ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Laboratory of Aquatic Animal Health Management
LAB23
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Laboratory of Aquatic Animal Health Management

LAB23

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร

Email: ffisurn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-5576

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ธัญญะ จูงาม

 

 

วีรสันต์ คิวเจริญ

 

 

ผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม

 

 

อนุรักษ์ บุญน้อย