 Kaohsiung International Invention & Design EXPO:GOLD MEDAL, DCL SUPPLEMENT FOR THE CONTROL HIGH CHOLEXTEROL, 10 ธันวาคม 2563
2563 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ดร. ปิยนารถ ศรชัย , INNOVA Croatia 2020 Special edition : GOLD, DCL supplement for the control high cholesterol, 6 พฤศจิกายน 2563
2563 ลลิตา คชารัตน์, วราภา มหากาญจนกุล, ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, Best Poster 1st winner, Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus, 21 กุมภาพันธ์ 2563
2563 สุริสา สากยโรจน์, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ทิพาพร ทองคำ, ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ, รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงาม รางวัลที่ 1 , การศึกษาศักยภาพของเปลือกผลไม้เพื่อการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว, 5 กุมภาพันธ์ 2563
2561 ศุมาพร เกษมสำราญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ณัฐภรณ์ สินันตา, ประภัสสร รักถาวร, อันธิกา บุญแดง, พรพิมล จันทร์ฉาย, ANS2018 Best Poster Award , NearInfrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves, 23 มิถุนายน 2561
2560 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป, “อีทมี” ผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ, 13 มกราคม 2560
2560 ประภัสสร รักถาวร, ลลิตา คชารัตน์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ธนภูมิ มณีบุญ, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3, การผลิตสารโลวาสตาตินด้วยเชื้อรา Monascus purpureus จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง, 16 มิถุนายน 2560
2558 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ เจลแต้มสิว คาพีโอกุ , ผลงานเจลแต้มสิว คาพีโอกุ, 15 มีนาคม 2558
2557 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, คิดล้ำทำได้ , แผ่นสติกเกอร์ระงับกลินเท้า, 6 สิงหาคม 2557
2557 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ธนภูมิ มณีบุญ, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, ลลิตา คชารัตน์, ณัชชา มหรรณพ, เวธนี สุรวนณิชนิรชร, รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , Super-Healthy Powder, 28 มกราคม 2557
2557 ลลิตา คชารัตน์, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, วีระศรี เมฆตรง, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เกสรี กลิ่นสุคนธ์, รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า, 28 มกราคม 2557
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร, นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, นางสาวลลิตา คชารัตน์, รางวัลชนะเลิศ บุคคลากรประเภทจูเนียร์ , ฟิล์มแปะต้านสิวผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้, 31 มกราคม 2556
2556 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, นส.เวธนี สุรวณิชนิรชร, รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา , สีธรรมชาติชนิดผงจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสม แอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร, 28 มกราคม 2556
2556 ประภัสสร รักถาวร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี , นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้, 31 มกราคม 2556
2552 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, Poster Contest Award for the 3rd Place Winnig, Characterization of the Chemical Consituents in Six Essential oils and their Solid-and Vapor-Phase Antifungal Properties Against Postharvest Phytogenic fungi., 19 มิถุนายน 2552