โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB14
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 9 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
28
2552 การวิเคราะห์ค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, สันติ ทองพำนัก, วราวุธ วุฒิวณิชย์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2553 การวิเคราะห์ค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, วราวุธ วุฒิวณิชย์, สันติ ทองพำนัก, ศุภชาติ สุขารมณ์
2553 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พฤทธิ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
2553 การประเมินผลการดำเนินงานและความเป็นไปได้ในการผลิตนมข้าวโพดเชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตนมข้าวโพดไร่สุวรรณ, เกวลิน มะลิ, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, จุฬาภรณ์ เรืองเทพ
2553 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย, สุวรรณา ประณีตวตกุล, วุฒิ หวังวัชรกุล, สากล สถิตวิทยานันท์, ชนมณี ทองใบ, ศุภชาติ สุขารมณ์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ณัฐ มาแจ้ง, ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, พิบูลย์ กังแฮ, ปัสสี ประสมสินธ์, ขวัญชัย ดวงสถาพร, นุชนาถ มั่งคั่ง, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ปิติ กันตังกุล, อภิวันท์ กำลังเอก, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, กาญจนา พัฒธนานุรักษ์, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, โสมสกาว เพชรานนท์
2553 ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและการชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย, ศุภชาติ สุขารมณ์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ณัฐ มาแจ้ง
2554 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย, สุวรรณา ประณีตวตกุล, วุฒิ หวังวัชรกุล, สากล สถิตวิทยานันท์, ชนมณี ทองใบ, ศุภชาติ สุขารมณ์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ณัฐ มาแจ้ง, ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, พิบูลย์ กังแฮ, ปัสสี ประสมสินธ์, ขวัญชัย ดวงสถาพร, นุชนาถ มั่งคั่ง, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ปิติ กันตังกุล, อภิวันท์ กำลังเอก, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, กาญจนา พัฒธนานุรักษ์, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, โสมสกาว เพชรานนท์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, เออวดี เปรมัษเฐียร, ภาณุ ตรัยเวช
2554 ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและการชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย, ศุภชาติ สุขารมณ์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ณัฐ มาแจ้ง
2555 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
2555 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, วุฒิ หวังวัชรกุล, ศุภชาติ สุขารมณ์, เพ็ญพร เจนการกิจ, นุชนาถ มั่งคั่ง, สากล สถิตวิทยานันท์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, ปัสสี ประสมสินธ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, เอมอร อังสุรัตน์, ภาณุ ตรัยเวช, สุวรรณา ประณีตวตกุล, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, วิษณุ อรรถวานิช, ดร.สันติ แสงเลิศไสว
2556 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, วุฒิ หวังวัชรกุล, ศุภชาติ สุขารมณ์, เพ็ญพร เจนการกิจ, นุชนาถ มั่งคั่ง, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ภาณุ ตรัยเวช, สุวรรณา ประณีตวตกุล, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, สันติ แสงเลิศไสว, นายบุญฤทธิ์ พาณิชเจริญ, น.ส.ชฎาพร กุลชาติ, น.ส.ศิริญญา ดวงเดือน
2556 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศจีน, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
2556 ปัญหาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีและแนวทางแก้ไข, อังศุธร เถื่อนนาดี
2556 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, วรานันต์ ตันติเวทย์, โสมสกาว เพชรานนท์
2557 บทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลประกอบการขององค์กรธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
2557 การพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
2558 ผลกระทบของความไม่เสมอภาคทางเพศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, นวลพรรณ ไม้ทองดี, ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
2559 อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการกำหนดค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา: อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง, จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
2560 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกรุงเทพมหานครเพื่อสังคมผู้สูงอายุ, โสมสกาว เพชรานนท์, วรานันต์ ตันติเวทย์, เอกภัทร ลักษณะคำ
2560 การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในพัทยา, วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
2560 การวิเคราะห์ผลการดำเนินนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, ชิราภรณ์ วงศ์แสน, จีรพรรณ กุลดิลก
2560 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, นรารัก บุญญานาม, โสมสกาว เพชรานนท์
2561 ปัจจัยที่กำหนดการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
2561 การศึกษาเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ, ยอดชาย เตียเปิ้น, นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์, อรษา ตันติยะวงศ์ษา, เทวรัตน์ นันทะวงศ์, เกวลิน มะลิ
2562 การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์, สุกัญญา ยุงระแหง, วิราวรรณ นุชนารถ, อังศุธร เถื่อนนาดี, พริมา พิริยางกูร
2562 การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการและอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ไก่ตะเภาทองอินทรีย์, อังศุธร เถื่อนนาดี, -, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล
2563 การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์, สุกัญญา ยุงระแหง, อังศุธร เถื่อนนาดี, วิราวรรณ นุชนารถ, พริมา พิริยางกูร
2563 การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการและอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์, อังศุธร เถื่อนนาดี, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

External Project

Year
External Project
76
2562 การออกแบบและการทดสอบระบบการเพาะปลูกแบบคุมการสัญจรสำหรับอ้อย, ทรงยศ โชติชุติมา, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2562 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
2563 โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน (Feasibility Study) ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, เกวลิน มะลิ, ดาราพร ผุสิงห์, ผศ.ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา, พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล
2563 การศึกษาปัจจัยและการพัฒนาการรูปแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนื้อไม้เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ, รุ่งเรือง พูลศิริ, กิติพงศ์ ตั้งกิจ, ประสิทธิ์พร เก่งทอง, วรยศ ละม้ายศรี
2563 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา, วัชรี รัตนสกุลทอง, จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, อภิชาติ โรจนโรวรรณ, เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ปพิชญา ชัยสกุล, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
2563 การพัฒนามาตรการกฎหมายตลาดซื้อขายยางพาราเพื่อส่งเสริมราคายางพาราในประเทศไทย, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ชิราภรณ์ วงศ์แสน, ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
2563 แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19 ในพื้นที่ EEC, เกวลิน มะลิ, วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2549 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สุมาลี สันติพลวุฒิ, ยืน ภู่วรวรรณ, จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศุภชาติ สุขารมณ์, จารึก สิงหปรีชา, บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, สมหมาย อุดมวิทิต, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, อรชส นภสินธุวงศ์, สมชาย นำประเสริฐชัย, นงนุช อังยุรีกุล
2549 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม, สุมาลี สันติพลวุฒิ, สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศุภชาติ สุขารมณ์, รสดา เวษฎาพันธุ์, สมหมาย อุดมวิทิต
2542 โครงการสำรวจภาวะการเข้าออกงานและความต้องการแรงงาน, จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, ศุภชาติ สุขารมณ์, สมหมาย อุดมวิทิต
2544 การฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมมลพิษ, ศุภชาติ สุขารมณ์
2551 การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ, ศุภชาติ สุขารมณ์, นส.เบญจลักษณ์ ดอบขุนทด, นส.จิราพร อยรรอ่อน
2554 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs, สุมาลี สันติพลวุฒิ, สมหมาย อุดมวิทิต, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, เกวลิน มะลิ, จุฬาภรณ์ เรืองเทพ, นายพงษ์เทพ มังคะลี, นายธนา สมพรเสริม, คุณปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, นายเกียรติชัย เวษฎาพันธ์, คุณสุรีมาตร์ ระรื่นสุข, คุณณัฐสุชา วุฒิปราณี, นายวันชัย บุญสำราญ
2554 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด, รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์, เกวลิน มะลิ, กนกพร เพียรประเสริฐ
2554 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี, บดินทร์ รัศมีเทศ, ศุภฤกษ์ สุขสมาน, จิระวัฒน์ กณะสุต, วรรณดี ไทยสยาม, นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, กิติชัย รัตนะ, ศุภชาติ สุขารมณ์, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, ยุทธนา ตาละลักษมณ์
2552 การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่, บดินทร์ รัศมีเทศ, ศุภชาติ สุขารมณ์, บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, ศศิวิมล มีอำพล
2555 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่, วิชัย สุระพัฒน์, ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ศุภชาติ สุขารมณ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์
2555 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs, สุมาลี สันติพลวุฒิ, สมหมาย อุดมวิทิต, รสดา เวษฎาพันธุ์, เกวลิน มะลิ, อ.พงษ์เทพ มังคะลี, รศ.ดร.เกียรติชัย เวษฏาพันธุ์, อ.อรษา ตันติยะวงศ์ษา, นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี
2554 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนกับการไม่จดทะเบียนหอพักตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ของหอพักเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล, ชัยวัฒน์ ชัยกุล, กนกพร เพียรประเสริฐ, รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
2555 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรากร ไม้เรียง, ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, ศุภชาติ สุขารมณ์, นายปรีดา ทองสุขงาม
2555 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตแคโรทีนอยด์และวิตามินอีเข้มข้นจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, นายวรพจน์ วุฒิอำพล , นายพิเชษฐ์ บูรณะสันติ
2555 แผนธุรกิจธัญพืชหุงสุกไว, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, นายจุลชาติ ตันเจริญ, อ.สุภาพ ถุงสุวรรณ
2555 การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาครในเขตภาคกลาง, รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
2555 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2560, รศ.ดลพร บุญพารอด, ดร.ธวิช สุดสาคร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
2555 ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม, สุภาวดี โพธิยะราช
2556 การพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทาน ปี 2556, สุมาลี สันติพลวุฒิ, นายพงษ์เทพ มังคะลี, เกวลิน มะลิ
2556 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า), สุมาลี สันติพลวุฒิ, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, เกวลิน มะลิ, นายพงษ์เทพ มังคะลี
2555 โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา, ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย, สุภาวดี โพธิยะราช
2555 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนา, ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย, นายชาญพิทยา ฉิมพาลี , นางพรศิริ เสนากัสป์, นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ, นางพรรณี ทองเกตุ, นางกรณิศ ตั้งคณาทรัพย์, นายวิโรจน์ แสงบางกา, นายศุภกรณ์ พุทธินันท์, นายขจร เราประเสริฐ, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
2556 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่, สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ, อ.อรษา ตันติยะวงศ์ษา, อ.พงษ์เทพ มังคะลี, พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์
2556 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเิปิดเสรีประชาคมอาเซียน, วรยศ ละม้ายศรี, อังศุธร เถื่อนนาดี
2555 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาขายล่วงหน้า, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, กิตติยา โพธาธนายง, สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
2556 ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์
2556 การศึกษาและประเมินผลโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2556, สุภาวดี โพธิยะราช, รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
2556 การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด, สุมาลี สันติพลวุฒิ, วรวรรณ ตุ้มมงคล, เดชรัต สุขกำเนิด, เกวลิน มะลิ, อาจารย์ อรษา ตันติยะวงศ์ษา
2556 การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว, สุภาวดี โพธิยะราช, นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ, นายวิทยา อธิปอนันต์, รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
2556 การพัฒนาตัวชี้วัดระบบเตือนภัยความมั่นคงทางอาหาร : กรณีข้าว, สุภาวดี โพธิยะราช, นายมณฑล เจียมเจริญ, นายขจร เราประเสริฐ, สุภาวดี โพธิยะราช, น.ส.สุภาพร บงสุนันท์, น.ส.ตาปี วัชรางกูล
2557 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน Cluster Development Agent : CDA, สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ, นายองษ์เทพ มังคะลี
2557 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ, สุภาวดี โพธิยะราช
2557 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์
2556 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ สำหรับรถยนต์, วรยศ ละม้ายศรี
2557 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, กนกพร เพียรประเสริฐ
2557 โครงการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, กนกพร เพียรประเสริฐ, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
2558 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ, สุภาวดี โพธิยะราช
2557 กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม, สุมาลี สันติพลวุฒิ, ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ธนา สมพรเสริม, มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, เกวลิน มะลิ, นายพงษ์เทพ มังคะลี, ดร.อุทิศ แสงละเอียด, นางสาวจุฬาภรณ์ เรืองเทพ
2558 การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์พื้นฐาน, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, สุภาวดี โพธิยะราช
2558 การวิเคราะห์ต้นแบบและผลตอบแทนในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สมหมาย อุดมวิทิต, วรานันต์ ตันติเวทย์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน
2558 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าว อ้อย และพืชทางเลือกอื่นในพื้นที่ปลูกข้าวด้อยคุณภาพ, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, สุภาวดี โพธิยะราช, เกวลิน มะลิ
2558 อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2558 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ, สุภัทรชัย ชมพันธุ์, เกวลิน มะลิ, สุภาวดี โพธิยะราช, กนกพร เพียรประเสริฐ, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, ศิริชัย วัฒนาโสภณ, นัฎฐวิกา จันทร์ศรี, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ยุพิน เสมอวงศ์, จตุพร เหรียญเจริญ, อัญชลี รื่นฤทธิ์, สาริณี อุ่ยตระกูล, สราวุฒิ ยอดมุณี, บุญธรรม วงศ์ไชย, ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, สาโรจน์ เริ่มดำริห์, พลเรือเอกกิตติพงษ์ เกษะโกมล, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, ชิราภรณ์ วงศ์แสน
2558 โครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะในประเทศไทย, เกวลิน มะลิ, กนกพร เพียรประเสริฐ, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
2558 ความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
2558 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, สุภาวดี โพธิยะราช, ชิราภรณ์ วงศ์แสน, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, กนกพร เพียรประเสริฐ
2556 การจัดกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย, สุมาลี สันติพลวุฒิ, นาย เกียรติขจร ไชยรัตน์ (นิสิตปริญญาเอก), ศุภชาติ สุขารมณ์
2557 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น, นรารัก บุญญานาม
2559 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ, สุภาวดี โพธิยะราช
2558 การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนทำศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบการลงทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, นายธราธร ยุกตวีระ
2559 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559, วินัย พุทธกูล, วีระภาส คุณรัตนสิริ, สุภาวดี โพธิยะราช, คุณศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, คุณพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
2559 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแม่พิมพ์สำหรับการขยายตลาดในประเทศ, สุมาลี สันติพลวุฒิ, เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, เกวลิน มะลิ, นายวีระศักดิ์ สว่างโลก, อ.สุพัฒตรา นัดธีร์, อ.พงษ์เทพ มังคะลี, อ.กมลนัทธ์ มีถาวร
2559 การศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร, ยอดชาย เตียเปิ้น, พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, สาธิต พงษ์ดวง, เกวลิน มะลิ, กนกพร เพียรประเสริฐ, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, วรยศ ละม้ายศรี, อรษา ตันติยะวงศ์ษา
2559 การศึกษาศักยภาพและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร, เกวลิน มะลิ, อ.อรษา ตันติยะวงศ์ษา, กนกพร เพียรประเสริฐ, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, วรยศ ละม้ายศรี
2559 มูลค่าความเสียหายของบ้านจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นรารัก บุญญานาม
2560 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์
2559 โครงการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559, รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ, ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, ภานุพงษ์ สุขเกิด, ศิริพร ศรีชูชาติ, ผศ.ดร. กัญญ์ชล วัฒนากูล, รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร, ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, ผศ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย, ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี, ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสรณ์กุล, ผศ.ดร.กัญสุดา นิ่มอนุสรณ์กุล, ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ, อ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี, อ.เบญจพล พรหมมาวิน, สุเมธ พฤกษ์ฤดี, นาริน อิ่นคำแสง, กิตติคุณ โตยิ่งตระกูล, เพียงใจ อูปเวียง, กฤตยพร จันทรริมิ
2560 การพัฒนาองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง, แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สมหมาย อุดมวิทิต, วรานันต์ ตันติเวทย์, แสงสรรค์ ภูมิสถาน
2560 ประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยา, ธนรัตน์ แต้วัฒนา, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, กนกพร เพียรประเสริฐ, นวลพรรณ ไม้ทองดี
2560 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี, พงศ์ภัค บานชื่น, อังศุธร เถื่อนนาดี, เกวลิน มะลิ
2560 การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา สำหรับการพรวนกลบวัสดุอ้อย, ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ศุภชาติ สุขารมณ์
2560 โครงการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา, เกวลิน มะลิ
2560 โครงการระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม, อุมารินทร์ แสงพานิช, เกวลิน มะลิ, ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
2561 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์, ยอดชาย เตียเปิ้น, เกวลิน มะลิ, สาธิต พงษ์ดวง, อรษา ตันติยะวงศ์ษา, รจนารถ วรมนตรี, นายเทวรัตน์ นันทะวงค์
2561 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์, เกวลิน มะลิ, อ.ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา, อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
2561 การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
2561 การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจำลองคุณลักษณะ, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์
2560 การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั้งระบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
2560 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา, ธนภณ พันธเสน, ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, สถาพร เชื้อเพ็ง, รัฐภูมิ ปาการเสรี, สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, อรวรรณ โมกขะเวส, ดาราพร ผุสิงห์, อนุเผ่า อบแพทย์, สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, อุมารินทร์ แสงพานิช, กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, เกวลิน มะลิ, สุนทรี ขุนทอง, อุดมพร ตุงคะศิริ, เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ก่อโชค จันทวรางกูร, วราเมศวร์ วิเชียรแสน, Bartholomenus Wilhelmus Lambregts, จิรารักษณ์ เปรมสมบัติ, พรพิมล ปานประเสริฐแสง