ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Animal Breeding and Genetics
LAB21
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Animal Breeding and Genetics

LAB21

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์

Email: agrpds@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8357

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ฺ

Email: fagrccc@ku.ac.th

 

พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์

 

 

กนก เชาวภาษี

 

 

วิศาล อดทน

 

 

กฤษณา อ่อนทอง

 

 

โญติกา สมถวิล

 

 

ปานศิริ พุทธรักษา