ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
กรุณาใส่ชื่อหน่วยปฏิบัติการวิจัย
LAB14
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 11 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 14 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 20 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 11 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 14 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2563
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 9 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 8 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 7 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 4 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 2 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 5 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2564
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2563
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 6 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 20 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 9 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
60
2563 ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมเลียนแบบดัชนีตราสารทุนของประเทศไทยและต่างประเทศ, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2563, หน้า 69-80
2563 นางสาวปรียาภา ทรัพย์เกิด , พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2563, หน้า 184-196
2563 นายสาวปิยธิดา หฤทัยปรีดากุล, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, แบบจำลองการพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ: กรณีศึกษาชิ้นส่วน นิวเมติกส์ของบริษัท นิวแม็ก จำกัด สาขาชลบุรี, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2563, หน้า 101-109
2562 ชลชัย โพธิสุนทร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2562, หน้า 119-138
2562 นางสาวนิศารัตน์ ชยันต์นคร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากสลากออมทรัพย์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแหลมฉบัง, วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2562, หน้า 98-109
2562 โสมสกาว เพชรานนท์, เอกภัทร ลักษณะคำ, วรานันต์ ตันติเวทย์, พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้พื้นที่ทางเท้าและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ทางเท้า, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2562, หน้า 398-418
2561 ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, บทบาทของการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 118-132
2561 ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 1-9
2561 ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, นายธราธร ยุกตวีระ, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาศูนย์การค้าชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561, หน้า 44-55
2561 เจนจิรา ศิลาโคตร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ดร.อภิญญา วนเศรษฐ, อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรตสำหรับประเทศไทย, วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 108-125
2561 ดวงใจ มุ่งหมายผล, นรารัก บุญญานาม, การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทของไทย กับเงินเยนของญี่ปุ่น, Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2561, หน้า 3301-3315
2561 นางสาวอาภาพร ผลมี, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างงานแรงงานไร้ทักษะในยุคประเทศไทย 4.0 ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 35-48
2561 นายทรงวุฒิ พรวรรณศิริเวช, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟของบริษัท เอส จำกัด ในจังหวัดชลบุรี, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 1-12
2561 รสนันท์ หอสุธารังสี, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย, สยามวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กรกฎาคม 2561, หน้า 19-36
2561 ธนรัตน์ แต้วัฒนา, มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, กนกพร เพียรประเสริฐ, โซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2561, หน้า 36-47
2560 มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 67-80
2560 ชลธิชา สุวรรณพิทักษ์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการชาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อบุคคลกรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จากัด มหาชน หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพย์ พัทยากลาง, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , ปีที่ 14, ฉบับที่ 64, มกราคม - มีนาคม 2560
2560 นายอัครพล อารีย์ป้อม, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, แบบจำลองอุปสงค์กำรท่องเที่ยวเกำะล้ำนเพื่อกำรเตือนภัยล่วงหน้ำทำงเศรษฐกิจ, วารสารวิทยาลัยเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560
2560 วรัทยา เหย้าสุวรรณ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 35-43
2560 สมหมาย อุดมวิทิต, วรานันต์ ตันติเวทย์, ทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่วังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 1-10
2560 สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ, การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2560, หน้า 164-199
2559 ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง, เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 26-33
2559 ธนลักษมณ์ ศิรินภาทรัพย์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, นรารัก บุญญานาม, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียเพื่อนาก๊าซชีวภาพ มาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน 20 ในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ในอาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 66-73
2559 พรวิภา เพียรวัฒนะกุลชัย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, วรยศ ละม้ายศรี, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบพันธสัญญา ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 59-65
2559 กนกพร เพียรประเสริฐ, การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ ทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 39-55
2559 กุศล เลี้ยวสกุล, การลงทุนเลียนแบบดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559
2559 ชิราภรณ์ วงศ์แสน, การวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การรองรับเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 70-82
2559 นรารัก บุญญานาม, Agricultural Policy Misspecification in Thailand, Southeast Asian Journal of Economics, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2559, หน้า 29-57
2559 นรารัก บุญญานาม, Loss of Value in House Properties due to Air Pollution in Map Ta Phut Industrial Area of Thailand, Applied Environmental Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2559, หน้า 1-13
2559 นวลพรรณ ไม้ทองดี, การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง, พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 8-27
2559 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรในเขตเมืองพัทยา, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , ปีที่ 13, ฉบับที่ 62, กรกฎาคม - กันยายน 2559, หน้า 205-213
2559 วรานันต์ ตันติเวทย์, โสมสกาว เพชรานนท์, ชุมชนกับต้นทุนสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรม, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 1-7
2559 อังศุธร เถื่อนนาดี, การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในเชิงคุณภาพของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีเมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 34-49
2559 นางสาวสกุลพร นอขุนทด, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโครงการรอยัลฮิลล์ รีสอร์ทบ่อวิน จังหวัดชลบุรี, วารสารรัชต์ภาค, ปีที่ 10, ฉบับที่ 19, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 91-102
2559 นายสงกรานต์ สังขรัตน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ในประเทศไทย, วารสารการวิจัยกาสะลองคำ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
2559 ภาวิณี บุญสมศรี, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำ กัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 49-70
2559 หนูแดง ช่วยบุดดา, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน้ำยางข้นในอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 113-147
2559 อัษฎางค์ รัตนธาร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ความคุ้มค่าในการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากการทาบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุกรณีศึกษาในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 35-42
2559 พิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, นรารัก บุญญานาม, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง, วารสารสยามวิชาการ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 29, มกราคม - ธันวาคม 2559, หน้า 74-85
2559 อัมรา พูลสวัสดิ์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี, วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 25-36
2559 นางอิศญาณ์ แดงสมุทร, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2559, หน้า 110-130
2558 กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 22-28
2558 เอกภัทร ลักษณะคำ, วรานันต์ ตันติเวทย์, ฉัตรกุล คงตระกูล, ปัญหามลพิษทางอากาศ กับการคลังท้องถิ่น, วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 111-121
2558 จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ, ความชำนาญพิเศษด้านการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดของประเทศไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 95-110
2558 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กเส้นภายในประเทศไทย, RMUTT Global Business and Economics Review, Vol. 10 No.2, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2558
2558 ชนันท์ญา ทองย้อย, ศุภชาติ สุขารมณ์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, การจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก, AEE-T Journal of Environmental Education วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา -ศศสท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - กรกฎาคม 2558, หน้า 54-64
2558 ธนภพ สอนดี, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 59-64
2558 นนธวัช ธนะไพรินทร์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ทองโรจน์ อ่อนจันทร์, การศึกษาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ จากการลงทุนในหุ้นสามัญพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในการขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development), ปีที่ 27, ฉบับที่ 93, มกราคม - มีนาคม 2558, หน้า 53-62
2558 ปัณณ์ อนันอภิบุตร, สุทธิ สุนทรานุรักษ์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, การทดสอบตัวแบบความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต กับปัจจัยด้านความสามารถของสื่อในการรายงานข่าวทุจริต, วารสารวิชาการเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2558, หน้า 11-24
2558 ปิยะ ตันติพรหมินทร์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนต่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันคู่ที่ใกล้ที่สุด ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย, วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2558
2557 เกวลิน มะลิ, กนกพร เพียรประเสริฐ, ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตปริญญาตรี, วารสารศิลปศาสตรประยุกต์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
2557 เกวลิน มะลิ, กนกพร เพียรประเสริฐ, คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ิอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 19-30
2557 นรารัก บุญญานาม, กนกพร เพียรประเสริฐ, มุมมองใหม่สำหรับโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสตรีในศตวรรษที่ 21, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 20-35
2557 วรานันต์ ตันติเวทย์, เอกภัทร ลักษณะคำ, ฉัตรกุล คงตระกูล, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยร้านเหล้า, Journal of Economics and Management Strategy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 78-89
2557 เกวลิน มะลิ, กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย, เสรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 104-112
2557 นวลพรรณ ไม้ทองดี, การเลือกปฏิบัติต่อสตรี, เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 91-103
2557 ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, กอบกาญจน์ ปันพงษ์, วิตามินอี : สภาพตลาดและการพยากรณ์การนําเข้าของประเทศไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 96-106
2557 วรานันต์ ตันติเวทย์, โสมสกาว เพชรานนท์, การปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช, Journal of Economics and Management Strategy, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 24-42
2557 อรษา ตันติยะวงศ์ษา, เกวลิน มะลิ, การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล, วารสารสหวิทยาการ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2557, หน้า 50-85
2556 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, โครงสร้างชนิดราคาเงินสดที่เหมาะสมของไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, มกราคม - มิถุนายน 2556, หน้า 25-49
Year
National Journal
30
2564 นรารัก บุญญานาม, โสมสกาว เพชรานนท์, Ecosystem Service Value of the Mixed Land Use Pattern in Asia: Thailand’s Experience, Applied Environmental Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2564, หน้า 56-72
2563 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand, Journal of Economics, Business and Management (JOEBM), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2563
2563 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand, Journal of Economics, Business and Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2563, หน้า 224-229
2563 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, Myanmar and Lao Migrant Workers, Journal of Business and Economics Review , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2563, หน้า 72-79
2563 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, Migration in the Mekong Sub-region: Route from Myanmar, Cambodia and Lao to Thailand and Social Welfare Arrangement., London Journal of Research in Humanities and Social Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2563, หน้า 31-50
2563 นรารัก บุญญานาม, Agricultural economic zones in Thailand, Land Use Policy, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2563, หน้า 102774-1-9
2562 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, 66Vulnerabitity to Poverty of Rural FarmHousehold in Thailand, Asian Review, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
2562 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, Comparative migration studies of Burmese, Cambodian and Laotian migrants in Thailand: Multivariate approach., Journal of Economics and International Finance, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, ตุลาคม - ธันวาคม 2562, หน้า 68-84
2561 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจาลองคุณลักษณะ, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 17, มกราคม - มิถุนายน 2561, หน้า 67-87
2561 นางสาวสุดกมล คำหงษ์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างลานจอดรถบรรทุกของบริษัท เอเอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ที่จังหวัดระยอง, วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 94-107
2560 นางสาวชมพูนุท ทับเจริญ, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคครัวเรือน, วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2560, หน้า ---
2560 นางสาวปวิตรา ฤกษ์บางพลัด, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสกัดโลหะมีค่าจากขยะแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เอส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 1-14
2560 นางสาวสุมมนา บุปผา, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2560, หน้า 115-124
2560 นายอนันตชัย นะวะสด, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับชุมชนโดยรอบท่าเรือและนิิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี, วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม - มิถุนายน 2560, หน้า 32-52
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, สมหมาย อุดมวิทิต, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์, How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand, Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2560, หน้า 126-134
2559 เกวลิน มะลิ, สุมาลี สันติพลวุฒิ, เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, The Emergence and Characteristics of Social Enterprise in Thailand, Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ winter2016, ฉบับที่ 7(45), ตุลาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 1457-1470
2559 ภานุพงษ์ สุขเกิด, The Impact of Noise Traders on Macrodynamics., International Journal of Intelligent Technologies & Applied Statistics., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2559, หน้า 91-104
2559 ฐาณิญา โอฆะพนม, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย, วารสารคณะบริหารธูรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 75-88
2558 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, Conjoint Analysis on Reduction of Production Loss through Rice Storage Management in Northeastern Thailand, Advances in Management & Applied Economics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2558, หน้า 79-110
2558 สุนิดา พิริยะภาดา, Professor Wang Erda, Valuing Consumer Surplus for the Beach Resources at Ko Chang National Marine Park in Thailand, Asia Pacific Journal of Tourism Research, ปีที่ 2015, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2558
2558 Kiatkajon Chairat, สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศุภชาติ สุขารมณ์, PROVINCIAL CLUSTERING IN THE SOUTH OF THAILAND: CONCEPTUAL AND EMPIRICAL, Regional Science Inquiry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2558, หน้า 55-68
2558 สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ, Industrial Cluster Development in Thailand: There is still a Long Road Ahead, Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, ตุลาคม - ธันวาคม 2558, หน้า 1259-1267
2558 Kiatkajon Chairat, สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศุภชาติ สุขารมณ์, PROVINCIAL CLUSTERING: EFFECTS ON EMPERICAL ECONOMICDEVELOPMENT IN SOUTHERN THAILAND, Applied Econometrics and International Development, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2558, หน้า 161-175
2557 นรารัก บุญญานาม, Relationship of Stock Price and Monetary Variables of Asian Small Open Emerging Economy: Evidence from Thailand, International Journal of Financial Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2557, หน้า 52-63
2557 ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, Dynamic Optimization with Simulations How to Achieve Maximized Utility under Buddhist Economics, International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2557, หน้า 127-146
2557 ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, Mathematical proofs of the middle path in Buddhist economics as a pathway to the maximum of happiness, The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters , ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2557, หน้า 25-32
2557 สุนิดา พิริยะภาดา, Professor Wang Erda, Modeling Willingness to Pay for Coastal TourismResource Protection in Ko Chang Marine NationalPark, Thailand, Asia Pacific Journal of Tourism Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, เมษายน 2557, หน้า 515-540
2557 สุนิดา พิริยะภาดา, Professor Wang Erda, Quantifying the Costs and Benefits of Coastal Water Quality Improvements in the Ko Chang Marine National Park, Thailand, ( 2), pp 149-169, Environmental Processes , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2557, หน้า 149-169
2556 สุภาวดี โพธิยะราช, ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศไทย, Business and Information, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2556
2555 ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล, ภูริช ขิงทอง, คมสัน สุริยะ, Can rising tourism income compensate fading agricultural income? A general equilibrium analysis of income distribution and welfare in a rural village in Northern Thailand, The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2555, หน้า 5-16

Conference

Year
International Conference
38
2562 ณัฏฐญา แซ่ยิบ, นรารัก บุญญานาม, นวลพรรณ ไม้ทองดี, อัตราภาษีที่เหมาะสมของเบียร์ในประเทศไทย, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ณัฏฐญา แซ่ยิบ , นรารัก บุญญานาม, อัตราภาษีที่เหมาะสมของเบียร์ในประเทศไทย, งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 พีรพรหม ศิริธนศักดิ์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 อภิชาติ วิมลมงคลพร, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเครื่องล้างบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน บริษัท เอ ประเทศไทย จำกัด, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน, 20 กรกฎาคม 2562, ในเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2562 จุฑามาศ บุญกระเตื้อง, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้พร้อมเพย์คิวอาร์โค้ดของลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ชุติมา ยืนยง, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, อุปสงค์การส่งออกรถกระบะของไทยไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ณัชชา จึงประเสริฐ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มเบียร์ช้างคลาสสิกของผู้บริโภค: กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 ธนภัทร ศุภการัง, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2562 รัตินารถ โพธิ์ทอง, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14, 4 - 5 กรกฎาคม 2562, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ฐานิสา จิตธงไชย, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2561 ณัฐกานต์ มัตนาวี, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, อุปสงค์การส่งออกถุงมือยางทางการแพทย์ของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร, 28 - 29 มิถุนายน 2561, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2561 ณิชกานต์ สำราญวานิช, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2561 พัทธมน ใบศิริ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2561 รัชกร ภูริยากร, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2561 วัชรวิทย์ ยัสพันธุ์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อย ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2561 วิปัศยา ปากเมย, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จำกัด ในจังหวัดระยอง, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2561 สิริกร บุญล้ำ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4, 20 กรกฎาคม 2561, เมือง ลำปาง ประเทศไทย
2560 นายบำรุง อรุณจิตรทิวัส, ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับใช้ระบบประมวลผลข้อมูล SAP และค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยพนักงาน: การศึกษากลุ่มธุรกิจเอสซีจีเคมิคอล์์ในเครือซิเมนต์ไทย, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 , 26 พฤษภาคม 2560, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วรานันต์ ตันติเวทย์, โสมสกาว เพชรานนท์, ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2560, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายณัฐพงศ์ ลิมป์พานิชกุล, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงสายการผลิตย่อยในการประกอบล้อและยางรถยนต์ของบริษัท เอเอฟ จำกัด, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษษระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน 2558, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายภัทรพงษ์ วงศ์สุวัฒน์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์, ประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 8 พฤษภาคม 2558, บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 นายสิทธา วิทยพันธ์, วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งแขนกลอัตโนมัติหยิบจับชิ้นส่วนป้อนเข้าเครื่องประกอบฝาถังน้ำมันเชื่้อเพลิงของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี, 1st National and International Conference on Philosophy, Politis and Economics , 31 กรกฎาคม 2558, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2558 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าและส่งออกทองคำของประเทศไทย, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 26 มิถุนายน 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการของการไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics, 31 กรกฎาคม 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 เกศกาญจน์ โพธิ์ปิ่น, จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการนำเข้าเหล็กลวดคาร์บอนจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 26 มิถุนายน 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 น้อย คล้ายแจ้ง, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้าบริษัทปิโตรพลัสเคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 26 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2557 กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 วารุณี สุขไทย, ผศ.ดร.สังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ศุภชาติ สุขารมณ์, ผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนที่มีต่อต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของภาคธุรกิจในจังหวัดสระแก้ว, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1, 3 - 4 กรกฎาคม 2557, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2557 อรษา ตันติยะวงศ์ษา, เกวลิน มะลิ, การประเมินทางเลือกทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเนื่องจากการขยายตัวของเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล, ASEAN Dynamics in Localism and Globalization, 16 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557 สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ, การติดตามและประเมินผลการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม, พลวัตอาเซียนในกระแสท้องถิ่นนิยมและโลกาภิวัตน์ (ASEAN Dynamics in Localism and Globalization), 16 พฤษภาคม 2557, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, ความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาคในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2556, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2556 ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, กิตติยา โพธาธนายง, สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาล่วงหน้า, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2556, อื่นๆ ประเทศไทย
2554 สุมาลี สันติพลวุฒิ, เกวลิน มะลิ, การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 4 มีนาคม 2554, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศุภชาติ สุขารมณ์, รสดา เวษฎาพันธุ์, สมหมาย อุดมวิทิต, โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543, เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2550 สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศุภชาติ สุขารมณ์, รสดา เวษฎาพันธุ์, สมหมาย อุดมวิทิต, การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานไทยและปัจจัยที่กำหนด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ศุภชาติ สุขารมณ์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมส ิ่งทอ กรณีศึกษา : บริษัท เจ.เท็กซ์ไทล์ จำกัด, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ศุภชาติ สุขารมณ์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถแท็กซี่, การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 ศุภชาติ สุขารมณ์, โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันระหว่างหน่วยผลิตที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Year
National Conference
41
2563 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, ปัจจัยของย้ายถิ่นของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย, Conference chair of 2020 the 5th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2020) in Ritsumeikan University, Osaka, Japan. January 10 to 12, 2020., 10 - 12 มกราคม 2563, Osaka, Japan ญี่ปุ่น
2561 ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, The Vulnerability Assessment of Rural Farm Household in Thailand, The International Conference on Modern Tendency in Social Science, Humanities, Economy and Business Management, SHEB-2018, 2 - 3 พฤษภาคม 2561, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2561 พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, The Determinants of International Tourism Demand in the East Coast Tourism Development Region, Thailand, The 4th RMUTT Global Business and Economics International Conference 2018 (RTBEC2018), 24 - 25 พฤษภาคม 2561, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2560 นางสาวกันติชา ไม้เรียง, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ึการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตสารยึดเกาะยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ของ บรัิษัท บี จำกัด (ประเทศไทย) ในจังหวัดสงขลา, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นางสาวเจนจิรา ศิลาโคตร, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของบุรีซิกาแรตในประเทศไทย, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นางสาวปณิธี วุมิตเกษม, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, การคาดการณ์ผลกระทบของมาตการภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มรสหวานที่มีต่อพฤตคิกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของผู้บริโภคในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นางสาวพัชรินทร์ ชนะพล, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสถานอนุบาลผู้สูงอายุ ในเทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นางสาวภัทรา สิทธิโกมลวรรณ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องรูดบัตรของร้านค้าในเมืองพัทยา, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นางสาวอินทิรา รักษาศีล, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นายทรงวุฒิ พรวรรณศิริเวช, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตสายไฟเพื่อทดแทนการนำเข้าของบริษัท เอ.ซี. จำกัด ในจังหวัดชลบุรี, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 นายอนันตชัย นะวะสด, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนกองทุนสำหรับการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2560 ว่าที่ ร.ต.สุเทพ ชุมบัวจันทร์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 อดิศักดิ์ ผิวทองงาม, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายกำลังการผลิตซุปไก่สกัดด้วยเงื่อนไขการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ บริษัท อีโอซี จำกัด, 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences , 29 - 30 มิถุนายน 2560, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2560 แสงสรรค์ ภูมิสถาน, นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, สมหมาย อุดมวิทิต, ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, วรานันต์ ตันติเวทย์, DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM MODEL for the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand, The 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 10 - 15 กรกฎาคม 2560, Famagusta, Cyprus สาธารณรัฐตุรกี
2559 นรารัก บุญญานาม, Agricultural Misspecification in Thailand, 2016 International Conference for 70th Anniversary of Pusan National University on "Regional Innovation and Cooperation in Asia", 23 - 27 พฤศจิกายน 2559, บูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2559 ดุสิต สุวรรณ์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, ดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท พีพีซี จำกัด ในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2559
2559 นางสาวณัฏฐณี ดวงจันทร์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่ง ประเทศไทย จำกัด, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2559
2559 นายอัครพล อารีย์ป้อม, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, อุปสงค์การท่องเที่ยวเพื่อการวิเคราะห์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2559
2559 นายอัษฎางค์ รัตนธำรง, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากการทำบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ, 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 29 July 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 29 กรกฎาคม 2559
2559 พิชญ์สินี พรประสิทธิ์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงสีข้าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 24 มิถุนายน 2559
2559 นางสาวกัณณิกา สุนทรสุวรรณ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการออมและการลงทุนของประเทศไทยในช่วงสังคมผู้สูงอายุ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2559
2559 นางสาวธนิศา แพร่เมตคตา, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเพลาสำหรับเครื่องอัดอากาศของบริษัท เค จำกัด ในจังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 24 มิถุนายน 2559
2559 นางสาวธิษณิน บุญชูวิทย์, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2559
2559 นางสาวอมรรัตน์ หนูโยม, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ บริษัท เอ จำกัด จังหวัดระยอง, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2559
2559 นายฉัตรชัย จันทโพธิ์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุนนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเชื่อมมาใช้ในกระบวนการอบพลาสติก ของ บริษัท เอ็ม จำกัด จังหวัดระยอง, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2559
2559 นายชนาธิป อมรชีวิน, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์, การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการออนเซ็นในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 24 มิถุนายน 2559
2559 นายมารุต อินทาหลา, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคารชุด ในเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรีของผู้ที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก, 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 29 July 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 29 กรกฎาคม 2559
2559 นายสมรเดช นาคสมบุญ, ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในเมืองพัทยา, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 24 มิถุนายน 2559
2558 จุรีพร พุทธตรัส, ศุภชาติ สุขารมณ์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความต้องการเมล็ดกาแฟดิบในประเทศไทย, Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics , 31 กรกฎาคม 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 อธิป รัตนวิชา, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ท่อเหล็กกล้าภายในประเทศไทย, Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics , 31 กรกฎาคม 2558, อื่นๆ ประเทศไทย
2558 อรุณี พิมพ์แคร์, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, Proceedings 1st National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics 31 July 2015, KU Home, Bangkok, THAILAND, 31 กรกฎาคม 2558
2557 สุภาวดี โพธิยะราช, Sunanta Sompong, Asst.Dr.Amornrut Pinyoanantapong, แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : การบริหารจัดการการท่องเที่ยว, The Inaugural Conference on Sustainable Tourism and Hospitality in Asia (COSTA 2014), The Inaugural Conference on Social Responsibility in Asia (COSRA), 29 - 31 ตุลาคม 2557, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
2557 สุภาวดี โพธิยะราช, ดร.ธนวัต ลิมพาณิชย์กุล, Pattana Boonchoo, Pornpong Sakdapat , Empowerment and the Three Model of Organisational Commitment: A Test of Moderating Role of Organisational Culture. (Best Paper Award), International Symposium on Business and Management, Nagoya, Japan , 2 - 4 เมษายน 2557, นาโกยา ญี่ปุ่น
2557 สุภาวดี โพธิยะราช, ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์, Naowarut Meejun, HOW DOES CULTURAL DIVERSITY AFFECT INTERNATIONAL JOINT VENTURE PERFORMANCE IN THAILAND?, The 2014 International Conference on Business and Information (BAI2014) , 3 - 5 กรกฎาคม 2557, โอซาก้า ญี่ปุ่น
2557 ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, Pattana Boonchoo, สุภาวดี โพธิยะราช, Pornpong Sakdapat , Empowerment and the Three Model of Organisational Commitment: A Test of Moderating Role of Organisational Culture, International Symposium on Business and Management, 2 - 4 เมษายน 2557, Nagoya ญี่ปุ่น
2556 โกศล แซ่จอง, HOW THE FIFTEEN YEARS OF FREE EDUCATION POLICY HAS AFFECTED CHILD LABOR IN THAILAND, SINGAPORE ECONOMICS REVIEW CONFERENCE 2013,SESSION 19: ECONOMIC & POLICY ANALYSIS, 7 สิงหาคม 2556, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2556 สุภาวดี โพธิยะราช, ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, ความเป็นไปได้ทางการตลาดและโซ่อุปทานของสินค้าที่มีการแข่งขันสูง:กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีน, The 18th International Symposium on Logistics (ISL2013).July 7-11 , 2013 , Vienna, Austria . , 7 - 11 กรกฎาคม 2556, สาธารณรัฐออสเตรีย
2555 สุภาวดี โพธิยะราช, Akrao Anan, Krit Iemthanon, Patcharee Suriya, Janya Chanchaichujit , Anapat Nongkoo, Kwan Phetsawang, Yutthasat Dee-um, การปรับตัวของธุรกิจโคเนื้อและโคนมจากการการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย, Floriade 2012 World Horticultural Expo, June 14-17, 2012 ,Venlo ,Netherlands., 14 - 17 มิถุนายน 2555, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2555 สุภาวดี โพธิยะราช, ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย, International Conference on Business and Information : BAI 2012 , Sapporo Japan , 1 - 6 กรกฎาคม 2555, ญี่ปุ่น
2555 Peeradet Tongumpai, สุภาวดี โพธิยะราช, Ngamchuen Kongseree, Tawee Kupkanchanakul , Waree Chaiyathep, Kulsiri Klunnuruk, Pattama Sirithunya, Pisuth Paiboonrat, Thepchai Supnithi, Marut Buranarach, การวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าว, Floriade 2012 World Horticultural Expo, June 14-17, 2012 ,Venlo ,Netherlands. , 14 - 17 มิถุนายน 2555, Venlo ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2554 ศุภชาติ สุขารมณ์, The Decision of An Individual's Decision to Commit Economic Crime: Economic and Psychic Perpectives, England-Clark Celebration and Economics Research Conference: 105 years of Doctoral Research at Nebraska, 7 - 8 เมษายน 2554, ืUniverrsity of Nebraska อื่นๆ สหรัฐอเมริกา