ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB17
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Year
National Journal
6
2560 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, Sirisak Rungruang, Synthesis of CaCu3Ti4O12 by modified Sol-gel method with Hydrothermal process, Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2560, หน้า 012101-1-012101-4
2558 S. Suwanwong, T. Eknapakul, Y. Rattanachai, ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, S. Rattanasuporn, R. Phatthanakun, H. Nakajima, P.D.C. King, S.K. Hodak, W. Meevasana, The dynamics of ultraviolet-induced oxygen vacancy at the surface of insulating SrTiO3(0 0 1), Applied Surface Science, ปีที่ 355, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2558, หน้า 210-212
2557 Theeranun Siritanon, Naphat Chathirat, ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, Teerapon Yamwong, Santi Maensiri, Synthesis, characterization, and dielectric propertiesof Y2NiMnO6 ceramics prepared by a simple thermaldecomposition route, Journal of materials Science : Materials in Electronics, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2557, หน้า 1361-1368
2556 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, T. Eknapakul, S. Suwanwong, P. Buaphet, H. Nakajima, S.-K. Mo, P. Thongbai, P.D.C. King, S. Maensiri, W. Meevasana, ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของ CaCu3Ti4O12 ภายใต้การฉายแสง violet ถึง untraviolet, Applied Physics Letters, ปีที่ 102, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2556, หน้า 202903-1-202903-5
2556 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ, ศึกษาการการสังเคราะห์ และคุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุผงนาโน BiFeO3 ที่เตรียมโดยวิธีโซเจลโดยใช้ไข่ขาว, Ferroelectrics, ปีที่ 457, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2556, หน้า 89-96
2554 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, Santi Maensiri, Teerapon Yamwong, การศึกษาคุณสมบัติการมีค่าคงที่ไดอิเล็ตริกสูงของ CaCu3Ti4O12 ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซเจลโดยใช้ Polyvinyl pyrrolidone, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2554, หน้า 8670-8676

Conference

Year
International Conference
1
2564 กานดา ล้อแก้วมณี, สมควร โพธารินทร์, ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผลการใช้ต้นกล้วยหมักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในไก่ไข่, งานประชุมวิชาการระดับบชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2564, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
Year
National Conference
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม